Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 oktober 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 09/10/1998 numac 1998009773 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 10 augustus 1998 is machtiging verleend aan : ****. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; ****. ****, **** **** om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun geslachtsnaam in die van «*****» ****(...) type wet prom. -- pub. 09/10/1998 numac 1998023018 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Maatschappijen van onderlinge bijstand Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen Goedkeuring van statutenwijzigingen In toepassing van het nieuw artikel 11, § 1, lid 3, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen 1) de wijzigingen aan de artikelen 36 en 37A van de statuten van de maatschappij van onderlinge bij(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 09/10/1998 numac 1998053706 bron ministerie van financien Administratie van de ****, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** ****, **** ****, weduwe van ****, ****, geboren te Vorst op 3 Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 09/10/1998 numac 1998002075 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste van personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 09/10/1998 numac 1998002105 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 januari 1971 betreffende de schadevergoeding voor beroepsziekten in de overheidssector type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 09/10/1998 numac 1998002106 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden der instellingen van openbaar nut, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/1998 numac 1998007152 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslagen Bij koninklijk besluit nr. 1916 van 9 juli 1998 wordt aan de heer Louis Corvers, adjunct-adviseur, eervol ontslag uit zijn ambt verleend, met aanspraak op een pensioen van 1 december 1998 af. Hij wordt ge Bij koninklijk besluit nr. 1968 van 31 augustus 1998 wordt aan de heer René Dubois, adviseur, o(...) type koninklijk besluit prom. 07/09/1998 pub. 09/10/1998 numac 1998007204 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de Algemene Inspectie van de Diensten van het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/1998 numac 1998009735 bron ministerie van justitie Bestuur Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 10 augustus 1998 wordt de wijziging goedgekeurd, aangebracht aan de statuten Bij koninklijk besluit van 20 september 1998 worden de nieuwe statuten goedgekeurd van de inter(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/1998 numac 1998009824 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 september 1998, dat uitwerking heeft met ingang van 5 augustus 1998, is aan de heer Capiau, G., vergund de titel van zijn ambt van voorzitter in handelszaken van de rechtbank van koophandel te Gent Bij koninklijk besluit van 23 september 1998 is de heer Vankersschaever, G., ondervoorzitter in(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/1998 numac 1998009825 bron ministerie van justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 20 september 1998 is aan de heer Delfosse, L., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Eghezée. Bij koninklijke besluiten van 30 september 1998 : - is aan de heer Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve ter voeren; - is de heer Peers, J. L., lice(...) type koninklijk besluit prom. 02/10/1998 pub. 09/10/1998 numac 1998012864 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 02/10/1998 pub. 09/10/1998 numac 1998012869 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, tot wijziging en coördinatie van de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 1997, in toepassing van het protocol-akkoord van 10 oktober 1997 voor de jaren 1997-1998 : eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/1998 numac 1998014246 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende aanduiding van sommige leden van het beperkt comité van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/1998 numac 1998022554 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 20 juli 1998 wordt de heer Mons, Emiel A., adviseur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, op 1 mei 1999, eervol ontslag uit zijn ambt verleend. De heer Mons, Emiel A. (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/10/1998 numac 1998007138 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Toekenning van het erediploma van vaandeldrager Bij ministerieel besluit nr. 78437 van 8 juli 1998 wordt het erediploma van vaandeldrager verleend aan de hiernavermelde personen : Aubin, R.G.; Avet, J.R.; Baert, A.L.; Bastin, A.J.; (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/10/1998 numac 1998007189 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevorderingen Bij ministerieel besluit nr. 78707 van 25 augustus 1998 wordt Mevr. Iolande Dewitte, rechtskundig adjunct-adviseur bij het Nationaal Geografisch Instituut, op 1 mei 1998, door verhoging in graad tot rechtskundig Bij ministerieel besluit nr. 78886 van 11 september 1998 wordt de heer Joost Vanommeslaeghe op (...) type ministerieel besluit prom. 27/07/1998 pub. 09/10/1998 numac 1998009642 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende machtiging van een beheersvennootschap van rechten om haar werkzaamheden op het nationale grondgebied uit te oefenen type ministerieel besluit prom. 29/09/1998 pub. 09/10/1998 numac 1998016276 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van minimale maatregelen ter bestrijding van bepaalde ziekten van tweekleppige weekdieren type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/10/1998 numac 1998027558 bron ministerie van het waalse gewest Water Bij ministerieel besluit van 9 september 1998 wordt de heer Clément Limet, die het gemeentebestuur van Fléron vertegenwoordigt, voor een termijn van vijf jaar erkend als controleur van eenheden voor individuele zuivering. Deze erkennin Bij ministerieel besluit van 9 september 1998 wordt de heer Georges Beckers, die het gemeentebe(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 09/10/1998 numac 1998021382 bron arbitragehof Arrest nr. 90/98 van 15 juli 1998 Rolnummer : 1343 In zake : de vordering tot schorsing van de artikelen 3 en 4, b), van de wet van 9 juli 1997 tot wijziging van de artikelen 259bis van het Gerechtelijk Wetboek en 21 van de wet van 18 juli 19 Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en L. De Grève, en de rechters L. (...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/09/1998 pub. 09/10/1998 numac 1998027561 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende het actieprogramma 1998-1999 van het Waalse Gewest voor de bescherming van tot drinkwater verwerkbaar water

