Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 april 2021
gepubliceerd op 22 juni 2021

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende de beroepenclassificatie en arbeidsvoorwaarden

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021041046
pub.
22/06/2021
prom.
20/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 APRIL 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende de beroepenclassificatie en arbeidsvoorwaarden (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 7 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende de beroepenclassificatie en arbeidsvoorwaarden.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 april 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 oktober 2020 Beroepenclassificatie en arbeidsvoorwaarden (Overeenkomst geregistreerd op 12 november 2020 onder het nummer 161882/CO/102.07) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik.

Onder "werknemers" wordt verstaan : de arbeiders en de arbeidsters. HOOFDSTUK II. - Classificatie, lonen en diverse toeslagen gekoppeld aan het uurloon en/of aan de prestaties Functieclassificatie

Art. 2.Gedurende de periode waarop deze overeenkomst betrekking heeft, verbinden de sociale partners zich ertoe om het principe toe te passen van de uitbreiding van de classificaties en om deze zaak te behandelen binnen elke ondertekenende onderneming, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de beroepen en met de staat van evolutie van de maatregelen die ter zake reeds effectief werden aangenomen. Twee bijkomende classificaties worden derhalve ingevoerd zowel in de fabricage als in het onderhoud.

Teneinde de competentiecriteria die verbonden zijn met de verschillende functieclassificaties opnieuw te bepalen, zal snel een werkgroep worden opgericht.

A. Onderhoud

Geoefende hulpwerklieden

A

Onderhoudsmonteurs

A min.

Bankwerkers

A min.

Werklieden werktuigmachines

A min.

Lassers

A min.

Pipefitters

A min.

Ketelmakers

A min.

Smeden

A min.

Onderhoudstechnici

A min.

Magazijniers gereedschap

A min.

Monteurs

A min.

Smeerders van de vaste installaties

V

Werklieden bij de herstelling van de transportbanden

A min.

Elektriciens sterkstroom

A min.

Elektriciens zwakstroom

A min.

Onderhoudsmonteurs elektriciens

A min.

Elektriciens voertuigen

A min.

Garagetechnici

A min.

Smeerders mobiele toestellen

V

Werkmannen bij de banden

A min.

Schilders voertuigen

A min.

Arbeiders aan de fijnbooreenheid

V min.

De invoering van een aanvullende categorie voor het onderhoud zal worden onderzocht in elke firma. 1. Periode indienstneming Na maximaal een maand proeftijd in categorie V zullen de werknemers die aan de volgende voorwaarden beantwoorden, minimaal worden betaald in klasse A : a) de werknemers die houder zijn van een diploma A3 of B2 dat overeenstemt met de kwalificatie waarvoor zij in dienst genomen worden;b) de werknemers die in een andere onderneming een opleiding hebben gekregen die overeenstemt met de kwalificatie waarvoor zij in dienst genomen worden. Behalve voor de werknemers tewerkgesteld in de functies "smeerders van de vaste installaties" en "smeerders mobiele toestellen", zullen de andere werknemers worden opgeleid in de onderneming en zullen zij toetreden tot klasse A wanneer zij na hun opleidingsperiode (maximaal 12 maanden) hebben bewezen dat zij voldoende competentie hebben verworven. 2. Binnen eenzelfde onderneming kunnen de werknemers die dezelfde functie uitoefenen, worden gerangschikt in verschillende klassen volgens met name hun competentiegraad.3. Definitie van klasse D Zullen toetreden tot klasse D : De werknemers die een groot plichtsbesef hebben en zeer uitgebreide theoretische en praktische kennis die het hen mogelijk maakt om gelijk welk werk uit te voeren dat eigen is aan hun beroep. De werknemers die een minder volledige theoretische kennis hebben, die wordt gecompenseerd door veel ervaring in de onderneming, zeer handig zijn bij de uitvoering van gevarieerde werkzaamheden en die blijk geven van zin voor initiatief, worden niet uitgesloten. 4. Classificatie onderhoud De werkgever zal aan de vakbondsafgevaardigden op het einde van elk semester de namen bekendmaken van de werknemers die een bevordering zullen krijgen. De partijen verbinden zich ertoe om de eventuele uitbreiding te bestuderen van het toepassingsgebied van dit artikel tot de andere functies in de sector.

Bovendien blijft het, overeenkomstig de statuten van de vakbondsafvaardiging, wel evident dat bijzondere gevallen steeds kunnen worden onderzocht buiten deze halfjaarlijkse herziening.

B. Algemene diensten

Gekwalificeerde metsers

VI

Metsers

V

Eerste peilers

VI

Tweede peilers

V

Chauffeurs vrachtwagens

IV

Chauffeurs bestelwagens

IV

Machinebedieners

1ste categorie 2de categorie

V IV

Schrijnwerker

A

Gekwalificeerde huisschilders

V

Plaatsers :

1ste categorie 2de categorie (hulp)

V IV

Machinisten grote tractie

V

Hulpwerklieden aanhakers

IV

Verantwoordelijken voor het onderhoud van de filterkokers

IV

Magazijniers :

1ste categorie 2de categorie 3de categorie

VI V IV

Hulparbeider

III*

Hulparbeiders die effectief tewerkgesteld zijn voor moeilijke, gevaarlijke of ongezonde werkzaamheden

IV

Loopjongens

III*

Verantwoordelijken voor het onderhoud van sociale complexen

III*

Tuinmannen

IV

Huisschilders

III*


Steengroeven

Bedieners boormachines :

