Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 december 2006
gepubliceerd op 12 januari 2007

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2007014007
pub.
12/01/2007
prom.
21/12/2006
ELI
eli/besluit/2006/12/21/2007014007/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, inzonderheid op artikel 1, eerste lid, gewijzigd bij de wetten van 21 juni 1985, 20 juli 1991, 5 augustus 2003 en 20 juli 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, inzonderheid op de artikelen 11, 17, 21, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 juli 1990, 18 september 1991, 16 juli 1997 en 24 juni 2000;

Gelet op de omstandigheid dat de gewestregeringen bij het ontwerpen van dit besluit betrokken zijn;

Gelet op het advies nr. 41.505/4 van de Raad van State, gegeven op 14 november 2006 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Mobiliteit;

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 11.2., 1°, tweede lid, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, worden de woorden « met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton » vervangen door de woorden « met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton ».

Art. 2.Artikel 17.2., 6°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 april 2003, wordt vervangen als volgt : « 6° bij neerslag, op de autosnelwegen, autowegen en wegen met ten minste vier rijstroken met of zonder middenberm, voor bestuurders van voertuigen en slepen met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton.

Deze bepaling is niet van toepassing bij het inhalen van voertuigen die gebruik maken van een voorbehouden rijstrook voor traag verkeer, noch ten opzichte van landbouwvoertuigen. ».

Art. 3.Artikel 21.3. van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 september 1991, wordt vervangen als volgt : « 21.3. Wanneer de rijbaan van een autosnelweg drie of meer rijstroken in de gevolgde rijrichting omvat, mogen de autobussen, autocars en andere voertuigen en slepen met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton niet op een andere rijstrook dan een van de twee rechts gelegen rijstroken van de rijbaan rijden, behalve om de aanwijzingen van de verkeersborden F13 en F15 op te volgen. ».

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2007

Art. 5.Onze Minister van Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit, R. LANDUYT

^