Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 15 januari 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 15/01/2007 numac 2006023328 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsongevallen. - Indexering van de loongrenzen bedoeld bij artikel 39, eerste en tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 De bedragen vastgesteld bij artikel 39, eerste en tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april type wet prom. 12/12/2006 pub. 15/01/2007 numac 2007011013 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 13 december 2005 tot wijziging, wat De Post betreft, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 15/01/2007 numac 2006000636 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 mei 2006 houdende maatregelen ter bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de periode 2006-2007 type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 15/01/2007 numac 2006000654 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 mei 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 03/10/2006 pub. 15/01/2007 numac 2006000668 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 26 april 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 03/10/2006 pub. 15/01/2007 numac 2006000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de artikelen 12, 13, 26 en 77 van de programmawet van 27 december 2005 type koninklijk besluit prom. 03/10/2006 pub. 15/01/2007 numac 2006000674 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van de wet van 23 december 2005 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2007 numac 2006014284 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen die instaan voor de geneeskundige en psychologische onderzoeken i.k.v. het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2007 numac 2006023329 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsongevallen. - Indexering van het bedrag bedoeld bij artikel 4, eerste lid, van het koninklijk besluit van 18 april 2000 tot vaststelling van de bijzondere regels van basisloonberekening voor de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 a Het bedrag bedoeld bij artikel 4, eerste lid, van het koninklijk besluit van 18 april 2000 tot vast(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2007 numac 2006023341 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsongevallen. - Indexering van de bedragen bedoeld bij artikel 5, van het koninklijk besluit van 10 augustus 1987 houdende vaststelling van de bijzondere regelen in verband met de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op de De bedragen bedoeld bij artikel 5, van het koninklijk besluit van 10 augustus 1987 houdende vastste(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2007 numac 2006015171 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2006 wordt de heer Olivier Thery, attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie, via vrijwillige mobiliteit, overgeplaatst naar de Federale Overheidsdienst Buitenlands Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2007 numac 2006015176 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2006 wordt aan Mevr. Myriame De Winter, op 30 april 2007 's avonds, op haar aanvraag, eervol ontslag verleend uit haar functie van (...) Zij is ertoe gemachtigd haar aanpraak op het definitief vroegtijdig pensioen te doen gelden op 1 me(...) type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 15/01/2007 numac 2006023365 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties voor de organisatie van « Gemeenten in vorm » type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 15/01/2007 numac 2006023363 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties voor publicatie van een brochure voor de consument over voedingswaarde-etikettering type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 15/01/2007 numac 2006023364 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties voor de posttest van de NVGP-campagne type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 15/01/2007 numac 2006023366 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties voor de vertegenwoordiging van het NVGP op salons en beurzen type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 15/01/2007 numac 2006023367 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties voor de acties van het NVGP bij de minstbedeelden type koninklijk besluit prom. 19/12/2006 pub. 15/01/2007 numac 2006203978 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 2004 betreffende de werkkledij type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2007 numac 2007000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 19 december 2006 wordt de aanwijzing van de heer Tricot, Michel, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Chapelle-lez-Herlaimont/Manage/Morla type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2007 numac 2007000013 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 19 december 2006 wordt de aanwijzing van de heer Paulus, Eric, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes, me type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2007 numac 2007009019 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 januari 2007 is Mevr. Stangherlin, K., gerechtelijk stagiair in het gerechtelijk arrondissement Brussel, benoemd tot substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Brussel. Het beroep tot type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2007 numac 2007009020 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 13 juni 2006, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Delouvroy, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standp Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 7 (...) type koninklijk besluit prom. 15/12/2006 pub. 15/01/2007 numac 2007011599 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - Architect, Burgerlijk Ingenieur-Architect type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2007 numac 2007014001 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betr Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type koninklijk besluit prom. 12/12/2006 pub. 15/01/2007 numac 2007014004 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de versteviging van de rotswanden en gelegen op het grondgebied van de gemeente Ciney van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 15/01/2007 numac 2007022006 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 14/12/2006 pub. 15/01/2007 numac 2007022005 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 15/01/2007 numac 2007022007 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 15/01/2007 numac 2007022008 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2, A, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 15/01/2007 numac 2007022028 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de controle van de kwaliteit van de rauwe melk en de erkenning van de interprofessionele organismen type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 15/01/2007 numac 2007022029 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten met betrekking tot fietsen en motorvoertuigen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/01/2007 numac 2007200030 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij ministerieel besluit van 7 november 2006 wordt de heer Freddy Plets, inspecteur-generaal, op 1 maart 2007 in ruste gesteld. Bij besluit van de secretaris-generaal van 23 november 2006 worden Mevr. Sabine Pevenage en de heer Bij ministerieel besluit van 28 november 2006 wordt de heer Van der Meerschen, directeur, op 1 (...)

decreet

type decreet prom. 15/12/2006 pub. 15/01/2007 numac 2006037101 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tot herziening van de overeenkomst houdende oprichting van een Europees Universitair Instituut en de Slotakte, ondertekend in Florence op 18 juni 1992 en 17 september 1992