1ste categorie 2de categorie

VI

Schietmeesters

VI

Herbewerkers

VI

Brekers

V

Bedieners van graafmachines

V

2 PE

Bedienaars graafmachines, breukstenen en hantering drop-hall :

1ste categorie 2de categorie

V IV

2 PE 2 PE

Hulparbeiders

III*

1 PE

Bestuurders laadmachines op banden voor opgravingen

V

2 PE

Bestuurders op banden behandeling breukstenen :

1ste categorie 2de categorie

V IV

2 PE 2 PE

Bestuurders toestellen lading rupsbanden :

1ste categorie 2de categorie

V IV

2 PE 2 PE

Bestuurders

IV

1 PE

Bestuurders vrachtwagens behandeling

IV

1 PE

Hulparbeiders

III*

Kammers

V

Toezichters bemalingspomp

III*

Gespecialiseerde arbeiders boormachines

V

Specialisten bevoorrading brandstof machines

IV

Steenhouwers

VI

Sorteerders breuksteen

IV

Arbeiders tewerkgesteld voor het laden van de breuksteenschepen

IV

Arbeiders tewerkgesteld voor de toevoer van de brekers

III*

Bestuurders van brekers

IV

1 PE

Toezichters van de transportbanden

III*

Bestuurders transportbanden

IV


Zeven

Toezichters steengroevelift

III*

Bedienaars steengroevelift

IV

Bedieners synoptisch bedieningspaneel zeefinstallaties

V

Bediener zeefinstallaties

V

Toezichters zeven

IV

Aangestelden bij het wassen

IV

Hulpwerklieden schoonmaak

III*

Aangestelden bij het laden

IV

Machinebedieners :

1ste categorie 2de categorie

V IV

Bestuurders vrachtwagens

IV

Aangestelden voor het wegen

IV

Facturatiebedienden

C

Verantwoordelijken voor ternaire mengsels

IV


Fabricage van kalk

Aanhakers

III*

Afhakers

III*

Bedieners oven

IV

Uithalers

IV

Molenaars kalkpulverisatie

IV

Arbeiders tewerkgesteld voor de kalkhydratatie en toezicht van de breker

III*

Kraanman

V

Hulpmolenaars (in zakken doen, stockeren, laden)

III*

Bestuurders haspel

IV

Helpers uithalers

III*


Cementfabriek Breken :

Bestuurders van brekers

IV

Toezichters transportbanden

III*

Bestuurders transportbanden

IV


Vermaling van de grondstoffen :

Eerste molenaars

V

2 PE

Tweede molenaars

IV

2 PE

Bedieners drogers

IV

Werklieden bij het ledigen van de silo's

III*


Bakken :

Werklieden bij de wisselaartoren

III*

2 PE

Granulatoren

IV

2 PE

Bakkers draaiovens

V

2 PE

Chefs bakkers van verticale ovens

V

Tweede bakkers van verticale ovens

IV

Smeerders van Lepolovens

IV

2 PE

Smeerders van wisselaaroven en toezichter afkoeler

IV

2 PE

Hulparbeiders aan de afkoelers

III*

Kraanmachinisten

V

1 PE

Aangesteldes in de centrale bedieningszaal

VI

3 PE

Hulparbeiders fabricatieloopjongens

III*

1 PE

Toezichters onderhoudsapparaten (Archimedes schroef, hijswerktuig en transportband)

IV


Voorbereiding brandstoffen :

Molenaars vaste brandstoffen

V

Aangestelden in de stookruimte voor extra stookolie

V


Vermaling cement :

Eerste molenaars

V

2 PE

Tweede molenaars

IV

2 PE

Hulpmolenaars

III*

2 PE

Geoefende hulpwerklieden cementfabricage

IV

Bestuurders van transportbanden

IV

Toezichters van de transportbanden

III*


In zakken doen en verzending cement :

Onderhoudstechniekers Arbeiders inpakkers Arbeiders laders Aangestelden voor het laden als stortgoed

Bijzondere overeenkomsten

Aangestelden voor het wegen

IV

Hulparbeiders zakken

III*


Kranen en bruggen :

Kraanmannen

V

Kraanmachinisten

V

1 PE

Hulparbeiders lossen schepen

IV


Fabricage lichte aggregaten :

Bedieners graafmachines

V

Bedienaars synoptisch bedieningspaneel

V

Aangestelden bij het laden

IV


Laboratorium :

Scheikundigen

VI

Hulpscheikundigen

V

Proefoperatoren

IV

Hulpwerklieden laboratorium

IV

Hulpwerklieden laboratorium

III*


Vervoer :

Wegvervoerders

V


(*) De categorie III is een tijdelijke categorie die uitsluitend toepasbaar is tijdens de periode van indienstneming voor een duur van maximaal drie maanden.

Kaderpersoneel : - Meesterknechten; - Brigadiers; - Ploegbazen; - Scheikundigen.

