Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 maart 2013
gepubliceerd op 22 april 2013

Koninklijk besluit betreffende de specificaties van levensmiddelenadditieven

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2013024118
pub.
22/04/2013
prom.
20/03/2013
ELI
eli/besluit/2013/03/20/2013024118/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

20 MAART 2013. - Koninklijk besluit betreffende de specificaties van levensmiddelenadditieven


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op Verordening (EU) Nr. 231/2012 van de Commissie van 9 maart 2012 tot vaststelling van de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad opgenomen levensmiddelenadditieven;

Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, artikelen 4, § 1, 18, § 1 en 20, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 juli 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/07/1997 pub. 23/10/1997 numac 1997022659 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende zuiverheidseisen voor additieven die in voedingsmiddelen mogen worden gebruikt sluiten betreffende zuiverheidseisen voor additieven die in voedingsmiddelen mogen worden gebruikt;

Gelet op advies nr. 52.368/3 van de Raad van State, gegeven op 27 november 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid en de Minister van Landbouw, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit besluit voorziet in de implementatie van Verordening (EU) Nr. 231/2012 van de Commissie van 9 maart 2012 tot vaststelling van de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad opgenomen levensmiddelenadditieven.

Art. 2.§ 1. Het is krachtens de Verordening (EG) Nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake levensmiddelenadditieven verboden levensmiddelenadditieven in de handel te brengen of in voedingsmiddelen te gebruiken die niet voldoen aan de specificaties vastgesteld bij Verordening (EU) Nr. 231/2012 van de Commissie van 9 maart 2012 tot vaststelling van de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad opgenomen levensmiddelenadditieven. § 2. Levensmiddelenadditieven die niet voldoen aan de specificaties van de Verordening (EU) Nr. 231/2012, zijn schadelijk in de zin van artikel 18 van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten.

Art. 3.§ 1. De overtredingen op de bepalingen van dit besluit worden opgespoord en vastgesteld overeenkomstig het koninklijk besluit van 22 februari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/02/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001022136 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen sluiten houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse bepalingen. § 2. De overtredingen op de bepalingen van dit besluit worden bestraft overeenkomstig de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten.

Art. 4.Het koninklijk besluit van 14 juli 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/07/1997 pub. 23/10/1997 numac 1997022659 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende zuiverheidseisen voor additieven die in voedingsmiddelen mogen worden gebruikt sluiten betreffende zuiverheidseisen voor additieven die in voedingsmiddelen mogen worden gebruikt, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 1 december 1998, 15 februari 1999, 25 januari 2000, 23 januari 2001, 28 september 2001, 20 maart 2002, 7 september 2003, 5 juni 2004, 27 december 2004, 21 januari 2005, 22 april 2005, 2 februari 2007, 19 november 2007, 1 oktober 2008, 20 januari 2010, 4 oktober 2010, 13 maart 2011 en 18 mei 2011, wordt opgeheven.

Art. 5.De minister bevoegd voor Volksgezondheid en de minister bevoegd voor de Veiligheid van de Voedselketen zijn, ieder wat hen betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 maart 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

^