Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 februari 2013
gepubliceerd op 29 mei 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de bijdrage voor het sociaal fonds

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013200342
pub.
29/05/2013
prom.
20/02/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 FEBRUARI 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de bijdrage voor het sociaal fonds (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de bijdrage voor het sociaal fonds.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 februari 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958. Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2011 Bijdrage voor het sociaal fonds (Overeenkomst geregistreerd op 22 december 2011 onder het nummer 107598/CO/202.01) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en bedienden van de ondernemingen die tot de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor middelgrote levensmiddelenbedrijven behoren. § 2. Onder "bedienden" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke bedienden. HOOFDSTUK II. - Bijdrage voor het sociaal fonds

Art. 2.§ 1. Vanaf 1 januari 2012 wordt de totale bijdrage voor het fonds voor bestaanszekerheid (hierna genoemd "Sociaal Fonds nr. 202.01"), opgericht door de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 1994 en 5 september 1994, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, tot instelling van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 18 november 1994, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 20 januari 1995 (geregistreerd onder nummer 36482/CO/202), op 0,60 pct. gebracht. § 2. De bijdragen worden geïnd en ingevorderd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid volgens zijn eigen.

Art. 3.§ 1. Vanaf 1 januari 2012 wordt de bijdrage van de werkgevers ten voordele van de tewerkstelling van risicogroepen vastgesteld op 0,15 pct. van het volledige loon der bedienden bedoeld in artikel 23 van de wet van 29 juni 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. § 2. De bijdrage van 0,15 pct. zal als volgt bestemd worden : - 0,05 pct. van de loonmassa voor de toekenning van een premie voor de opvang van kinderen op jonge leeftijd evenals voor de toekenning van een premie voor werknemers vanaf 55 jaar die hun arbeidsprestaties met 1/5 verminderen; - 0,10 pct. van de loonmassa voor de beroepsopleiding evenals voor de toekenning van een premie voor werkgevers die het aantal werkuren van deeltijdse werknemers optrekken.

Art. 4.Vanaf 1 januari 2012 wordt de bijdrage voorzien voor de financiering van de werking van de regionale overlegorganen vastgesteld op 0,45 pct.

Art. 5.Het "Sociaal Fonds nr. 202.01", opgericht binnen het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven", wordt belast met de vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten voor de aanwending van de opbrengst van de bijdrage. HOOFDSTUK III. - Duur

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2012 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2012.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 20 februari 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^