Lonen en diverse toelagen

Art. 3.Minimumlonen : 1° De werknemers en werkneemsters die per dag worden vergoed, in dit werk, zijn verdeeld in twee groepen : Groep I : Exploitatiewerknemers en algemene diensten; Groep II : Onderhoudswerknemers. 2° Voor elk van deze groepen wordt een gedetailleerde lijst opgemaakt van de functies die worden vervuld door de arbeiders (zie ook rubriek "Functieclassificatie");3° De functies worden vervolgens gehergroepeerd onder algemene definities die "Categorieën" of "Klassen" worden genoemd; 4° De basisuurlonen zijn de volgende op 1 oktober 2018 aan de afgevlakte gezondheidsindex van 105,21 : Groep I : Exploitatiewerknemers en algemene diensten :

Categorie

EUR

III (tewerkstellingsperiode maximaal 3 maanden)

16,0122

IV

16,3154

V

16,7102

VI

17,0771

VII

17,4525

VIII

17,8362


Groep II : Onderhoudswerknemers :

Categorie

EUR

V

16,8580

Klasse A

17,0607

Klasse B

17,4112

Klasse C

17,7885

Klasse D

18,1792

Klasse E

18,5792

Klasse F

18,9876

Klasse G

19,4052


5° Vanaf 1 januari 2019 worden de effectieve basisuurtarieven van de werknemers en de premies onderworpen aan sociale bijdragen, verhoogd met 1,1 pct., namelijk voor de basisuurlonen : Groupe I : Exploitatiewerknemers en algemene diensten :

Categorie

EUR

III (tewerkstellingsperiode maximaal 3 maanden)

16,1883

IV

16,4949

V

16,8940

VI

17,2649

VII

17,6445

VIII

18,0324


Groep II : Onderhoudswerknemers :

Categorie

EUR

V

17,0434

Klasse A

17,2484

Klasse B

17,6027

Klasse C

17,9842

Klasse D

18,3792

Klasse E

18,7836

Klasse F

19,1965

Klasse G

19,6187


6° De perekwatie van alle premies wordt gekoppeld aan de prestaties. Alle premies worden aangepast op basis van de evolutie in percentage van het gemiddeld basisuurloon van de arbeiders van het bekken.

Bezoldiging in geval van oproeping : bij elke oproeping, tussen 23 uur en 5 uur zal aan de opgeroepen werknemer twee uren bezoldiging worden gewaarborgd.

Art. 4.Loontoeslagen gekoppeld aan de productie : Om rekening te houden met de bijzondere omstandigheden waarin sommige werkzaamheden worden uitgevoerd, worden premies toegekend in de volgende duidelijk bepaalde gevallen. Deze premies zijn onderhevig aan dezelfde schommelingen als de lonen. 1° Ploegenpremies a) De werknemers wiens werk wordt georganiseerd in opeenvolgende ploegen van twee of drie diensten : Dit is van toepassing op de fabricage- of onderhoudswerknemers wier arbeidstijdregeling permanent of tijdelijk wordt georganiseerd in opeenvolgende ploegen van twee of drie diensten. Er wordt een ploegenpremie betaald, waarvan het bedrag (afgevlakte gezondheidsindex 105,21 op 1 oktober 2018) wordt vastgesteld op : - 4,8092 EUR voor de ochtenddienst; - 4,8092 EUR voor de namiddagdienst; - 23,9101 EUR voor de nachtdienst.

Vanaf 1 januari 2019 worden deze bedragen gebracht op : - 4,8621 EUR voor de ochtenddienst; - 4,8621 EUR voor de namiddagdienst; - 24,1731 EUR voor de nachtdienst. b) De werknemers die worden opgeroepen buiten hun normale arbeidstijdregeling : De werknemers die worden opgeroepen om buiten hun normale arbeidstijd te werken, zullen voor de tijd buiten deze arbeidstijd een gedeelte van een ploegenpremie ontvangen die als volgt wordt berekend : T = gepresteerde tijd buiten de normale arbeidstijd; D = duur van de dienst waar de prestatie plaatsvindt;

P = ploegenpremie die overeenstemt met de dienst waar de prestatie plaatsvindt.

Premie = T x P/D De coëfficiënten voor overlonen worden niet toegepast op de ploegenpremies.

Elke werknemer die normaal overdag werkt, die, op verzoek van de werkgever, gedurende een periode moet werken volgens een ploegenstelsel, zal de ploegenpremie ontvangen.

Evolutie van de ploegenpremie :

Datum

1 oktober 2018

Afgevlakte gezondheidsindex

105,21

Ochtenddienst

4,8092 EUR

Namiddagdienst

4,8092 EUR

Nachtdienst

23,9101 EUR

Datum

Vanaf 1 januari 2019

Afgevlakte gezondheidsindex

105,21

Ochtenddienst

4,8621 EUR

Namiddagdienst

4,8621 EUR

Nachtdienst

24,1731 EUR


2° Loontoeslag voor overuren, zaterdag-, zondagarbeid en feestdagen a) Bezoldiging van het overwerk : Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen vastgesteld door de arbeids wet van 16 maart 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 bron ministerie van binnenlandse zaken Arbeidswet - Duitse vertaling sluiten : De overlonen van 50 pct.voor de overuren worden betaald zodra de normale duur van de arbeidsdag wordt overschreden.

