Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 februari 2013
gepubliceerd op 29 mei 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende het vervroegd rustpensioen - geboortejaar : 1956

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013200231
pub.
29/05/2013
prom.
20/02/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 FEBRUARI 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende het vervroegd rustpensioen - geboortejaar : 1956 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het vervroegd rustpensioen - geboortejaar : 1956.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 februari 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2011 Vervroegd rustpensioen - Geboortejaar : 1956 (Overeenkomst geregistreerd op 18 januari 2012 onder het nummer 107789/CO/328.03) Preambule De partijen hebben onderhandeld en zijn het eens geworden over de onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst, die rekening houdt met de huidige wetgeving. De partijen zijn er zich echter van bewust dat het mogelijk is dat deze wettelijke bepalingen aangepast worden door de Belgische wetgever.

Om hiermee rekening te houden, komen de partijen overeen dat de inwerkingtreding en de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst onderworpen is aan de voorwaarde dat het wetgevend kader het toelaat.

Wordt het volgende overeengekomen :

Artikel 1.Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgever die onder het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest valt, alsook op haar personeelsleden met uitzondering van het directiepersoneel, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de algemene directie.

Art. 2.Voorwerp Deze overeenkomst heeft als doel de personeelsleden geboren in 1956 die het vervroegd rustpensioen wensen te vragen de mogelijkheid te bieden om de voordelen in deze overeenkomst te genieten. [Opmerking : de personeelsleden die niet voldoen aan de voorwaarden die beoogd worden door deze overeenkomst en die het vervroegd rustpensioen vragen genieten de voordelen die voorzien zijn in deze overeenkomst niet en blijven onderworpen aan de wettelijke voorwaarden].

Art. 3.Voorwaarden voor vertrek en procedure 3.1. Het voordeel van de eindeloopbaanmodaliteiten die zijn opgenomen in de artikelen 4 tot 8 wordt toegekend aan de medewerkers die voldoen aan de voorwaarden die bepaald zijn door artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2011 met betrekking tot het voltijds conventioneel brugpensioen - geboortejaar : 1956. [Opmerking : de prestaties die werden uitgevoerd voor een andere werkgever dan de MIVB moeten, vóór enige analyse van het dossier, aangetoond worden door middel van het "CIMIRe"-uittreksel of het RVP-uittreksel. Enkel de beroepsactiviteiten die zijn opgenomen in dit "CIMIRe"-attest of het RVP-uittreksel worden in aanmerking genomen (de duur van de legerdienst is hierin inbegrepen). Zijn met name uitgesloten : de zelfstandige activiteiten en de leercontracten waarvoor geen enkele sociale last verschuldigd is]. 3.2. Aan de voorwaarden met betrekking tot de loopbaan en de anciënniteit bij de MIVB moet voldaan zijn op het moment van het vertrek met vervroegd rustpensioen. 3.3. In elk geval moet de betekening van de ontslagneming aan de MIVB gebeuren voor het einde van 2014, voor een effectief vertrek op de wettelijk voorziene leeftijd voor vervroegd rustpensioen.

Wanneer het personeelslid ervoor gekozen heeft te vragen om de voordelen die zijn opgenomen in deze overeenkomst te genieten, door te kiezen voor een vervroegd rustpensioen, is deze keuze, die bekendgemaakt wordt door de ontslagneming, onherroepelijk. 3.4. Het personeelslid moet eveneens aan de bevoegde administraties vragen of hij/zij met vervroegd rustpensioen mag vertrekken, en dit ten vroegste een jaar en ten laatste een maand voor de gewenste datum van het vertrek met vervroegd rustpensioen. 3.5. De datum van het vertrek met vervroegd rustpensioen wordt vastgesteld op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin het personeelslid de wettelijk voorziene leeftijd voor vervroegd rustpensioen bereikt.

Art. 4.Collectieve verzekering gezondheidszorg De collectieve verzekering gezondheidszorg die de MIVB heeft afgesloten ten gunste van haar personeelsleden wordt verlengd tot de leeftijd van 65 jaar voor de personeelsleden die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid die hen wordt geboden door deze overeenkomst.

