Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 september 2002
gepubliceerd op 10 oktober 2002

Koninklijk besluit betreffende de materiële organisatie van verkiezingen in de Belgische Ambassades en Beroepsconsulaire posten

bron
ministerie van binnenlandse zaken buitenlandse handel en internationale samenwerking en ministerie van binnenlandse zaken
numac
2002015141
pub.
10/10/2002
prom.
20/09/2002
ELI
eli/besluit/2002/09/20/2002015141/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 SEPTEMBER 2002. - Koninklijk besluit betreffende de materiële organisatie van verkiezingen in de Belgische Ambassades en Beroepsconsulaire posten


VERSLAG AAN DE KONING Majesteit, Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb U voor te leggen heeft tot doel enkele praktische punten te regelen aangaande de organisatie van de stemverrichtingen in het buitenland.

Gelet op de volgende wetgevende federale verkiezingen ten laatste plaats hebben in juni 2003, t.t.z. binnen minder dan één jaar en het absoluut noodzakelijk is tijdig de nodige praktische maatregelen te nemen om deze stembusgang zonder problemen te laten verlopen en dat onze Ambassades en Consulaten-generaal daartoe onmiddellijk de nodige maatregelen moeten kunnen nemen, wordt voor dit besluit de hoogdringendheid ingeroepen.

De Ambassades en Consulaten-generaal moeten immers nu reeds het nodige doen om te kunnen beschikken over stembussen en de lokalen waarin de verkiezingen zullen plaats hebben in te richten of te huren.

Het koninklijk besluit van 9 augustus 1894 betreffende het kiesmaterieel, schrijft in detail voor hoe de stembussen moeten zijn vervaardigd en een ministerieel besluit van 10 augustus 1894 bepaalt hoe de stemhokjes moeten worden vervaardigd.

Om praktische en budgettaire redenen is het niet aangewezen de in België bestaande bepalingen ongewijzigd toe te passen in onze posten.

De aanmaak van de in bovengenoemde besluiten voorziene bussen en stemhokjes zou niet alleen een zeer grote budgetaire inspanning vragen maar zou waarschijnlijk in sommige landen moeilijk kunnen worden gerealiseerd en de aldus gemaakte producten zouden moeilijk weerstaan aan de lokale klimatologische omstandigheden.

Uit onderzoek is gebleken dat de Belgische Ambassades en Consulaten-generaal, in de meeste gevallen zelfs gratis, kunnen beschikken over stembussen die worden gebruikt of door lokale overheden of in Ambassades van bevriende naties. Deze stembussen die overigens dezelfde waarborgen bieden aangaande de regelmatigheid van het verloop van de stemming, wijken technisch af van de Belgische bussen (afwijkende afmetingen, ander materiaal, ...). Daarenboven verschillen de bussen van land tot land.

Daarom wordt in de artikels 1 tot 3 van het ontwerp voor een soepele formulering gekozen die toch voldoende waarborg geeft aangaande de regelmatigheid van de kiesverrichtingen.

Artikel 4 bepaalt dat na het einde van de stemming, de stembulletins in een verzegelde omslag worden geplaatst met oog op vervoer naar België.

Het vervoer in de stembussen zelf is immers te omslachtig (en de stembrieven kunnen niet als handbagage worden vervoerd wat de kans op zoek raken van de stembussen vergroot) en soms onmogelijk (ze zijn immers eigendom van een derde die zich kan verzetten tegen het vervoer ervan buiten het land).

Het aantal kiezers verschilt van post tot post ten gevolgen van het wisselend aantal landgenoten die in het ambtsgebied van de posten wonen. Een eenvormig gebruik van stemkokjes is daarom niet mogelijk.

Artikel 5 van het ontwerp voorziet in een soepele formule die een aan de praktische verzuchtingen beantwoordt en het geheim van de stemming garandeert.

Ik heb de eer te zijn, Sire, van Uwe Majesteit de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Buitenlandse Zaken, L. MICHEL De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE

20 SEPTEMBER 2002. - Koninklijk besluit betreffende de materiële organisatie van verkiezingen in de Belgische Ambassades en Beroepsconsulaire posten ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikels 130 en 138 van het Kieswetboek;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, van 4 juli 1989 en van 20 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende de noodzaak onverwijld de nodige maatregelen te treffen voor de praktische inrichting van de stemlokalen ingericht binnen de Belgische Ambassades en Beroepsconsulaire posten in het buitenland;

Overwegende dat de eerstvolgende algemene hernieuwing van de federale wetgevende kamers ten laatste in juli 2003 dient te gebeuren;

Op voordracht van onze Vice-Premier en Minister van Buitenlandse Zaken en Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De stembussen die worden gebruikt in de stembureau's die zijn ingericht in de Belgische diplomatieke en beroepsconsulaire posten in het buitenland, moeten zijn vervaardigd in duurzaam materiaal. Zij dienen voldoende groot te zijn om de stembrieven van de in het bureau opgeroepen kiezers te kunnen bevatten.

Art. 2.In geval van gelijktijdige verkiezing voor de twee Wetgevende Kamers, worden twee stembussen gebruikt. Op de buitenzijde van de stembus wordt duidelijk vermeld dat ze bestemd is voor het ontvangen van de stembrieven voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers dan wel voor de Senaat.

Art. 3.Tijdens de kiesverrichtingen moeten de stembussen gesloten zijn, de sleutel wordt bewaard door de voorzitter van het stembureau.

Art. 4.Na het sluiten van het stembureau worden de stembrieven met het oog op het vervoer naar België, in een stevige omslag geplaatst die wordt verzegeld door de voorzitter van het stembureau.

Op de omslag wordt vermeld of de stembrieven betrekking hebben op de stembrieven voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers dan wel voor de Senaat.

Art. 5.De voorzitter van het stembureau moet alle noodzakelijk maatregelen treffen opdat de kiezer in alle discretie zijn stem kan uitbrengen en dat het geheim van de stemming gegarandeerd blijft.

Naargelang de lokale omstandigheden en rekening houdende met het aantal kiezers kan hij daartoe bijzondere lokalen inrichten waarin de kiezer individueel zijn stem uitbrengt of individuele stemhokjes laten gebruiken.

Art. 6.Onze Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 september 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, L. MICHEL De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE

^