Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 20 september 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/09/2002 pub. 14/11/2002 numac 2002003451 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van financien Wet betreffende de toetreding van België tot de Inter-Amerikaanse Investeringsmaatschappij type wet prom. 20/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002009939 bron federale overheidsdienst justitie Wer ter vervanging van artikel 293 van het Wetboek van strafvordering teneinde de beschuldigde bijstand door een advocaat te verlenen type wet prom. 20/09/2002 pub. 28/07/2003 numac 2003015082 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tot oprichting van de Inter-Amerikaanse Investeringsmaatschappij, gedaan te Washington op 19 november 1984. - Addendum

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002000677 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende sluiting van de gewone parlementaire zitting 2001-2002 type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002000692 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die plaatsgevonden heeft van 3 tot 8 augustus 2002 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002000691 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die plaatsgevonden heeft op 30 en 31 juli 2002 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002000693 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die plaatsgevonden heeft op 23 en 24 augustus 2002 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002000733 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging, wat zijn bijlage betreft, van het koninklijk besluit van 25 juni 2001 houdende graad- en loonschaaltoewijzing aan de officieren van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 20/12/2002 numac 2002000816 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de afdeling Financiering Huisvestingsbeleid, de afdeling Woonbeleid en de afdelingen Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, en Monumenten en Landschappen in Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen van de administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, worden gemachtigd zich toegang te verschaffen tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002002178 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002002177 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002002183 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002002182 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, met uitzondering van het Directoraat-generaal Maritiem Transport type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002002186 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002002188 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002002189 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Directoraat-generaal Maritiem Transport van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002002201 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 09/10/2002 numac 2002002268 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vaststelling, de werkwijze en de bevoegdheden van het Beheerscomité van FED+ type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 09/10/2002 numac 2002002269 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende het financiële beheer van FED+ als staatsdienst met afzonderlijk beheer type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002003433 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende de voorlopige verdeling van de bevoegdheden en de functies van de Secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën tussen de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën en de Secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002003439 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de vergeldingen en de nadere regels voor de afgifte van kadastrale uittreksels en inlichtingen type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 22/11/2002 numac 2002003457 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 04-53-2 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2002 type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002007239 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot vaststelling van de voorwaarden onder dewelke het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers tussenbeide komt in de kostprijs van de farmaceutische verstrekkingen die niet bedoeld zijn door de koninklijke besluiten tot vaststelling van de voorwaarden onder dewelke de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kostprijs van de farmaceutische verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 19/10/2002 numac 2002009906 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de oprichting, organisatie en werking van een paritair overlegorgaan in de sector van het verzekeringswezen, van de kredietinstellingen en van de gereglementeerde effectenmarkten type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 31/10/2002 numac 2002009916 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het aantal gerechtsdeurwaarders in het gerechtelijk arrondissement Hoei type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 08/10/2002 numac 2002011388 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de samenwerking tussen de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas en de Dienst voor de Mededinging en het korps verslaggevers type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002012845 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002013047 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 08/10/2002 numac 2002013097 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 1972 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid ervan type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 09/10/2002 numac 2002013096 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 1998 tot vaststelling van het maximum van de leervergoeding dat van toepassing is op de leerlingen wier leerovereenkomst geregeld wordt door de wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 25/10/2002 numac 2002013099 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het "Sociaal Fonds ter bevordering van de tewerkstelling in de beschutte werkplaatsen" type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 25/10/2002 numac 2002013100 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd « Sociaal Fonds ter bevordering van de werkgelegenheid in de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling » en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002013103 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77ter van 10 juli 2002, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis van 19 december 2001 tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 van 14 februari 2001 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002013104 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende het recht op outplacement voor werknemers van 45 jaar en ouder die worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 08/10/2002 numac 2002013110 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 september 1972 tot vaststelling van het aantal leden van bepaalde paritaire comités type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002013114 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige artikelen van de wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002013115 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de kosten van de procedure in geval van tussenkomst van een artsscheidsrechter ingevolge toepassing van artikel 31 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002013118 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, wat de vrijstelling betreft ten voordele van oudere werklozen en bruggepensioneerden van de vereisten vermeld in de artikelen 60 en 66 van dat besluit type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 06/12/2002 numac 2002013150 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de wijziging van de statuten van het Sociaal Fonds voor de werklieden van de ondernemingen der openbare en speciale autobusdiensten en autocardiensten type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 17/10/2002 numac 2002014257 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1993 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 13/11/2002 numac 2002014262 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2001 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2002 type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 19/10/2002 numac 2002014261 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2001 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2002 type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 05/11/2002 numac 2002014260 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 maart 2002 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2003 type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 09/10/2002 numac 2002013162 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot bepaling van het bedrag van de opbrengst van de forfaitaire vermindering, bedoeld in artikel 71, 1° van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, en tot bepaling van de modaliteiten van de besteding van deze opbrengst aan het Fonds voor de ziekenhuizen en de psychiatrische verzorgingstehuizen van de publieke sector aangesloten bij de R.S.Z. type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 17/10/2002 numac 2002014258 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 1998 tot vaststelling van de regels voor de toepassing van het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen betreffende de overdracht van sommige personeelsleden van Belgacom aan de federale overheid met toepassing van artikel 3, § 1, 6°, van de wet van 26 juli 1996 betreffende het realiseren van de budgettaire voorwaarden van de deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 17/10/2002 numac 2002014264 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van een Regeringscommissaris bij het Participatiefonds type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 10/10/2002 numac 2002015141 bron ministerie van binnenlandse zaken buitenlandse handel en internationale samenwerking en ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de materiële organisatie van verkiezingen in de Belgische Ambassades en Beroepsconsulaire posten type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 27/09/2002 numac 2002021386 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1999 tot aanwijzing van de vijf Regeringsleden in het bij de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen opgerichte Overlegcomité type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 01/10/2002 numac 2002021408 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop de personeelsleden van de Belgische Federale Voorlichtingsdienst in dienst worden genomen door de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister en door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022767 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regelen inzake het maximumaantal en tot vaststelling van de programmatiecriteria die van toepassing zijn op de functie « mobile urgentiegroep » type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002022781 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden inzake de erkenning van laboratoria voor de ontleding van monsters genomen in toepassing van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of productiestimulerende werking type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002022794 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 1998 tot vaststelling van de weddenschalen van de bijzondere graden van de Rijksdienst voor pensioenen type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 17/10/2002 numac 2002022812 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 24/10/2002 numac 2002022816 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 1993 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder geneesmiddelen voor menselijk gebruik in de vorm van monsters overhandigd mogen worden type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002022828 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het gebruik van bepaalde epoxyderivaten in materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 05/03/2003 numac 2003022047 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot regeling van bepaalde onregelmatige prestaties van zekere personeelsleden van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/09/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002011378 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van elektriciteit type ministerieel besluit prom. 20/09/2002 pub. 10/10/2002 numac 2002022774 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging, wat de financiering van eindeloopbaanmaatregelen betreft, van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de verpleegdagprijs, van het budget en de onderscheidene bestanddelen ervan, alsmede van de regelen voor de vergelijking van de kosten en voor de vaststelling van het quotum van verpleegdagen voor de ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten type ministerieel besluit prom. 20/09/2002 pub. 04/02/2003 numac 2003027050 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 12 en programma 03 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/09/2002 pub. 30/10/2002 numac 2002036370 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten type besluit van de vlaamse regering prom. 20/09/2002 pub. 28/11/2002 numac 2002036435 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de eindtermen van het derde leerjaar van de derde graad van het gewoon beroepssecundair onderwijs

