Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 december 2006
gepubliceerd op 02 februari 2007

Koninklijk besluit tot toewijzing van een vakrichting aan de leidende ambtenaren van niveau A van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2007022110
pub.
02/02/2007
prom.
21/12/2006
ELI
eli/besluit/2006/12/21/2007022110/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot toewijzing van een vakrichting aan de leidende ambtenaren van niveau A van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, inzonderheid op artikel 9;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 januari 2002 houdende vaststelling van het statuut van het personeel van de openbare instellingen van sociale zekerheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 3, § 1, 1° en 15°, hersteld bij het koninklijk besluit van 4 augustus 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, inzonderheid op artikel 3, vervangen bij het koninklijk besluit van 4 augustus 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 augustus 2004 betreffende de loopbaan van niveau A van het Rijkspersoneel, inzonderheid op artikel 224, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 mei 2005;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Ambtenarenzaken van 25 januari 2006;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Onze Minister van Sociale Zaken en Onze Minister van Pensioenen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In uitvoering van artikel 224, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 4 augustus 2004 betreffende de loopbaan A van het Rijkspersoneel, gewijzigd bij koninklijk besluit van 4 mei 2005, wordt de vakrichting Algemeen Beheer toegewezen aan : - de heer Gysen, Jan (N), klasse A5; - de heer Jeurissen, Nicolas (F), klasse A5.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2004.

Art. 3.Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Onze Minister van Sociale Zaken en Onze Minister van Pensioenen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL De Minister van Sociale Zaken, R. DEMOTTE De Minister van Pensioenen, B. TOBBACK

^