In alle gevallen wordt een overloon van 100 pct. betaald voor zondagarbeid en arbeid op feestdagen. b) Zaterdagwerk : Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen vastgesteld door de arbeids wet van 16 maart 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 bron ministerie van binnenlandse zaken Arbeidswet - Duitse vertaling sluiten : Op zaterdag krijgen de normale uren een toeslag van 65 pct. Vanaf 1 januari 2019 wordt een overloon ten opzichte van het basisloon van 75 pct. betaald voor elk overuur dat op zaterdag wordt gepresteerd. Het is de bedoeling om het zaterdagwerk zo veel mogelijk te beperken in de mate dat het verenigbaar is met de noodwendigheden van de ondernemingen. De ondernemingsraad, of bij gebreke daarvan, de vakbondsafvaardiging, zal de modaliteiten ervan vaststellen. c) Prestaties die uitgevoerd zijn in de loop van een feestdag : Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen vastgesteld door de arbeids wet van 16 maart 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 bron ministerie van binnenlandse zaken Arbeidswet - Duitse vertaling sluiten en door de wetgeving betreffende feestdagen : De gepresteerde uren in de loop van een feestdag worden dubbel betaald, de bezoldiging voor de feestdag waarvan hierboven sprake komt bovenop dit loon.Er wordt een inhaalrust gewaarborgd. d) Behoud van de gunstigere situaties : In het geval waarin het stelsel dat hierboven is beschreven voor een werknemer tot een minder gunstige situatie zou leiden dan die waarin hij zich bevond voor het sluiten van dit akkoord, zou voor zijn geval naar een oplossing worden gezocht op het vlak van de onderneming.e) Uitgestelde bezoldiging : - De eisen van de reglementering inzake sociale documenten alsook de bekommernis over het goede begrip van de individuele afrekeningen van de werknemers en die van de gemakkelijke berekening van de bezoldigingen rechtvaardigen bijzondere betalingsmodaliteiten betreffende de prestaties uitgevoerd boven de normale duur van de arbeidsdag en waarvan de recuperatie in de vorm van inhaalrust wettelijk verplicht is : 1.gedurende de dag waarvan dergelijke bijkomende prestaties zullen uitgevoerd zijn, zal de werknemer zijn overloon ontvangen alsook eventueel de (ploegen-, kolen-, machine-) premies, de vergoedingen (voor wijziging van arbeidstijd, verplaatsing, slecht weer) en de loontoeslagen van de gebruikelijke categorie; 2. op het ogenblik waarop de inhaalrust wordt genomen, zal de bezoldiging van de werknemer worden berekend op basis van de gebruikelijke categorie, met uitsluiting van de reeds betaalde premies.f) 1° Vergoeding voor de wijziging van arbeidstijdregeling : De sociale partners herinneren aan de bepaling waarin voorzien is inzake wijziging van arbeidstijdregeling en de noodzaak om toe te zien op de nauwlettende toepassing ervan (zie ook rubriek "Ploegenpremie"). In de notulen van de vergadering van het paritair comité van 16 januari 1974 staat het volgende vermeld : "Er zullen enkel uitzonderlijk en in uitzonderlijke omstandigheden wijzigingen van arbeidstijdregelingen worden doorgevoerd".

De toepassing van eventuele versoepelende maatregelen in de arbeidsorganisatie wordt onderzocht door de ondernemingsraden, of bij gebreke daarvan, door de vakbondsafvaardigingen.

Er zal een betaling zijn bij bijkomende prestaties die geen recht hebben gegeven op een verplaatsingsvergoeding zodra er 2 overuren werden gepresteerd ten opzichte van de normale arbeidstijdregeling.

Een geïndexeerde vergoeding voor wijziging van arbeidstijdregeling van 17,3338 EUR op 1 oktober 2018, gebracht op 17,5245 EUR vanaf 1 januari 2019, wordt toegekend : - aan elke loontrekkende op wie een beroep wordt gedaan om naar het werk te komen of terug te komen en van wie de functie een ploegenstelsel impliceert wanneer de cyclische arbeidstijdregeling, of die welke ten laatste wordt aangekondigd op donderdagmiddag van de vorige week, wordt gewijzigd in de loop van de week.

Opmerking : de vakantiedagen gevraagd vanaf donderdagmorgen voor de volgende week zullen niet in aanmerking worden genomen voor de betaling van de vergoeding; - aan elke andere loontrekkende van wie de aangekondigde arbeidstijdregeling voor de volgende week wordt gewijzigd in de loop van deze week.

De nadruk wordt gelegd op de naleving van de aankondigingstermijn.

Deze vergoeding wordt pas toegekend op de eerste dag van de wijziging, zelfs als deze aanhoudt. Zij wordt niet toegekend : - bij de terugkeer naar de normale of aangekondigde arbeidstijdregeling; - wanneer de arbeidstijdregeling wordt gewijzigd op verzoek van de werknemer. 2° Verplaatsingsvergoeding (zie eveneens rubriek "Mutatie voor arbeidsongeval en beroepsziekte) : Een verplaatsingsvergoeding van 17,3338 EUR op 1 oktober 2018, gebracht op 17,5245 EUR vanaf 1 januari 2019, wordt toegekend aan elke loontrekkende van wie de normale arbeidstijdregeling van de week niet wordt gewijzigd, op wie een beroep wordt gedaan om te komen of terug te komen om overuren te presteren overeenkomstig de artikelen 22 en 25 van de arbeids wet van 16 maart 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 bron ministerie van binnenlandse zaken Arbeidswet - Duitse vertaling sluiten, behalve als hij hiervan uiterlijk 48 uren tevoren op de hoogte was gebracht. Deze termijn is niet toepasbaar voor het personeel dat werkt in een vol continu systeem.

Er wordt een waarborg van een uurloon toegekend voor de werknemers die minder dan een uur werken.

De bepalingen betreffende de ploegenpremies of gedeelten ervan zijn eventueel van toepassing.

