Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 februari 2013
gepubliceerd op 29 mei 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van een uitzonderlijke premie 2010-2011 (1)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013200333
pub.
29/05/2013
prom.
20/02/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 FEBRUARI 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van een uitzonderlijke premie 2010-2011 (sector ploegen SOS Kinderen) (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van een uitzonderlijke premie 2010-2011 (sector ploegen SOS Kinderen).

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 februari 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2011 Toekenning van een uitzonderlijke premie 2010-2011 (sector ploegen SOS Kinderen) (Overeenkomst geregistreerd op 22 december 2011 onder het nummer 107510/CO/332) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ploegen "SOS Kinderen" die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector vallen.

Art. 2.Onder "werknemers" verstaat men : het totale mannelijk en vrouwelijk arbeiders- en bediendepersoneel dat in de in artikel 1 bedoelde instellingen en diensten worden tewerkgesteld. HOOFDSTUK II. - Algemene bepalingen

Art. 3.In toepassing van het raamakkoord voor de non-profitsector 2010-2011 van 19 september 2011 komen de partijen overeen de loonschaalopwaarderingen die in het kader van het raamakkoord voor de non-profitsector 2000-2005 begonnen waren, voor de jaren 2010 en 2011 voort te zetten door middel van de toepassing van een uitzonderlijke jaarlijkse premie, zoals bedoeld in deze overeenkomst. HOOFDSTUK III. - Bedrag en toepassingsvoorwaarden

Art. 4.Voor de jaren 2010 en 2011 wordt aan de werknemers een uitzonderlijke jaarlijkse premie toegekend. Die wordt uiterlijk op 31 december 2011 uitbetaald.

Art. 5.Het "bruto op loonbriefje" bedrag van de premie bedraagt 185,40 EUR voor een voltijdse kracht die gedurende minstens 15 weken in 2010 en minstens 15 weken in 2011 was tewerkgesteld in de sector van de diensten SOS Kinderen.

Voor een werknemer die tenminste 15 weken werd tewerkgesteld in 2010, maar niet meer werd tewerkgesteld in 2011, zal de werkgever een premie uitbetalen van 91,60 EUR. Voor een werknemer die niet werd tewerkgesteld in 2010, maar tenminste 15 weken tewerkgesteld was in 2011, zal de werkgever een premie uitbetalen van 93,80 EUR.

Art. 6.De premie wordt naar verhouding berekend voor een deeltijdse werknemer. Indien hij meer dan halftijds tewerkgesteld is, ontvangt hij een volledige premie. Indien de werknemer minder dan halftijds of halftijds tewerkgesteld is, ontvangt hij een halve premie. Bij wijziging in het arbeidsstelsel in de loop van het jaar geldt het gunstigste stelsel. HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen

Art. 7.Vanaf 1 januari 2012, overeenkomstig het akkoord van 19 september 2011, zal het bedrag van de geïndexeerde enveloppe opgenomen worden in de bij collectieve arbeidsovereenkomst te bepalen loonschaalmaatregelen.

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2011. Zij wordt gesloten voor onbepaalde duur. Zij kan door elk van de ondertekenende partijen worden opgezegd mits naleving van een opzegtermijn van 6 maanden, per aangetekend schrijven meegedeeld aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 20 februari 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^