Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 januari 1999
gepubliceerd op 30 januari 1999

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1991 betreffende de effecten van de Staatsschuld en van het koninklijk besluit van 14 oktober 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen

bron
ministerie van financien
numac
1999003006
pub.
30/01/1999
prom.
20/01/1999
ELI
eli/besluit/1999/01/20/1999003006/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

20 JANUARI 1999. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1991 betreffende de effecten van de Staatsschuld en van het koninklijk besluit van 14 oktober 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium, inzonderheid op artikel 12;

Gelet op de wet van 22 juli 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen, inzonderheid op artikel 7, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 januari 1991 betreffende de effecten van de Staatsschuld, inzonderheid op artikel 49;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 oktober 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd door de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni en 4 juli 1989;

Gelet op de hoogdringendheid;

Overwegende dat de instellingen die rekeningen van gedematerialiseerde effecten bijhouden, maandelijks statistische opgaven van het uitstaand bedrag aan deze effecten dienen te verschaffen;

Overwegende dat deze statistische opgaven op verschillende punten moeten aangepast worden om rekening te houden met de invoering van de euro en met de vereisten van de Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad van 25 juni 1996 inzake het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Gemeenschap;

Overwegende dat het tevens aangewezen is om in deze statistische opgaven de wijzigingen aan te brengen die vereist zijn door het koninklijk besluit van 1 oktober 1998 betreffende het aanhouden op rekening van gedematerialiseerde effecten bij internationale effectenclearingstelsels en het ministerieel besluit van 13 oktober 1998 tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 1991 houdende algemene, per categorie van instellingen, verleende vergunning voor het bijhouden van rekeningen van gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld;

Overwegende dat de statistische opgaven in die zin moeten aangepast zijn vanaf januari 1999; dat de inhoud van onderhavig besluit dus zonder uitstel ter kennis van de instellingen die rekeningen bijhouden dient gebracht te worden opdat zij de nodige maatregelen kunnen treffen;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De formulieren waarvan sprake in artikel 49 van het koninklijk besluit van 23 januari 1991 betreffende de effecten van de Staatsschuld, worden vervangen door de formulieren die de bijvoegsels 1 en 2 van onderhavig besluit uitmaken.

Art. 2.Het formulier waarvan sprake in artikel 8 van het koninklijk besluit van 14 oktober 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen, wordt vervangen door het formulier dat het bijvoegsel 3 van onderhavig besluit uitmaakt.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 31 januari 1999. Het is voor het eerst van toepassing op de statistische opgaven betreffende de toestand van januari 1999.

Art. 4.Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 januari 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, J.-J. VISEUR Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^