Opmerking : de premies opgenomen onder de rubrieken "Vergoeding voor wijziging van arbeidstijdregeling" en "Verplaatsingsvergoeding" zijn van toepassing voor de arbeiders die per stuk worden betaald (zakkenvullers). 3° Bedrag van de vergoedingen voor wijziging van arbeidstijdregeling en verplaatsing. Datum

1 oktober 2018

Index

105,21

Wijziging van arbeidstijdregeling

17,3338

Wijziging van verplaatsing

17,3338

Datum

1 januari 2019

Index

105,21

Wijziging van arbeidstijdregeling

17,5245

Wijziging van verplaatsing

17,5245


Art. 5.Diverse toeslagen : 1° Maaltijdcheques § 1.Er wordt, per volledige prestatiedag, een maaltijdcheque toegekend van een nominale waarde van 7 EUR op 1 januari 2015, waarvan 5,91 EUR ten laste van de werkgever zal zijn en 1,09 EUR ten laste van de werknemer. § 2. Overeenkomstig de bepalingen die ter zake van kracht zijn, wordt het aantal toegekende maaltijdcheques berekend in functie van het aantal gepresteerde uren. § 3. Het aantal maaltijdcheques voor elke werknemer wordt berekend door het aantal arbeidsuren die de werknemer effectief heeft gepresteerd in de loop van de betrokken periode te delen door het normale dagelijkse aantal arbeidsuren dat van toepassing is in de onderneming.

Aangezien het normale aantal arbeidsuren per dag 7,2 uren bedraagt, wordt de berekening als volgt vastgesteld : Totaal aantal arbeidsuren gepresteerd in de loop van de betrokken periode 7,2 Als deze bewerking een decimaal getal oplevert, wordt het afgerond naar de hogere eenheid.

De berekening zal worden uitgevoerd bij elke betalingsperiode, namelijk om de veertien dagen.

De maaltijdcheques worden verdeeld in de loop van de maand die volgt op diegene in de loop waarvan zij werden verdiend. § 4. Als het aantal maaltijdcheques toegekend in de loop van een trimester, overeenkomstig de formule waarin voorzien is in paragraaf 3, hoger is dan het maximaal aantal dagen dat kan worden gepresteerd in de loop van een trimester door een voltijds tewerkgestelde werknemer in de onderneming, namelijk zeventig dagen, wordt dit dan beperkt tot zeventig, voor het betrokken trimester. § 5. De eventuele correctie waarvan sprake in paragraaf 4 zal gebeuren bij de berekening van het aantal maaltijdcheques toe te kennen voor de laatste maand van het betrokken trimester. 2° Carwash-vergoeding Een maandelijkse forfaitaire vergoeding is verschuldigd voor elke werknemer teneinde de schoonmaakkosten van zijn voertuig te dekken. Op 1 januari 2015 wordt het bedrag van deze vergoeding vastgesteld op 15 EUR per prestatiemaand. HOOFDSTUK III. - Koppeling aan de afgevlakte gezondheidsindex Indexering van de lonen en van de premies

Art. 6.Zowel de baremieke lonen als de effectief betaalde lonen schommelen naar boven per schijf van 1 pct. overeenkomstig de hieronder vermelde evolutie, gegeven bij wijze van voorbeeld en niet beperkend, tot vaststelling van de indexen die een loonschommeling teweegbrengen.

Indexen die de stijging bepalen : 105,21 - 106,26 - 107,32 - 108,39 - 109,47 - enz. (in overeenstemming gebracht met de afgevlakte gezondheidsindex, inwerkingtreding op 1 januari 2015).

De loonschommelingen worden berekend op het laatste loon betaald op het ogenblik van de publicatie die schommelingen teweegbrengt en zijn van toepassing vanaf de eerste dag van de maand die volgt op die waarop deze index betrekking heeft.

Art. 7.a) Er kan enkel een einde worden gesteld aan het akkoord dat de lonen koppelt aan de prijsindex met een opzegging die ten minste zes maanden tevoren wordt gegeven door één van de partijen (vergadering paritair comité 26 oktober 1950). b) Als een eerste negatieve indexering zou gebeuren tijdens de duur van deze overeenkomst, zal deze niet worden toegepast gedurende een maximumperiode van 6 maanden.De hervatting van de stijging van de lonen zal pas plaatshebben op het moment van de tweede indexering naar boven in de veronderstelling dat de eerste zou plaatsvinden tijdens deze periode van 6 maanden.

Art. 8.Met toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 78 en 78bis van de Nationale Arbeidsraad : 1) In de bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst houdende verplichting na indexering of toepassing van een vermenigvuldigingscoëfficiënt om een bedrag in Belgische frank af te ronden door het cijfer na de af te ronden decimaal te verwaarlozen als het lager is dan vijf en door de af te ronden decimaal naar de hogere eenheid te brengen als dit cijfer gelijk is aan of hoger dan vijf, wordt de aanpassing in euro uitgevoerd overeenkomstig dezelfde regel;2) In de bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst houdende verplichting na indexering of toepassing van een vermenigvuldigingscoëfficiënt om een bedrag af te ronden in euro met toepassing van een regel die afwijkt van die waarin voorzien is in punt 1, wordt de aanpassing als volgt in euro uitgevoerd : aanpassing naar 50 centiemen of naar de frank: aanpassing naar de cent. HOOFDSTUK IV. - Jaarlijkse terugkerende premies en diverse premies Jaarlijks terugkerende premies

Art. 9.Eindejaarspremie (ook trimestriële premie genoemd) : Het bedrag van de trimestriële premie van april 2019 bedraagt 622,68 EUR, gebracht op 624,09 EUR in het 4de trimester 2019.

De betaling van de trimestriële premie zal gebeuren door opsplitsing bij het nemen van jaarlijkse vakantiedagen.

Voor de ondernemingen die het systeem nog niet toepassen, zullen de modaliteiten voor de toepassing worden geregeld op het niveau van elke onderneming.

