Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 december 2006
gepubliceerd op 15 januari 2007

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2007022006
pub.
15/01/2007
prom.
21/12/2006
ELI
eli/besluit/2006/12/21/2007022006/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 37bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 21 december 1994 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 7 augustus 1995, 16 april 1997, 30 juni 1999, 29 mei 2000, 8 juni 2000, 11 december 2001, 16 juli 2002, 3 december 2002, 28 september 2003, 22 december 2003, 18 februari 2004, 25 april 2004, 13 december 2005 en 15 september 2006, en artikel 37ter, ingevoegd bij de wet van 21 december 1994;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 22 maart 2006;

Gelet op de adviezen van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, gegeven op 14 november 2005 en 3 april 2006;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 22 juni 2006;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 25 september 2006;

Gelet op advies 41.536/1 van de Raad van State, gegeven op 21 november 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 37bis, § 1, C, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 30 juni 1999, 3 december 2002 en 15 september 2006, wordt de verstrekking 102255 ingevoegd voor de verstrekking 102572 en wordt de verstrekking 102874 ingevoegd voor de verstrekking 103014.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. DEMOTTE

^