Art. 5.Biënnale Voor de personeelsleden die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid die hen geboden wordt door deze overeenkomst, wordt een biënnale toegevoegd. Dit voordeel wordt gedurende maximaal twee jaar toegekend.

Art. 6.Tijdskrediet 6.1. De personeelsleden die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid die hen geboden wordt door deze overeenkomst mogen vragen om een 4/5e tijdskrediet - 1/5e loopbaanvermindering - te genieten in het systeem voor personeelsleden ouder dan 50.

De aandacht van de personeelsleden die een dergelijk tijdskrediet met vermindering van de prestaties met 1/5e in het systeem voor personeelsleden ouder dan 50 zouden willen genieten wordt gevestigd op het feit dat ze moeten voldoen aan de vereiste wettelijke voorwaarden (leeftijd, anciënniteit, loopbaan,...). [Opmerking : de personeelsleden die, op het moment waarop ze vragen deze collectieve arbeidsovereenkomst te genieten, reeds in tijdskrediet zijn volgens de formule 4/5e genieten de aanvullende maandelijkse uitkering die beoogd wordt in punt 6.2. volgens dezelfde voorwaarden]. 6.2. Voor de personeelsleden die een tijdskrediet genieten in overeenstemming met hetgeen is vermeld in artikel 6.1. hierboven, en uitsluitend in dit kader, kent de werkgever een aanvullende maandelijkse uitkering toe teneinde 100 pct. van het maandelijkse brutobarema te garanderen, met uitzondering van de vergoedingen, premies en toeslagen van alle aard. Deze uitkering is beperkt tot het bedrag van de tijdskredietuitkering die wordt toegekend door de RVA. Deze aanvullende uitkering wordt toegekend gedurende een periode van maximaal twee jaar. [Opmerking : de aanvullende maandelijkse uitkering is in elk geval beperkt tot het bedrag van de uitkering van de RVA. Dus als het bedrag om 100 pct. van het maandelijkse brutobarema te garanderen meer bedraagt dan de uitkering van de RVA, zal de werkgever zijn tussenkomst beperken tot dit laatste bedrag].

Art. 7.Werknemers geboren in 1957 De partijen verbinden zich ertoe in het najaar 2012 een collectieve arbeidsovereenkomst af te sluiten om de personeelsleden geboren in 1957 de mogelijkheid te bieden te vertrekken met vervroegd pensioen volgens dezelfde modaliteiten die voorzien zijn in deze overeenkomst, op uitdrukkelijke voorwaarde dat het op dat moment bestaand wetgevend kader identiek is aan het huidig wetgevend kader.

Art. 8.Andere bepalingen met betrekking tot de eindeloopbaanregeling Voor de personeelsleden die ervoor gekozen hebben gebruik te maken van de bepalingen van artikel 6 van deze collectieve arbeidsovereenkomst en deze te genieten, is de toepassing van de collectieve arbeids overeenkomst van 6 april 2009Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 06/04/2009 pub. 21/04/2009 numac 2009022202 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten met betrekking tot de eindeloopbaanregeling uitgesloten (niet mogelijk om de systemen en de uitkeringen te combineren).

Art. 9.Sollicitatieverlof De personeelsleden die ervoor gekozen hebben gebruik te maken van de bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst en deze te genieten zullen bij hun keuze en ontslagneming preciseren dat ze afzien van de toepassing van artikel 41 van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten, met betrekking tot het sollicitatieverlof, en dat ze de outplacementprocedure niet wensen te genieten.

Art. 10.Sociale vrede De partijen en hun mandatarissen zullen ervan afzien om voor de duur van deze overeenkomst een collectief conflict met betrekking tot de in deze overeenkomst behandelde punten uit te lokken, te doen losbarsten of te steunen op het niveau van de onderneming.

Art. 11.Inwerkingtreding Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2014, en dit voor zover het wettelijk en reglementair kader dit toelaat.

Ze wordt afgesloten voor een bepaalde duur (2014, 2015 en 2016).

Art. 12.Registratie Deze overeenkomst zal worden neergelegd op de Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg met het oog op haar registratie.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 20 februari 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^