De trimestriële premie wordt gewaarborgd aan de zieke, gewonde, bruggepensioneerde en gepensioneerde werknemers die ten minste een arbeidsdag hebben gepresteerd in de loop van het trimester.

De trimestriële premie zal eveneens worden betaald aan alle zieken, inclusief de beroepsziekten en arbeidsongevallen tijdens de drie trimesters die volgen op de volledige stopzetting van de arbeid.

Art. 10.Berekeningsmodaliteiten a. De premie is betaalbaar aan de werknemers die hebben gewerkt tijdens alle werkdagen van het trimester.Onder "werkdagen" wordt verstaan : alle kalenderdagen van de trimestriële periode met uitzondering van de zondagen, wettelijke feestdagen en de dagen toegekend ter vervanging van een wettelijke feestdag die is samengevallen met een zondag of een zaterdag;

Onder "gepresteerde arbeidsdag" wordt verstaan : De effectief gepresteerde dagen, de dagen kort verzuim, de betaalde vakantiedagen, de inhaalrustdagen, de naamdag en alle andere aanvullende dagen, de dagen waarvoor een vergoeding wordt gestort krachtens de wet betreffende het gewaarborgd weekloon en betreffende het gewaarborgd maandloon;

Er wordt overeengekomen dat voor de berekening van de trimestriële premie, de werkloosheidsdagen en de toegestane afwezigheden als gepresteerde werkdagen zullen worden beschouwd. b. Als de werknemer niet heeft gewerkt tijdens alle werkdagen van het trimester, wordt het aantal werkdagen gepresteerd door de werknemer vermenigvuldigd met de coëfficiënt verkregen door het trimestrieel bedrag te delen door het maximumaantal werkdagen van het trimester. Deze bepaling is toepasbaar op de werknemers die in dienst genomen zijn, vertrokken of ontslagen in de loop van het trimester.

Art. 11.De trimestriële premie wordt aangepast op basis van de conventionele evolutie (buiten afgevlakte gezondheidsindex) van het rekenkundig gemiddelde van de basislonen van de sector en wordt geïndexeerd op basis van de evolutie van de afgevlakte gezondheidsindex.

Diverse premies

Art. 12.Snack Het bedrag van de "snackvergoeding" van de wegchauffeurs is 1,25 EUR.

Art. 13."Kolenpremie" Op 1 oktober 2018 bedraagt de kolenpremie 0,7411 EUR per uur tijdens de duur van de kolenarbeid enkel bij de hieronder vermelde werknemers : a) werknemers tewerkgesteld bij het lossen van de brandstof (leeghalers, lossen met de schep - lossen met de hand);b) kolenmolenaars;c) mannen aangesteld bij de kolendroger;d) werknemers tewerkgesteld bij de aanvoer van kolen voor de draaiovens;e) aan elke werknemer die occasioneel meewerkt bij de installaties voor ontvangst, opslag, drogen en vermalen van kolen, wanneer hun activiteit ten minste een uur duurt. Het bedrag van de kolenpremie wordt gebracht op 0,7493 EUR vanaf 1 januari 2019.

Art. 14.Vergoeding "slecht weer" Een vergoeding die, op 1 oktober 2018, 2,9651 EUR per dag, per gepresteerde werkdag en per dag onvrijwillige werkloosheid wegens slecht weer bedraagt, is betaalbaar aan de werknemers die de volgende functies uitoefenen : a) alle functies opgenomen in de opsomming van de functies subgroep I-A.Steengroeven; b) alle functies opgenomen in subgroep II-C.Onderhoud van de steengroeven; c) de functies : - aanhakers; - ovenladers; - subgroep I-M. - Fabricage kalk.

Deze vergoeding dekt het loonverlies te wijten aan onvrijwillige werkloosheid veroorzaakt door slecht weer en de bijkomende kosten die eruit voortvloeien. Het bedrag ervan wordt gebracht op 2,9977 EUR vanaf 1 januari 2019.

Art. 15.Machinepremie Het bedrag van de machinepremie wordt vastgesteld op 0,4637 EUR op 1 oktober 2018 en wordt gebracht op 0,4688 EUR op 1 januari 2019. a) Een machinepremie kan worden toegekend aan de werknemers tewerkgesteld in de volgende ploegen : - bedieners van graafmachines en laadmachines steengroeve; - vrachtwagenbestuurders steengroeve; - vermaling grondstoffen; - bakken; - vermaling afgewerkte producten. b) 1° In de fabrieken met draaiovens, wordt aan de leden van de ploegen, een variabele machinepremie toegekend volgens de instellingen en volgens de functies : - de bedieners van de gecentraliseerde bedieningszaal van cementfabrieken die minimaal drie belangrijke bewerkingsfases omvatten (steengroeve, voorbereiding grondstoffen, bakken, voorbereiding afgewerkte producten) zullen meetellen voor drie eenheidspremies; - de bakkers, de molenaars, de bedieners van graafmachines en laadmachines in de steengroeve zullen meetellen voor twee eenheidspremies; - de anderen zullen meetellen voor een eenheidspremie. 2° In de fabrieken met rechte ovens wordt een eenheidspremie toegekend aan de arbeiders van de ploegen voor vermaling grondstoffen, bakken en vermaling afgewerkte producten, aan de chauffeurs, machinebedienaars en steengroevebestuurders.3° De status quo zal worden behouden in de firma's die enkel ruwe steen maken.c) De machinepremies werden op gelijke hoogte gebracht op basis van de hoogste van elke onderneming in twee fases ten belope van 50 pct.van de verschillen tussen de oude en nieuwe premies en dit op 1 januari 1973 en 1 juli 1973. Het akkoord dat werd bereikt op 14 februari 1983 over de arbeidstijdvermindering in een andere vorm dan compensatierust, impliceert twee perekwaties die toepasbaar zijn op 1 mei 1983 en op 1 december 1983. d) De machinepremies worden aan de werknemer verstrekt voor de volledige dag voor zover de duur van de prestatie op de machine minimaal een uur bedraagt.e) Voor de functies met een vaste aanstelling worden de machinepremies opgenomen in de basisuurlonen vanaf 1 juli 1987;vanaf die datum is het op het aldus verkregen globaal loon dat de indexering van toepassing is zoals bepaald door deze collectieve arbeidsovereenkomst. f) De premie wordt slechts toegekend, wanneer de werknemer de functie uitoefent waaraan de premie verbonden is. Opmerking : de premies opgenomen onder de rubrieken "Kolenpremie" en "Vergoeding slecht weer" zijn van toepassing voor de werknemers die per stuk worden betaald (zakkenvullers).

