Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 december 2006
gepubliceerd op 23 februari 2007

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 1998 met betrekking tot de organisatie van een controle op de gehalten van sommige contaminanten in zuivelproducten

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2007022023
pub.
23/02/2007
prom.
21/12/2006
ELI
eli/besluit/2006/12/21/2007022023/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 1998 met betrekking tot de organisatie van een controle op de gehalten van sommige contaminanten in zuivelproducten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990 en 5 februari 1999 en bij het koninklijk besluit van 22 februari 2001;

Gelet op de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, gewijzigd bij de wet van 13 juli 2001, bij de programmawetten van 24 december 2002, 22 december 2003 en 9 juli 2004, bij de wet van 9 december 2004, bij de programmawet van 20 juli 2005 en bij de wet van 27 december 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 juni 1998 met betrekking tot de organisatie van een controle op de gehalten van sommige contaminanten in zuivelproducten;

Gelet op de verordening (EG) nr. 466/2001 van de Commissie van 8 maart 2001 tot vaststelling van maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen, gewijzigd bij de verordening (EG) nr. 2375/2001 van de Raad van 29 november 2001, de verordening (EG) nr. 221/2002 van de Commissie van 6 februari 2002, de verordening (EG) nr. 257/2002 van de Commissie van 12 februari 2002, de verordening (EG) nr. 472/2002 van de Commissie van 12 maart 2002, de verordening (EG) nr. 563/2002 van de Commissie van 2 april 2002, de verordening (EG) nr. 1425/2003 van de Commissie van 11 augustus 2003, de verordening (EG) nr. 2174/2003 van de Commissie van 12 december 2003, de verordening (EG) nr. 242/2004 van de Commissie van 12 februari 2004, de verordening (EG) nr. 455/2004 van de Commissie van 11 maart 2004, de verordening (EG) nr. 655/2004 van de Commissie van 7 april 2004, de verordening (EG) nr. 683/2004 van de Commissie van 13 april 2004, de verordening (EG) nr. 684/2004 van de Commissie van 13 april 2004, de verordening (EG) nr. 78/2005 van de Commissie van 19 januari 2005, de verordening (EG) nr. 123/2005 van de Commissie van 26 januari 2005, de verordening (EG) nr. 208/2005 van de Commissie van 4 februari 2005, de verordening (EG) nr. 856/2005 van de Commissie van 6 juni 2005, de verordening (EG) nr. 1822/2005 van de Commissie van 8 november 2005 en bij de verordening (EG) nr. 199/2006 van de Commissie van 3 februari 2006;

Gelet op het advies van het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, gegeven op 9 september 2005;

Gelet op het advies van de Raad van het Begrotingsfonds voor de Gezondheid en de Kwaliteit van de Dieren en de Dierlijke Producten, gegeven op 6 oktober 2005;

Gelet op het overleg met de Gewestregeringen en de Federale Overheid op 7 november 2005;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 juli 2005;

Gelet op het advies nr. 41.266/3 van de Raad van State, gegeven op 19 september 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 23 juni 1998 met betrekking tot de organisatie van een controle op de gehalten van sommige contaminanten in zuivelproducten worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° Punt 1° wordt vervangen als volgt : « 1° producent : de landbouwuitbater, natuurlijke of rechtspersoon of groepering van natuurlijke of rechtspersonen of van beide, die op een autonome manier voor eigen profijt en rekening een bedrijf, gelegen in België, beheert en die uit dien hoofde, rechtstreeks melk of andere zuivelproducten aan de eindverbruiker verkoopt of die ze levert aan een koper;» 2° Punt 2° wordt vervangen als volgt : « 2° de melkproductie-eenheid : het geheel van de functioneel samenhangende middelen, door de producent uitgebaat voor de productie van melk of van producten op basis van melk, omvattend, voor zijn exclusief gebruik de melkveestal, de voor de melkproductie gebruikte gronden, de melkinstallatie, de melkdieren, de voedervoorraden en de melkkoeltank of de melkkruiken;» 3° Punt 4° wordt vervangen als volgt : « 4° het Agentschap : het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, opgericht bij de wet van 4 februari 2000;» 4° In punt 5° worden de woorden « het Bestuur van mening is dat het kan gecontamineerd zijn met contaminanten die de normen vastgelegd in het koninklijk besluit van 23 april 1998 ter vaststelling van maximale gehaltes aan dioxines in voedingsmiddelen, overschrijden;» vervangen door de woorden « het Agentschap van mening is dat het kan gecontamineerd zijn met contaminanten die de normen vastgelegd in het koninklijk besluit van 19 mei 2000 tot vaststelling van maximale gehaltes aan polygechloreerde bifenylen in sommige voedingsmiddelen en in bijlage I, deel 5, punt 5.3. van de verordening (EG) nr. 466/2001 van de Commissie van 8 maart 2001 tot vaststelling van maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen en zijn wijzigingen, overschrijden; » 5° In punt 6° worden de woorden « van 23 april 1998 ter vaststelling van maximale gehaltes aan dioxines in voedingsmiddelen, overschrijden; » vervangen door de woorden « van 19 mei 2000 tot vaststelling van maximale gehaltes aan polygechloreerde bifenylen in sommige voedingsmiddelen en in bijlage I, deel 5, punt 5.3 van de verordening (EG) nr. 466/2001 van de Commissie van 8 maart 2001 tot vaststelling van maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen en zijn wijzigingen, overschrijden; »

Art. 2.In artikel 2, § 2 van hetzelfde besluit, wordt het woord « Bestuur » vervangen door het woord « Agentschap ».

Art. 3.In artikel 3 van hetzelfde besluit, wordt het woord « Bestuur » vervangen door het woord « Agentschap ».

Art. 4.In artikel 4, § 2 van hetzelfde besluit, wordt het woord « Bestuur » vervangen door het woord « Agentschap ».

Art. 5.In artikel 5 van hetzelfde besluit, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° In het eerste lid, worden in de Nederlandse tekst de woorden « ze geen gevaar meer opleveren.» vervangen door de woorden « de veiligheid ervan is verzekerd. ». 2° In het tweede lid, wordt het woord « Bestuur » vervangen door het woord « Agentschap ».3° In het derde lid, wordt het woord « Bestuur » vervangen door het woord « Agentschap ».

Art. 6.In artikel 6 van hetzelfde besluit, wordt in de Franse tekst het woord « ou » vervangen door het woord « et ».

Art. 7.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 8.Onze Minister bevoegd voor volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. DEMOTTE

^