Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 september 2007
gepubliceerd op 16 oktober 2007

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de anciënniteitspremie

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2007012499
pub.
16/10/2007
prom.
19/09/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 SEPTEMBER 2007. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de anciënniteitspremie (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de bosontginningen;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de anciënniteitspremie.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 september 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de bosontginningen Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2007 Anciënniteitspremie (Overeenkomst geregistreerd op 16 mei 2007 onder het nummer 82835/CO/125.01) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werklieden die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de bosontginningen.

Met "werklieden" bedoelt men : de arbeiders en arbeidsters.

Met "Bosuitbatingsfonds" bedoeld men : het "Fonds voor bestaanszekerheid van de bosontginningen". HOOFDSTUK II. - Toekenningsvoorwaarden

Art. 2.Een éénmalige anciënniteitspremie en een diploma worden aan de werklieden die 20 jaar of meer anciënniteit binnen de houtsector bewijzen toegekend. HOOFDSTUK III. - Bedrag van de premie

Art. 3.Het bedrag van de éénmalige premie bedraagt 125 EUR netto, ten laste van het "Bosuitbatingsfonds". HOOFDSTUK IV. - Geldigheidsduur

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2007 en is gesloten voor onbepaalde duur en vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2006 betreffende de anciënniteitspremie, geregistreerd onder nr. 78957.

Zij kan worden opgezegd door iedere partij mits een opzeggingstermijn van drie maanden betekend bij aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de bosontginningen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 19 september 2007.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

^