Art. 16.Bijkomende premie (of maandelijkse premie) Aan de actieve werknemers wordt, ongeacht hun tewerkstellingsstelsel, een maandelijkse niet-indexeerbare premie gestort.

Op 1 januari 2015 wordt het maandelijks bedrag van deze premie vastgesteld op 22,73 EUR bruto (tweeëntwintig euro drieënzeventig).

De bijkomende premie is maandelijks verschuldigd, zelfs voor de onvolledige maanden (indiensttreding of vertrek in de loop van de maand) en ongeacht het arbeidsstelsel.

De periodes van vakantie, verlof, tijdskrediet, het eerste jaar afwezigheid wegens ziekte of ongeval, en de andere wettelijke oorzaken van schorsing van de arbeidsovereenkomst worden gelijkgesteld met prestatie.

Art. 17.Premie voor de gepensioneerden Aan de werknemers die gepensioneerd zijn vanaf 1 januari 2015 zal een premie worden gestort van een bedrag van 18 keer 135 EUR, dit is 2 430,00 EUR bruto (tweeduizend vierhonderddertig EUR) bovenop de aanvullende vergoeding SWT gestort bij de laatste maand SWT of een bruto eenmalige premie van hetzelfde bedrag gestort naar aanleiding van de laatste activiteitsmaand, als de werknemer actief is tot aan de pensioenleeftijd.

Dit bedrag wordt op 18 keer 145,00 EUR bruto, te weten 2 610,00 EUR bruto (tweeduizend zeshonderdtien EUR) gebracht op 1 mei 2018.

In functie van de mogelijkheden waarin voorzien is door de reglementering die van kracht is, kan door de werkgever een gelijkwaardig voordeel worden toegekend.

Art. 18.Aanvullende werkloosheidsvergoeding en kennisgeving Een aanvullende vergoeding wordt betaald aan de werknemers die werkloos worden gesteld door de onderneming. Deze vergoeding wordt vastgesteld op 26,02 EUR per dag op 1 januari 2015. Zij wordt betaald aan de werknemers totdat een totaal aantal dagen opgebruikt is gelijk aan (100 dagen per arbeider en per kalenderjaar in een stelsel van 5 dagen per week) x (aantal werknemers ingeschreven in het personeelsregister op de eerste dag van het jaar met uitsluiting van werknemers die meer dan een jaar ziek zijn op dezelfde datum).

Als het aantal werkloosheidsdagen meer bedraagt dan het aantal dagen waarin voorzien is in de hierboven beschreven pool, zullen de werkgever en de personeelsverantwoordelijken van de betrokken onderneming alsook de vakbondsvrijgestelden overleggen om de gevolgen ervan te beperken.

In geval van werkloosheid bepaald in artikel 51 van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten, zullen de werknemers 7 dagen tevoren worden verwittigd binnen elke onderneming door middel van aanplakking, overeenkomstig de wettelijke voorschriften. Voor zover mogelijk zal een beurtrol worden opgesteld, rekening houdend met de arbeidsorganisatie. HOOFDSTUK V. - Vervoerskosten

Art. 19.De tegemoetkoming van de werkgevers in de vervoerkosten woonplaats-werkplaats van de werknemers die zich naar het werk begeven met een privé- (behalve fiets) of openbaar vervoermiddel wordt vastgesteld op 100 pct. van de kosten van een sociaal abonnement voor een gelijkwaardige afstand.

De werknemers die hun verplaatsing woonplaats-werkplaats met de fiets doen, ontvangen een vergoeding van 0,21 EUR per afgelegde kilometer.

Deze vergoeding kan in geen enkel geval worden gecumuleerd met de verplaatsingskosten waarvan hierboven sprake (privévoertuig).

De genoemde vergoeding zal automatisch worden aangepast op basis van de instructies en van de mogelijkheden die ter zake door de RSZ worden toegestaan. Zij wordt vastgesteld op 0,22 EUR per afgelegde kilometer op 1 januari 2015.

De werknemer die zich met de fiets verplaatst van zijn woonplaats naar zijn werkplaats en die de fietsvergoeding wil ontvangen moet hiervoor een specifieke aanvraag indienen. De betrokkene zal moeten bewijzen dat hij aan de voorwaarden voldoet om het fiscaal voordeel te genieten.