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/12/1997 pub. 09/10/1998 numac 1998029218 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van de lijst van de studies zoals bepaald in artikel 11, § 4, van het decreet van 5 september 1994 tot regeling van de universitaire studies en de academische graden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/01/1998 pub. 09/10/1998 numac 1998029217 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van de lijst van de studies zoals bepaald in artikel 11, § 4, van het decreet van 5 september 1994 tot regeling van de universitaire studies en de academische graden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/01/1998 pub. 09/10/1998 numac 1998029221 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van de lijst van de studies zoals bepaald in artikel 11, § 4, van het decreet van 5 september 1994 tot regeling van de universitaire studies en de academische graden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/01/1998 pub. 09/10/1998 numac 1998029220 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van de lijst van de studies zoals bepaald in artikel 11, § 4, van het decreet van 5 september 1994 tot regeling van de universitaire studies en de academische graden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/04/1998 pub. 09/10/1998 numac 1998029235 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 11 december 1995 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep van het gesubsidieerd officieel secundair, gewoon en buitengewoon onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/05/1998 pub. 09/10/1998 numac 1998029243 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 31 januari 1994 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep van het confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/05/1998 pub. 09/10/1998 numac 1998029245 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 31 januari 1994 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep van het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/05/1998 pub. 09/10/1998 numac 1998029244 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 31 januari 1994 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep van het niet-confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/07/1998 pub. 09/10/1998 numac 1998029345 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter en aanwijzing van de vertegenwoordigers van het onderwijs van de Franse Gemeenschap en van het gesubsidieerd onderwijs van confessionele aard bij het overlegcomité van het confessioneel secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/1998 pub. 09/10/1998 numac 1998029446 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van begeleidingscommissies bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 10/09/1998 pub. 09/10/1998 numac 1998031403 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot sluiting van de gewone zitting 1997-1998 van de Raad van de Franse Gemeenschapscommissie

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/10/1998 numac 1998021399 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 20 augustus 1998 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 21 au Die zaken zijn ingeschreven onder de nummers 1400 en 1401 van de rol van het Hof en zijn samengevoe(...)

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 09/10/1998 numac 1998036031 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Leuven. - Definitieve vaststelling van het plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Leuven op het grondgebied van de gemeente Leuven Bij besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998 wordt het hierbijgevoegde plan tot De kaart met de bestaande fysische en juridische toestand, behorende tot de niet-normatieve delen v(...) type gewestplan prom. -- pub. 09/10/1998 numac 1998036033 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Leuven. - Definitieve vaststelling van het plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Leuven op het grondgebied van de gemeente Leuven-Heverlee Bij besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998 wordt het hierbijgevoegde p De kaart met de bestaande fysische en juridische toestand, behorende tot de niet-normatieve delen v(...) type gewestplan prom. -- pub. 09/10/1998 numac 1998036035 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Leuven. - Definitieve vaststelling an het plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Leuven op het grondgebied van de gemeente Boortmeerbeek Bij besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998 wordt een gedeeltelijke wijzig Het plan dat de bestaande fysische en juridische toestand aanduidt van het betrokken gebiedsdeel, z(...)

