Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 april 2021
gepubliceerd op 28 juni 2021

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van een uitzonderlijk bedrag in 2020 bovenop de eindejaarstoelage voor de ambulante sectoren van Brussel

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021201653
pub.
28/06/2021
prom.
21/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 APRIL 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids overeenkomst van 13 november 2020Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 13/11/2020 pub. 23/03/2021 numac 2021030164 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening betreffende het label "I.M.P.A.C.T." sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van een uitzonderlijk bedrag in 2020 bovenop de eindejaarstoelage voor de ambulante sectoren van Brussel (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeids overeenkomst van 13 november 2020Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 13/11/2020 pub. 23/03/2021 numac 2021030164 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening betreffende het label "I.M.P.A.C.T." sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van een uitzonderlijk bedrag in 2020 bovenop de eindejaarstoelage voor de ambulante sectoren van Brussel.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 april 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector Collectieve arbeids overeenkomst van 13 november 2020Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 13/11/2020 pub. 23/03/2021 numac 2021030164 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening betreffende het label "I.M.P.A.C.T." sluiten Toekenning van een uitzonderlijk bedrag in 2020 bovenop de eindejaarstoelage voor de ambulante sectoren van Brussel (Overeenkomst geregistreerd op 14 januari 2021 onder het nummer 162698/CO/332)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de centra voor algemeen welzijnswerk, centra voor geboorteregeling, centra voor zorgcoördinatie en thuisverzorging, de diensten voor geestelijke gezondheidszorg, de centra voor teleonthaal, de actieve diensten inzake verslaving en andere ambulante diensten die ressorteren onder het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidszorgsector en die zijn erkend en worden gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Onder "werknemers" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst voorziet in de toekenning van een uitzonderlijk bedrag in 2020 bovenop de eindejaarstoelage betreffende het jaar 2020 voor de ambulante sectoren van Brussel zoals bepaald door de collectieve arbeids overeenkomst van 29 november 2019Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 29/11/2019 pub. 19/05/2021 numac 2019042771 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de aanpassing van de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2019 type overeenkomst prom. 29/11/2019 pub. 19/05/2021 numac 2019042772 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2019 sluiten.

Dit uitzonderlijk bedrag is 76,46 EUR.

Art. 3.Dit uitzonderlijk bedrag dat wordt toegevoegd aan de eindejaarstoelage wordt berekend en vereffend volgens dezelfde modaliteiten als die waarin voorzien is door de collectieve arbeids overeenkomst van 29 november 2019Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 29/11/2019 pub. 19/05/2021 numac 2019042771 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de aanpassing van de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2019 type overeenkomst prom. 29/11/2019 pub. 19/05/2021 numac 2019042772 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2019 sluiten betreffende de eindejaarstoelage voor de ambulante sectoren van Brussel.

Art. 4.De voorwaarde voor de toepassing van deze overeenkomst is dat de Franse Gemeenschapscommissie haar financieringsverbintenissen moet uitvoeren.

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2020. Zij wordt gesloten voor een bepaalde duur van 1 januari 2020 tot 31 december 2020.

Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités worden, voor wat betreft de ondertekening van deze collectieve arbeidsovereenkomst, de handtekeningen van de personen die deze aangaan namens de werknemersorganisaties enerzijds en namens de werkgeversorganisaties anderzijds, vervangen door de notulen van de vergadering die zijn ondertekend door de voorzitter en de secretaris en goedgekeurd door de leden.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 april 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^