Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 september 2008
gepubliceerd op 03 oktober 2008

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2007 houdende de benoeming van de leden van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2008024397
pub.
03/10/2008
prom.
19/09/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 SEPTEMBER 2008. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2007 houdende de benoeming van de leden van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie, artikelen 33 en 41;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2006 betreffende de samenstelling en de werkwijze van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie, artikel 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 2007 houdende de benoeming van de leden van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 september 2007;

Op de voordracht van de Minister van Klimaat en Energie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Ontslag op eigen verzoek wordt verleend aan de heer Roger Stevens als effectieve voorzitter van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie en aan Mevr. Chantal Bamps als plaatsvervangende voorzitster van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie.

Art. 2.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 21 april 2007 houdende de benoeming van de leden van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie, wordt punt 1° vervangen als volgt : « 1° Op voordracht van de eerste voorzitter van de Raad van State : de heer Jo Baert, Staatsraad. Hij oefent het voorzitterschap van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie uit. »

Art. 3.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 21 april 2007 houdende de benoeming van de leden van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie, wordt punt 1° vervangen als volgt : « 1° Op voordracht van de eerste voorzitter van de Raad van State : de heer Johan Lust, Staatsraad. »

Art. 4.Het koninklijk besluit van 28 september 2007 houdende de benoeming van de leden van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie wordt opgeheven.

Art. 5.De Minister die bevoegd is voor Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 september 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Klimaat en Energie, P. MAGNETTE

^