Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 februari 2013
gepubliceerd op 29 mei 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2010 met betrekking tot de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen van de audiovisuele sector

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013200353
pub.
29/05/2013
prom.
20/02/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 FEBRUARI 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2010 met betrekking tot de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen van de audiovisuele sector (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de audiovisuele sector;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2010 met betrekking tot de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen van de audiovisuele sector.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 februari 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de audiovisuele sector Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2010 met betrekking tot de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen van de audiovisuele sector (Overeenkomst geregistreerd op 2 december 2011 onder het nummer 107068/CO/227)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de audiovisuele sector.

Onder "werknemers" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk bediendepersoneel.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 november 1969Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/1969 pub. 06/04/2007 numac 2007000224 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit nr. 2 met betrekking tot de vaststelling van forfaitaire grondslagen van aanslag voor de belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling sluiten tot vaststelling van de modaliteiten van neerlegging van de collectieve arbeidsovereenkomsten.

Art. 3.§ 1. De loontoeslag voor het werk op zon- en feestdagen, bedoeld in artikel 14 van hoofdstuk VI van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2010 wordt als volgt verhoogd : - vanaf 1 januari 2012 wordt de loontoeslag op ten minste 12,5 pct. gebracht; - vanaf 1 januari 2014 wordt de loontoeslag op ten minste 15 pct. gebracht. § 2. De loontoeslagen vermeld in § 1, zijn niet cumuleerbaar met de loontoeslag voor nachtwerk. § 3. Op vraag van de werknemer kunnen de loontoeslagen vermeld in § 1 worden betaald of omgezet in recuperatietijd, voor zover deze keuze wordt gemaakt voor een periode van één jaar.

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2012. Ze wordt gesloten voor onbepaalde duur. Ze kan worden opgezegd door elk van de partijen mits een opzegtermijn van drie (3) maanden, die wordt betekend aan de hand van een aangetekend schrijven dat wordt gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de audiovisuele sector.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 20 februari 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^