Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 december 2006
gepubliceerd op 30 januari 2007

Koninklijk besluit tot regeling van de inwerkingtreding van de artikelen 124, 133, 2° en 3°, 134, 1°, 3° en 4° en 135, 1°, 2° en 4° van de wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2007011001
pub.
30/01/2007
prom.
21/12/2006
ELI
eli/besluit/2006/12/21/2007011001/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot regeling van de inwerkingtreding van de artikelen 124, 133, 2° en 3°, 134, 1°, 3° en 4° en 135, 1°, 2° en 4° van de wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen, inzonderheid op artikel 138;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 20 oktober 2006;

Gelet op het advies nr. 41.553/3 van de Raad van State gegeven op 14 november 2006 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State.

Op de voordracht van Onze Minister van Energie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Op de dag waarop dit besluit in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt treden in werking : 1° de artikelen 124;133, 2° en 3°; 134, 1°, 3° en 4° en 135, 1°, 2° en 4° van de wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen; 2° dit besluit.

Art. 2.Onze Minister van Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Energie, M. VERWILGHEN

^