De werkgever behoudt zich het recht voor om te allen tijde de inhoud van deze verklaring na te gaan. HOOFDSTUK VI. - Arbeidskledij en -schoenen

Art. 20.Zonder afbreuk te doen aan de voorschriften van het Arbeidsreglement van het Welzijn op het Werk, die van toepassing blijven in de ondernemingen die gerangschikt zijn als steengroeven in openlucht, verstrekken de werkgevers gratis een paar werkschoenen en werkkledij aan de werknemers die niet worden beoogd door de voornoemde reglementaire voorschriften.

De werknemers hebben de mogelijkheid om een tweede paar schoenen aan te schaffen bij de firma die hen tewerkstelt, mits zij de volledige prijs betalen. De voorwaarden waarin voorzien is voor de verdeling worden als volgt vastgesteld : a) de werknemers ontvangen hun kledij overeenkomstig de wetgeving die van kracht is;b) vanaf hun indiensttreding ontvangen de werknemers de passende individuele beschermingsmiddelen;c) de zieke werknemers en werknemers die sinds meer dan 6 maanden gekwetst zijn op de datum van de uitdeling, ontvangen noch werkkledij noch werkschoenen.Wanneer zij het werk hervatten, wordt hun geval onderzocht door het comité voor veiligheid en hygiëne of door de directie van de onderneming en de vakbondsafvaardiging; d) de werknemers die met brugpensioen gaan in de loop van het jaar, ontvangen de werkkledij en werkschoenen als zij nog steeds deel uitmaken van het personeel op het ogenblik van de verdeling;e) de werknemers die hun militaire dienst moeten vervullen, ontvangen de kledij en de werkschoenen als zij aanwezig zijn op het ogenblik van de verdeling. In geval van oproeping voor militaire dienst op het ogenblik van de uitdeling, ontvangen zij zowel de kledij als het paar schoenen zodra zij terug zijn.

Art. 21.Een forfaitaire vergoeding van 0,82 EUR per gepresteerde dag wordt aan elke werknemer gestort voor het onderhoud en de slijtage van de persoonlijke kledij.

Het bedrag van deze vergoeding wordt gebracht op 0,84 EUR op 1 oktober 2017. HOOFDSTUK VII. - Diverse voordelen

Art. 22.Hospitalisatieverzekering De werkgevers moeten, met uitwerking op 1 juni 1999, een overeenkomst voor hospitalisatieverzekering hebben afgesloten voor de werknemers van het bekken alsook hun gezin (echtgenoot en kinderen die onder hetzelfde dak wonen).

De werknemer zal de premie betalen die zijn eigen dekking verzekert.

De premies die betrekking hebben op de dekking van de rest van het gezin zullen ten laste worden genomen door de werkgever. Onder "werknemers" worden de actieve werknemers verstaan, de gepensioneerden en werknemers in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag die zijn vertrokken na 31 mei 1999.

De werkgevers verbinden zich ertoe om in hun ondernemingen het overleg opnieuw op gang te brengen inzake alternatieve pistes voor de dekkingen van hospitalisatieverzekering.

Art. 23.Groepsverzekering De individuele werkgeverspremie voor groepsverzekering te storten door de ondernemingen van het bekken voor elke werknemer die valt onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik wordt vastgesteld op 260,15 EUR per jaar.

Op 1 januari 2016 zal een aanvullend pensioenstelsel worden ingevoerd via een tweede sociaal sectorale pijler.

De terugkerende individuele jaarpremie wordt vastgesteld op 100 EUR (buiten taksen en kosten) per werknemer. In het kader van de start van het stelsel bedraagt de premie 200 EUR (buiten taksen en kosten) voor 2016 (met inbegrip van 2015). HOOFDSTUK VIII. - Slotbepalingen

Art. 24.Deze overeenkomst dekt alle akkoorden die toepasbaar zijn in alle ondernemingen die lid zijn van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik.

De bijzondere akkoorden die tot stand zouden kunnen komen na onderhandelingen binnen de CCB-ondernemingen, zullen niet van toepassing zijn op de andere ondernemingen van de sector van de kalksteengroeven.

Het overleg over de toepassing van de interne overeenkomsten maakt deel uit van de gebruikelijke werkingsmodaliteiten van de sociale betrekkingen. Geen enkele bijkomende eis, buiten de bestaande conventionele kaders, kan worden ingediend bij dit bijzonder overleg.

Art. 25.Verworven voordelen De verworven voordelen op het niveau van de ondernemingen en waarin niet voorzien is in deze collectieve arbeidsovereenkomst blijven verworven.

De verworven voordelen op het niveau van het bekken blijven verworven in de geest en in de letter van de overeengekomen teksten. De vorige akkoorden die niet worden gewijzigd door deze collectieve arbeidsovereenkomst blijven van toepassing.

Art. 26.Sociale vrede De sociale vrede is gedurende de volledige duur van de overeenkomst gewaarborgd op sectoraal en ondernemingsniveau (geen bijkomende eisen bij dit akkoord op ondernemingsniveau tijdens de duur van de overeenkomst). HOOFDSTUK IX. - Geldigheid

Art. 27.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2019 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2020.

Dit akkoord is geldig op voorwaarde dat de sociale vrede wordt nageleefd. De sociale vrede wordt niet nageleefd als een staking losbarst zonder dat de wettelijke verzoeningsmiddelen zijn opgebruikt, waarbij de bestaande overeenkomsten moeten worden nageleefd, zowel door de werkgevers als door de werknemers alsook door hun respectieve organisaties.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 20 april 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^