Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 februari 2013
gepubliceerd op 29 mei 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de risicogroepen in 2011-2012

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013200369
pub.
29/05/2013
prom.
20/02/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 FEBRUARI 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids overeenkomst van 16 november 2011Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 16/11/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011022430 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de risicogroepen in 2011-2012 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigsheidstoetsing;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeids overeenkomst van 16 november 2011Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 16/11/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011022430 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de risicogroepen in 2011-2012.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 februari 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing Collectieve arbeids overeenkomst van 16 november 2011Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 16/11/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011022430 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten Risicogroepen in 2011-2012 (Overeenkomst geregistreerd op 22 december 2011 onder het nummer 107528/CO/219)

Artikel 1.Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bedienden van de ondernemingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing.

Art. 2.Voorwerp Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van artikel 13 van het nationaal akkoord 2011-2012 van 16 november 2011 en van titel XIII, hoofdstuk VIII, afdeling I (artikelen 188 tot 191) van de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (I), verschenen in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2006.

Art. 3.Bijdrage De inhoud van artikel 8 van het nationaal akkoord 1993-1994 van 5 juli 1993 betreffende de maatregelen ten gunste van de risicogroepen wordt verlengd tot 31 december 2012.

De jaarlijkse bijdrage zal 0,10 pct. bedragen in 2011 en 0,10 pct. in 2012.

Art. 4.Inning Het artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 1991 en 3 juli 1991 betreffende maatregelen ten voordele van risicogroepen (registratienr. 28525/CO/219, Belgisch Staatsblad van 31 december 1991) die aan de VZW "Opleiding- en Tewerkstellingsfonds voor de bedienden van de metaalverwerkende nijverheid van Brabant" (OBMB) de volmacht geeft om voor rekening van het "Fonds voor opleiding van de erkende controleorganismen" de bijdrage voor de risicogroepen te innen, wordt verlengd tot 31 december 2012.

Art. 5.Verlenging De collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 1998 tot interpretatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 1991 en 3 juli 1991 betreffende de maatregelen ten voordele van risicogroepen wordt verlengd tot 31 december 2012.

Art. 6.Vraag tot vrijstelling Ondertekenende partijen vragen aan de Minister van Werk de sector voor de jaren 2011 en 2012 vrij te stellen van de betaling van de bijdrage van 0,10 pct. voor risicogroepen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Art. 7.Duur Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor bepaalde duur gaande van 1 januari 2011 tot 31 december 2012.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 20 februari 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^