Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 december 2006
gepubliceerd op 19 januari 2007

Koninklijk besluit tot wijziging, wat de cumulatie van uitkeringen met een beroepsinkomen betreft, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2007022073
pub.
19/01/2007
prom.
21/12/2006
ELI
eli/besluit/2006/12/21/2007022073/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging, wat de cumulatie van uitkeringen met een beroepsinkomen betreft, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 104, gewijzigd bij de wet van 24 december 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 230, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 maart 2002, 19 februari 2003 en 2 februari 2006;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor werknemers van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 19 oktober 2005;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 maart 2006;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 9 juni 2006;

Gelet op het advies 40.851/1 van de Raad van State, gegeven op 12 oktober 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 230 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 maart 2002, 19 februari 2003 en 2 februari 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, eerste lid, wordt de laatste zin opgeheven;2° een § 1bis wordt ingevoegd, luidend als volgt : « § 1bis.In afwijking van de bepalingen van § 1 worden de uitkeringen geweigerd voor de dagen gedekt door een vakantiegeld. De invalide gerechtigden kunnen voor de vakantiedagen evenwel aanspraak maken op een bedrag gelijk aan het bedrag van de uitkering waarop zij aanspraak zouden kunnen maken indien zij geen activiteit hervat hadden, verminderd met de dubbele waarde van het beroepsinkomen van de betrokken maand, in werkdagen gewaardeerd als bepaald in § 1, zonder toepassing van de inkomensschijven. »

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2006.

Art. 3.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, R. DEMOTTE

^