document

type document prom. -- pub. 09/10/1998 numac 1998012861 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Nijvel Op 10 juni 1998, werd de heer Gilot, Henri, werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank te Nijvel, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het ambt van plaatsvervangend Op 10 juni 1998 werd de heer Hanin, André, werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij(...) type document prom. -- pub. 09/10/1998 numac 1998012863 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbanken te Verviers, Eupen Op 4 september 1998 werd de heer Martin, André, werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank te Verviers, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het ambt van (...) type document prom. -- pub. 09/10/1998 numac 1998021405 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Evaluatie van de medisch-sociale opvangcentra voor druggebruikers Oproep tot voorstellen I. Inleiding. Op 3 februari 1995 heeft de Ministerraad het actiep Overeenkomstig de beslissing van de Ministerraad van 6 december 1996 hebben de DWTC een handboek vo(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 09/10/1998 numac 1998022621 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Europese Unie LIFE. - Communautair Financieel Instrument voor het Leefmilieu Programma LIFE Natuur 1999. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 178, tweede uitgave, van 16 september 1998 moet de tekst onder punt 6, 1, op pagina 30174 al « Het volledige voorstel moet ten laatste op 8 januari 1999, om 16 uur, toekomen op het onderstaand(...)

document

type document prom. -- pub. 09/10/1998 numac 1998033090 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Benoemingen Bij besluit van de Regering van 11 februari 1998 wordt de heer Curt Meurer, als delegeerde van de Minister van Financiën bij het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de KMO's, vanaf 1 maart 19 Bij besluit van de Regering van 4 maart 1998 wordt de heer Jean-Marie Frings, tot delegeerde va(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/1998 numac 1998007136 bron ministerie van landsverdediging Aalmoezeniersdienst. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 1897 van 24 juni 1998 wordt de heer dominee Guy Caufriez, aalmoezenier eerste klasse van de protestantse eredienst, op 1 mei 1998 tot hoofdaalmoezenier benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/1998 numac 1998007167 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoemingen - Bij koninklijk besluit nr. 1950 van 10 augustus 1998 wordt Mevr. Thérèse-E. Van Noppen, adjunct-adviseur bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers, als adjunct-adviseur bij het Ministerie van Landsve Dit besluit treedt in werking op 1 september 1998. - Bij koninklijk besluit nr. 1951 van 10 (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/1998 numac 1998022473 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Benoemingen Bij koninklijk besluit van 23 juni 1998 wordt Mevr. Damien, Sylvie, met ingang van 1 april 1998, op het Frans kader, in vast dienstverband benoemd tot de graad van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondhe De datum van ranginneming voor bevordering tot een hogere graad wordt bepaald op 1 april 1997.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/10/1998 numac 1998009822 bron ministerie van justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen - notaris ter standplaats : - Brussel : 1; - Marche-en-Famenne : 1. De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de heer Minister Voor elke kandidatuur dient een afzonderlijk schrijven te worden gericht. type vacante bettreking prom. -- pub. 09/10/1998 numac 1998009823 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - ondervoorzitter in de arbeidsrechtbank te Brugge : 1; - substituut-krijgsauditeur : 2. Deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 juni 1998 en 31 juli 1998. type vacante bettreking prom. -- pub. 09/10/1998 numac 1998016269 bron ministerie van middenstand en landbouw Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek te Gembloux Te begeven betrekkingen De betrekking van hoofd van een departement van het Departement Plantaardige Productie is te begeven bij het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek te Gembloux(...) Dit departement is belast met de onderzoekingen over de oppuntstelling van de cultuursystemen voor (...)

document

type document prom. -- pub. 09/10/1998 numac 1998027549 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening. - Erkenning van de ontwerpers voor het opmaken of de wijziging van verkavelingsvergunningen met of zonder aanleg van wegen Bij beslissing van 18 mei 1998 erkent de heer Roussille, gemachtigde ambtenaar, de volgende personen - de heer Jean Louis Allard, rue des Vainqueurs, 31 te Dour; - de heer Jos Deneweth, rue des Deu(...)
^