erratum

type erratum prom. 20/09/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002002271 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Financiën. - Erratum type erratum prom. 20/09/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002013215 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige artikelen van de wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde. - Erratum type erratum prom. 20/09/2002 pub. 14/11/2002 numac 2002014294 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2001 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2002. - Erratum type erratum prom. 20/09/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002022895 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging, wat de financiering van de eindeloopbaanmaatregelen betreft, van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de verpleegdagprijs, van het budget en de onderscheidene bestanddelen ervan, alsmede van de regelen voor de vergelijking van de kosten en voor de vaststelling van het quotum van verpleegdagen voor de ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten. - Erratum type erratum prom. 20/09/2002 pub. 20/12/2002 numac 2002022996 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regelen inzake het maximumaantal en tot vaststelling van de programmatiecriteria die van toepassing zijn op de functie « mobile urgentiegroep ». - Erratum type erratum prom. 20/09/2002 pub. 12/02/2003 numac 2003014030 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 1998 tot vaststelling van de regels voor de toepassing van het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen betreffende de overdracht van sommige personeelsleden van Belgacom aan de federale overheid met toepassing van artikel 3, § 1, 6°, van de wet van 26 juli 1996 betreffende het realiseren van de budgettaire voorwaarden van de deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie. - Erratum
^