Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 april 2021
gepubliceerd op 18 mei 2021

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de financiële tussenkomst in de opleidingskost voor de basisopleiding in veiligheid onderdeel Basic Safety Training in het kader van artikel 3, h) "financieren en organiseren van specifieke maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid" van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108594/CO/143 van 9 juni 2011

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021201092
pub.
18/05/2021
prom.
20/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 APRIL 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids overeenkomst van 29 juni 2020Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 29/06/2020 pub. 03/08/2020 numac 2020042084 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Technisch reglement houdende het model van de ontslagkaart na toediening aan een persoon van een radioactief product voor radiotherapeutische doeleinden sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de financiële tussenkomst in de opleidingskost voor de basisopleiding in veiligheid onderdeel Basic Safety Training in het kader van artikel 3, h) "financieren en organiseren van specifieke maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid" van de collectieve arbeidsovereenkomst nr.108594/CO/143 van 9 juni 2011 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de zeevisserij;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeids overeenkomst van 29 juni 2020Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 29/06/2020 pub. 03/08/2020 numac 2020042084 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Technisch reglement houdende het model van de ontslagkaart na toediening aan een persoon van een radioactief product voor radiotherapeutische doeleinden sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de financiële tussenkomst in de opleidingskost voor de basisopleiding in veiligheid onderdeel Basic Safety Training in het kader van artikel 3, h) "financieren en organiseren van specifieke maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid" van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108594/CO/143 van 9 juni 2011.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 april 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de zeevisserij Collectieve arbeids overeenkomst van 29 juni 2020Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 29/06/2020 pub. 03/08/2020 numac 2020042084 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Technisch reglement houdende het model van de ontslagkaart na toediening aan een persoon van een radioactief product voor radiotherapeutische doeleinden sluiten Financiële tussenkomst in de opleidingskost voor de basisopleiding in veiligheid onderdeel Basic Safety Training in het kader van artikel 3, h) "financieren en organiseren van specifieke maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid" van de collectieve arbeidsovereenkomst nr.108594/CO/143 van 9 juni 2011 (Overeenkomst geregistreerd op 17 juli 2020 onder het nummer 159549/CO/143)

Artikel 1.In toepassing van artikel 3, h) van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Zeevissersfonds", algemeen bindend verklaard bij koninklijk besluit van 20 februari 2013, kunnen de sociale partners vertegenwoordigd in het "Zeevissersfonds" een financiële tussenkomst in de opleidingskost voor de basisopleiding in veiligheid onderdeel Basic Safety Training voorzien.

Art. 2.De opleidingskost voor de basisopleiding in veiligheid onderdeel Basic Safety Training wordt voor 75 pct. gedragen door het "Zeevissersfonds" en voor 100 pct. wanneer de starter zijn erkenning bekomt als zeevisser.

Art. 3.De tussenkomst gedragen door het "Zeevissersfonds" is voor maximaal 15 personen.

Art. 4.1/ De starter die zich tot matroos wenst op te leiden meldt zich aan bij het secretariaat van het "Zeevissersfonds" voor inschrijving. 2/ Hij stort 25 pct. van de opleidingskost op rekening van het "Zeevissersfonds". 3/ Na ontvangst schrijft het secretariaat hem/haar in voor de opleiding Basic Safety Training. 4/ Wanneer de starter een erkenning bekomt als zeevisser kan hij/zij de 25 pct. in de opleidingskost, die hij/zij heeft gestort, terugvragen aan het "Zeevissersfonds".

Art. 5.Al de betwistingen betreffende de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst kunnen worden voorgelegd aan het Paritair Comité voor de zeevisserij.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2020 en is geldig voor één jaar. Ze kan worden opgezegd door elk van de partijen met een opzeggingstermijn van 3 maanden, te betekenen per aangetekend schrijven aan de voorzitter van het paritair comité.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 20 april 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^