Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 september 2005
gepubliceerd op 13 oktober 2005

Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 41bis van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2005022833
pub.
13/10/2005
prom.
20/09/2005
ELI
eli/besluit/2005/09/20/2005022833/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

20 SEPTEMBER 2005. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 41bis van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, inzonderheid op artikel 41bis, ingevoegd bij de wet van 22 december 2003;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 oktober 2004;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 7 februari 2005;

Gelet op het advies van de Raad van State, nr. 38.279/3, gegeven op 19 april 2005;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De leidend ambtenaar-jurist van de Juridische Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is belast met het voorstellen van een geldsom die een einde maakt aan de strafvordering, aan de daders van inbreuken bedoeld in artikel 41bis van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren.

Art. 2.Het proces-verbaal van vaststelling van de inbreuken bedoeld in artikel 41bis van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, opgesteld door personen bedoeld in artikel 34, § 4, van dezelfde wet, wordt overgemaakt binnen de dertig dagen na datum ervan aan de ambtenaar bedoeld in artikel 1.

Art. 3.Het voorstel tot betaling bedoeld in artikel 1, vergezeld van een document voor overschrijving of storting, wordt aan de dader van de inbreuk bij een ter post aangetekend schrijven gezonden binnen de drie maanden na de datum van het proces-verbaal.

Art. 4.Het voorstel wijst erop dat de betaling binnen de dertig dagen na datum van verzending van het aangetekend schrijven bedoeld in artikel 3 moet uitgevoerd worden. De datum van het postmerk heeft bewijskracht voor de verzending van het aangetekend schrijven. Het voorstel vermeldt tevens dat de betaling moet gebeuren op de bijzondere rekening van het Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding' van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Art. 5.Bij niet-betaling binnen de voorgeschreven termijn wordt het proces-verbaal overgemaakt aan de procureur des Konings.

Art. 6.Indien geen voorstel tot betaling wordt gedaan, wordt het proces-verbaal eveneens overgemaakt aan de procureur des Konings.

Art. 7.Onze Minister bevoegd voor de Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 september 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, R. DEMOTTE

^