Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 januari 2006
gepubliceerd op 01 februari 2006

Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen en de bepalingen van de wet van 27 juli 2005 tot organisatie van de mogelijkheden tot beroep tegen de beslissingen genomen door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2006011035
pub.
01/02/2006
prom.
20/01/2006
ELI
eli/besluit/2006/01/20/2006011035/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

20 JANUARI 2006. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen en de bepalingen van de wet van 27 juli 2005 tot organisatie van de mogelijkheden tot beroep tegen de beslissingen genomen door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, inzonderheid op artikel 72;

Gelet op de wet van 27 juli 2005 tot organisatie van de mogelijkheden tot beroep tegen de beslissingen genomen door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, inzonderheid op artikel 11;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 december 2005;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 8 december 2005;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd enerzijds door de bewoordingen van de memorie van toelichting van de wet van 20 juli 2005 waaruit duidelijk blijkt dat « de Raad van State tot op heden niet de best uitgeruste instelling is om het hoofd te bieden aan beroepen tegen beslissingen van de CREG, rekening houdend met het specifiek karakter van de beoogde materie en de termijnen eigen aan de procedure voor de hoge administratieve instelling » en dat anderzijds aangezien de wet van 20 juli 2005 de geschillenberechting aan de Raad onttrekt om ze aan het hof van beroep te Brussel toe te wijzen, een snelle inwerkingtreding van voornoemde wet verhindert dat een verschillende jurisprudentie zich zou kunnen ontwikkelen.

Gelet op het advies nr 39.673/3 van de Raad van State, gegeven op 4 januari 2006, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voordracht van Onze Minister van Energie en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Treden in werking op de dag van de publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad : 1° de artikelen 67 tot 71 van de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen;2° de artikelen 2 tot 10 van de wet van 27 juli 2005 tot organisatie van de mogelijkheden tot beroep tegen de beslissingen genomen door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.Onze Minister van Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 januari 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Energie, M. VERWILGHEN

^