Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 februari 2013
gepubliceerd op 29 mei 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2011 betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013200417
pub.
29/05/2013
prom.
20/02/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 FEBRUARI 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2011 betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2011 betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 februari 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2011 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2011 betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden (Overeenkomst geregistreerd op 31 januari 2012 onder het nummer 108057/CO/136)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking.

Art. 2.De artikelen 32/5. en 32/17. van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2011 betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden - Klein verlet - worden vervangen door de volgende bepalingen : "

Artikel 32/5.: Geboorte van een kind van de werknemer zo de afstamming van dit kind langs vaderszijde vaststaat : tien dagen1 door de werknemer te kiezen tijdens vier maanden te rekenen vanaf de dag van de bevalling. Slechts de eerste drie dagen maken klein verlet uit in de zin van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten, waarvoor het normale loon ten laste is van de werkgever. De volgende zeven dagen geniet de werknemer een uitkering betaald door het RIZIV." 1 Gespreid of in één keer op te nemen "

Artikel 32/17.: Het onthaal van een kind in het gezin van de werknemer in het kader van een adoptie : drie dagen ten laste van de werkgever in het kader van de wetgeving inzake adoptieverlof."

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing van 1 februari 2011 tot 30 juni 2013.

Zij heeft dezelfde opzeggingsmodaliteiten en dezelfde opzeggingstermijnen als de collectieve arbeidsovereenkomst die zij wijzigt.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 20 februari 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^