Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 december 2012
gepubliceerd op 17 januari 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de lonen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2012012141
pub.
17/01/2013
prom.
20/12/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBER 2012. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de lonen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de lonen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 december 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de handel in voedingswaren Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2011 Lonen (Overeenkomst geregistreerd op 3 november 2011 onder het nummer 106616/CO/119) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders van de ondernemingen van de handel in voedingswaren, met uitsluiting van de handel in bier en drinkwaters en van de technische functies in de spekslagerij, spekslagerij en penserij. § 2. Met "arbeiders" worden de mannelijke en de vrouwelijke arbeiders bedoeld.

Art. 2.§ 1. Op 1 januari 2012 worden de reële uurlonen van de arbeiders verhoogd met 0,3 pct.

Deze enveloppe kan in de ondernemingen op een gelijkwaardige manier worden ingevuld onder de vorm van nieuwe voordelen of een verbetering van bestaande voordelen. Dit dient te gebeuren door een bedrijfsakkoord dat hierover gesloten wordt vóór 31 oktober 2011.

De omzetting van deze verhoging mag niet tot gevolg hebben dat de sectorale minimumlonen niet meer gegarandeerd zouden zijn. § 2. Op 1 januari 2012 worden de minimumuurlonen van de arbeiders van ten minste 21 jaar vastgesteld als volgt (verhoging van 0,3 pct. inbegrepen) : - in de ondernemingen die 50 werknemers of meer tewerkstellen : Arbeidstijdregeling van 38 uur per week :

Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 4

Cat. 5

11,25 EUR

11,34 EUR

11,69 EUR

12,07 EUR

12,51 EUR


- in de ondernemingen die 10 tot 49 werknemers tewerkstellen : Arbeidstijdregeling van 38 uur per week :

Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 4

Cat. 5

10,91 EUR

11,02 EUR

11,38 EUR

11,76 EUR

12,16 EUR


- in de ondernemingen die minder dan 10 werknemers tewerkstellen Arbeidstijdregeling van 38 uur per week :

Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 4

Cat. 5

10,89 EUR

10,98 EUR

11,32 EUR

11,68 EUR

12,14 EUR


Art. 3.De in artikel 2 vastgestelde minimumuurlonen omvatten alle premies en conventionele voordelen, uitgezonderd de premies voorzien in nationale overeenkomsten.

Art. 4.De in artikel 2 vastgestelde minimumuurlonen stemmen overeen met de categorieën bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2005 betreffende de beroepsclassificatie.

Art. 5.§ 1. Vanaf 1 januari 2012 worden de minimumuurlonen van de arbeiders - uitgezonderd de studenten, leerlingen en stagiaires - die minder dan 21 jaar oud zijn vastgesteld op volgende percentages van de bedragen der minimumuurlonen van de arbeiders van 21 jaar : 20 jaar : 100 pct.; 19 jaar : 100 pct.; 18 jaar : 100 pct.; 17 jaar : 77,5 pct.; 16 jaar : 70 pct.; 15 jaar : 70 pct. § 2. Vanaf 1 januari 2012 worden de minimumuurlonen van de studenten, leerlingen en stagiaires die minder dan 21 jaar oud zijn vastgesteld op volgende percentages van de bedragen der minimumuurlonen van de arbeiders van 21 jaar : 20 jaar : 97,5 pct.; 19 jaar : 92,5 pct.; 18 jaar : 85 pct.; 17 jaar : 77,5 pct.; 16 jaar : 70 pct.; 15 jaar : 70 pct.

Art. 6.De minimumuurlonen vastgesteld in artikel 2, § 2, worden gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2009 van het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, tot koppeling van de lonen aan het indexcijfer der consumptieprijzen.

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 2007 tot vaststelling van de lonen. Ze treedt in werking op 1 januari 2012 en houdt op van kracht te zijn op 30 juni 2013.

Op 1 juli van elk jaar wordt zij stilzwijgend verlengd voor een periode van één jaar, behoudens opzegging door één van de partijen uiterlijk drie maanden vóór het verstrijken van de collectieve arbeidsovereenkomst per aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, die de leden ervan op de hoogte brengt.

Opmerkingen 1. Wat artikel 2 betreft wordt verduidelijkt dat de door de nieuwe overeenkomst veroorzaakte loonsverhogingen de bestaande conventionele premies en voordelen geenszins mogen verminderen. De conventionele premies en voordelen maken deel uit van het arbeidscontract en mogen dus niet éénzijdig gewijzigd worden. 2. De waarborgen voor sociale- en loonsvrede zijn van toepassing op deze overeenkomst gedurende haar ganse geldigheidsduur, overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 1966 waarbij het begrip sociale vrede bepaald wordt en het sectorakkoord van 28 juni 2011. Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 20 december 2012.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^