Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 augustus 2000
gepubliceerd op 12 september 2000

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 1997 inzake batterijen en accu's die gevaarlijke stoffen bevatten

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2000022678
pub.
12/09/2000
prom.
20/08/2000
ELI
eli/besluit/2000/08/20/2000022678/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

20 AUGUSTUS 2000. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 1997 inzake batterijen en accu's die gevaarlijke stoffen bevatten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 december 1998 betreffende productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid, inzonderheid op artikel 5, § 1, 1° en 3°.

Gelet op de Richtlijn 98/101/EG van de Commissie van 22 december 1998 houdende aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 91/157/EEG van de Raad inzake batterijen en accu's die gevaarlijke stoffen bevatten;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 maart 1997 inzake batterijen en accu's die gevaarlijke stoffen bevatten;

Gelet op de omstandigheid dat de gewestregeringen bij het ontwerpen van dit besluit betrokken zijn;

Gelet op het advies van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling gegeven op 14 december 1999;

Gelet op het advies van de Hoge Gezondheidsraad, gegeven op 17 november 1999;

Gelet op het advies van de Raad voor het Verbruik, gegeven op 26 oktober 1999, vervolledigd door het advies gegeven op 9 december 1999;

Gelet op het advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven gegeven op 16 december 1999;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling gemotiveerd door de omstandigheid dat de termijnen voor omzetting en inwerkingtreding van de richtlijn 98/101/EG overschreden zijn;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 4 april 2000, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het koninklijk besluit van 17 maart 1997 inzake batterijen en accu's die gevaarlijke stoffen bevatten worden artikel 1, c) en artikel 10 opgeheven.

Art. 2.Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « Art.2. Het is verboden batterijen en accu's op de markt te brengen die meer dan 0,0005 gewichtsprocent kwik bevatten, met inbegrip van die gevallen waarin deze batterijen en accu's in apparaten zijn geïntegreerd.

Knoopcellen en uit knoopcellen samengestelde batterijen, die niet meer dan 2 gewichtsprocent kwik bevatten, zijn van dit verbod uitgezonderd. »

Art. 3.De bijlage I van hetzelfde besluit wordt door de bijlage van dit besluit vervangen.

Art. 4.Onze ministers bevoegd voor de volksgezondheid en het leefmilieu zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Nice, op 20 augustus 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Mevr. M. AELVOET

Bijlage De volgende batterijen en accu's vallen onder dit besluit : 1. de batterijen en accu's die vanaf 1 januari 1999 in de handel zijn gebracht en die meer dan 0,0005 gewichtsprocent kwik bevatten;2. de batterijen en accu's die vanaf 18 september 1992 in de handel zijn gebracht en die : - meer dan 25 mg kwik bevatten per cel, met uitzondering van alkali-mangaanbatterijen; - meer dan 0,025 gewichtsprocent cadmium bevatten; - meer dan 0,4 gewichtsprocent lood bevatten; 3. alkali-mangaanbatterijen die meer dan 0,025 gewichtsprocent kwik bevatten en die vanaf 18 september 1992 in de handel zijn gebracht. Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 20 augustus 2000 betreffende batterijen en accu's die gevaarlijke stoffen bevatten.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Mevr. M. AELVOET

^