Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 september 1998
gepubliceerd op 09 oktober 1998

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 januari 1971 betreffende de schadevergoeding voor beroepsziekten in de overheidssector

bron
ministerie van ambtenarenzaken
numac
1998002105
pub.
09/10/1998
prom.
20/09/1998
ELI
eli/besluit/1998/09/20/1998002105/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

20 SEPTEMBER 1998. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 januari 1971 betreffende de schadevergoeding voor beroepsziekten in de overheidssector


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, inzonderheid op artikel 3, vervangen bij de wet van 13 juli 1973 en gewijzigd bij de wet van 20 mei 1997 en op artikel 3bis, ingevoegd bij de wet van 13 juli 1973 en gewijzigd bij de wet van 20 mei 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 januari 1971 betreffende de schadevergoeding voor beroepsziekten in de overheidssector, inzonderheid op artikel 1, op artikel 5, op artikel 6bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 13 november 1973, op artikel 9bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 24 maart 1986, op artikel 13, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 24 maart 1986 en op artikel 19, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 24 maart 1986;

Gelet op het advies van het beheerscomité van het Fonds voor beroepsziekten;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 december 1997;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 4 januari 1998;

Gelet op het protocol nr. 100/2 van 29 april 1998 van het Gemeenschappelijk Comité voor alle overheidsdiensten;

Gelet op het besluit van de Ministerraad van 13 februari 1998 over de adviesaanvraag binnen een termijn van een maand;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 9 juli 1998, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, vervangen bij de wet van 4 augustus 1996;

Op de voordracht van Onze Minister van Ambtenarenzaken en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 5 januari 1971 betreffende de schadevergoeding voor beroepsziekten worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt b) worden de woorden « der rijksbesturen en der andere rijksdiensten en van sommige leden van het personeel der gesubsidieerde onderwijsinrichtingen » vervangen door de woorden « van de overheidssector »;2° in punt e) worden 1° en 2° vervangen door de volgende bepalingen : « 1° wat betreft de gerechtigden op het koninklijk besluit van 24 januari 1969, de Minister, de Regering of het College, bepaald in artikel 3 van dat besluit;». 2° wat betreft de gerechtigden op het koninklijk besluit van 12 juni 1970, de Minister, de Regering, het College of het beheersorgaan, bepaald in artikel 4 van dat besluit;».

Art. 2.Artikel 5 van hetzelfde besluit, waarvan de huidige tekst een paragraaf 1 zal uitmaken, wordt aangevuld met de volgende paragraaf : « § 2. De in § 1 bedoelde verstrekkingen van geneeskundige verzorging zijn slechts vergoedbaar al ze zijn voorgeschreven en afgeleverd door daartoe wettelijk gemachtigde personen en als ze voorgeschreven werden ter behandeling of ter voorkoming van een beroepsziekte. De controle wordt uitgeoefend door de geneesheren van de bevoegde medische dienst.

Op hun aanvraag deelt de behandelende geneesheer hen onder gesloten omslag de inlichtingen mede nodig voor het uitvoeren van deze controle. »

Art. 3.In artikel 6bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 13 november 1973, worden de woorden « artikel 4bis » vervangen door de woorden « en betaald overeenkomstig de artikelen 4bis en 28 ».

Art. 4.In artikel 9bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 24 maart 1986, worden de woorden « in artikel 14, § 3 », vervangen door de woorden « in de artikelen 14, § 3 en 14bis ».

Art. 5.Artikel 13, § 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 24 maart 1986, wordt aangevuld met het volgende lid : « De uitbetaling wordt, zonder terugwerkende kracht, hetvat de eerste dag van de maand die volgt op de datum van verschijning van het slachtoffer dat, zonder geldige reden, niet is verschenen voor de bevoegde medische dienst. »

Art. 6.Artikel 19 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 24 maart 1986, wordt vervangen door de volgende bepaling : « Artikel 19.

Het personeelslid op wie dit besluit toepasselijk is, behoudt tijdens de periode van tijdelijke ongeschiktheid de bezoldiging verschuldigd op grond van zijn arbeidsovereenkomstig of zijn wettelijk of reglementair statuut.

Het personeelslid dat door een beroepsziekte bedreigd wordt, dat niet voor andere opdrachten aangewezen kan worden, dat aanvaardt zich tijdelijk te onthouden van elke activiteit die het nog aan de risico's van deze ziekte kan blootstellen en dat aanvaardt tijdelijk het ambt dat het uitoefent te staken, gehoudt de bezoldiging verschuldigd op grond van zijn arbeidsovereenkomstig of zijn wettelijk of reglementair statuut.

Deze regeling geldt niet voor de personeelsleden der rijksbesturen die onder de wetgevende macht ressorteren. »

Art. 7.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt is, met uitzondering van artikel 6 dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 1997.

Art. 8.Onze Ministers en Onze Staatssecretarissen zijn, ieder wat hen betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 september 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Ambtenarenzaken, A. FLAHAUT

^