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 15/01/2007 numac 2006029212 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende erkenning van de openbare hoofdbibliotheek van Morlanwelz type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 15/01/2007 numac 2006029215 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Rumes type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 15/01/2007 numac 2006029216 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Hotton type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/10/2003 pub. 15/01/2007 numac 2006029220 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Schaarbeek-Evere

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/11/2006 pub. 15/01/2007 numac 2006037038 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bekrachtiging van de selectie en rangschikking van de scholenbouwprojecten die in aanmerking komen voor het DBFM-programma in het kader van de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/2006 pub. 15/01/2007 numac 2006037100 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tweede aanpassing van de overgangsaccreditatie van sommige universitaire opleidingen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/11/2006 pub. 15/01/2007 numac 2006204174 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 juli 2005 tot bepaling van de modellen voor de diploma's en de diplomasupplementen uitgereikt door de universitaire instellingen en de examencommissies voor universitair onderwijs van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/11/2006 pub. 15/01/2007 numac 2006204217 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2004 betreffende de samenstelling van de Zonale commissies voor het beheer van de betrekkingen voor het gesubsidieerd officieel gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/12/2006 pub. 15/01/2007 numac 2007037075 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de aanpassing van de regelgeving inzake het Grootschalig Referentie Bestand als gevolg van het bestuurlijk beleid

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/11/2006 pub. 15/01/2007 numac 2007200012 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Pedagogische Raad van de « Haute Ecole Charlemagne » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/11/2006 pub. 15/01/2007 numac 2007200011 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verlof- en vakantiedagen van de Internationale School van de SHAPE voor het schooljaar 2006-2007

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 15/01/2007 numac 2007200042 bron ministerie van het waalse gewest Ministeriële kabinetten Bij besluit van de Waalse Regering van 6 december 2006 wordt op 4 december 2006 eervol ontslag uit zijn functies van kabinetschef van de Minister-President van de Waalse Regering toegekend aan de heer Nicolas Martin. Hij Bij besluit van de Waalse Regering van 6 december 2006 wordt de heer Tommy Leclercq op 5 decemb(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/01/2007 numac 2007021001 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten. - Artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden. - Bericht 1° Overeenkomstig artikel 15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden die opgenomen zijn in de bijlage van Dezelfde rentevoet is van toepassing vanaf 1 januari 2007 op de overheidsopdrachten waarvan de uitv(...) type bericht prom. -- pub. 15/01/2007 numac 2007200055 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 16 november 2006 in zake P. Fontenelle tegen P. Pussemier en in aanwezigheid van de Belgische Staat en de NV « KBC Verzekeringen » « Schendt artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre(...) type bericht prom. -- pub. 15/01/2007 numac 2007200056 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 november 2006 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 28 november Die zaak is ingeschreven onder nummer 4076 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 15/01/2007 numac 2006204227 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector College voor vergunning en controle. - Vergunning. - Beslissing van 22 november 2006 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door de « ASBL Campus Audio-vi Gelet op het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep, inzonderheid op de artikelen(...)

document

type document prom. 26/10/2006 pub. 15/01/2007 numac 2006033109 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende opheffing van het besluit van 29 november 1993 houdende vastlegging van de criteria voor de verdeling van de huurtoelagen aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Duitse taalgebied voor de dringende herberging op korte termijn van behoeftigen type document prom. 19/10/2006 pub. 15/01/2007 numac 2006033113 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende benoeming van de leden van de adviescommissie voor de ziekenhuizen en van de adviescommissie voor de opvangvoorzieningen voor bejaarden alsmede houdende vastlegging van hun reisvergoeding en van hun presentiegelden type document prom. 19/10/2006 pub. 15/01/2007 numac 2006033114 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende installatie van de centrale autoriteit van de Gemeenschap inzake adoptie

erratum

type erratum prom. -- pub. 15/01/2007 numac 2007200104 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige directeurs-psychiaters (niveau A) voor het Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (ANV07007). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 12 janua(...) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2007 numac 2006011532 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Benoemingen in vast verband Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2006 werd met ingang van 16 september 2006, Mevr. Françoise Vandersmissen, in vast verband benoemd tot de titel van attaché. Bij koninklijke bes met ingang van 16 augustus 2006 : - de heer Tom Dalemans; - Mevr. Margaretha Vermeylen; - (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2007 numac 2006011546 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Benoemingen in vaast verband Bij koninklijke besluiten van 17 november 2006 werden in vast verband benoemd tot de titel van attaché : met ingang van 1 augustus 2006 : - de heer Claude Tshimanga Wa Kabeya; - de heer Boyelo Loposso. Overeenkomstig de gecoördineer

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/01/2007 numac 2007012008 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Aarlen, Neufchâteau, Marche-en-Famenne, ter vervanging van Mevr. Arian De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...)

document

type document prom. -- pub. 15/01/2007 numac 2006203977 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het verzekeringswezen Bij besluit van de Directeur-generaal van 17 november 2006, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch S worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, 1. als vertegenwoor(...) type document prom. -- pub. 15/01/2007 numac 2007018006 bron raad van state Verkiezing van de leden van de raad van het Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn te Waver. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door de heer Benoît Thoreau, Mevr. Josiane Weets, de heer Jean Delstanche en Mevr. Anne Du In zake : verkiezing van de leden van de raad van het Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn(...)
^