Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 november 2003
gepubliceerd op 03 december 2003

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 houdende het reglement van de Lotto en de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2003014255
pub.
03/12/2003
prom.
19/11/2003
ELI
eli/besluit/2003/11/19/2003014255/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 NOVEMBER 2003. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 houdende het reglement van de Lotto en de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, inzonderheid op artikel 3, § 1, eerste lid, en artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de programmawet I van 24 december 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 december 2001 houdende het reglement van de Lotto en de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, inzonderheid op artikel 5, § 2, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 oktober 2002, artikel 14, tweede lid, en artikel 24, § 2, tweede lid;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Overwegende dat de deelname aan de Lotto op dit ogenblik berust op het gebruik van vier verschillende types van formulieren die een deelname aan 1, 2, 4, 6, 8, 10 of 20 opeenvolgende trekkingen mogelijk maken;

Overwegende dat, in het kader van punctuele promotie-acties zoals onder andere ter gelegenheid van Lotto-trekkingen begiftigd met « speelpotten », het commercieel opportuun is aan de spelers de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan een even of oneven aantal trekkingen die eventueel opeenvolgend zijn, of waarvan de data op voorhand vastgelegd zijn;

Overwegende dat de zorg van de Nationale Loterij op deze manier de deelname aan de Lotto te bevorderen met het oog op het groeien, in het algemeen belang, van haar winst en het nakomen van al haar wettelijke verplichtingen, voortvloeit uit het gezond beheer vanwege deze naamloze vennootschap van publiek recht;

Overwegende dat de studie verbonden aan het ontwerp en de lancering van een nieuw type van Lotto-formulier, « Promotioneel formulier » genaamd, maanden werk van de diensten van de Nationale Loterij heeft vereist;

Overwegende dat door het niet concretiseren van dit initiatief vanaf december 2003, de Nationale Loterij het risico loopt de winst, uit het verwezenlijken van bijkomende inkomsten, te verliezen;

Overwegende dat het gebiedend is voor de Nationale Loterij zonder oponthoud een reeks voorbereidingen te treffen op administratief, commercieel en technisch vlak teneinde het motief van huidig besluit te kunnen realiseren binnen de gewenste termijn;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gewettigd door de bovenstaande overwegingen;

Op de voordracht van Onze Minister van Overheidsbedrijven, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 5, § 2, van het koninklijk besluit van 12 december 2001 houdende het reglement van de Lotto en de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 oktober 2002, wordt aangevuld met het volgende lid : « In het kader van promotionele acties die behept zijn met een punctueel karakter, kan de Nationale Loterij specifieke formulieren uitgeven die, vallende onder de types bedoeld in § 1, derde lid en in afwijking van de bepalingen van het eerste en tweede lid, aanleiding kunnen geven tot een deelname aan de Lotto en aan de Joker betrekking hebbend op een even of oneven aantal trekkingen die eventueel opeenvolgend zijn, of waarvan de data op voorhand vastgelegd zijn.

Voor deze promotionele formulieren komt het bedrag van de Lotto-inzet die per formulier verschuldigd is, overeen met het bedrag dat voortvloeit uit de vermenigvuldiging van vier parameters, zijnde de inzet van 0,50 EUR bedoeld in artikel 9, laatste lid, het aantal roosters die gespeeld werden, het aantal gehelen dat met de in elk rooster aangekruiste nummers wordt verwezenlijkt en het aantal trekkingen waaraan wordt deelgenomen. Het bedrag van de Joker-inzet die per formulier verschuldigd is, komt overeen met het bedrag dat voortvloeit uit de vermenigvuldiging van drie parameters, zijnde de in artikel 22, vierde lid bedoelde inzet van 1,25 EUR, het aantal deelnemende nummers en het aantal trekkingen waaraan wordt deelgenomen. Indien de Nationale Loterij het commercieel opportuun acht, kan zij eventueel de deelname via de formule « Quick-Pick », bedoeld in artikel 12, toelaten, in functie van de mogelijkheden tot deelname aangeboden door de promotionele formulieren. De Nationale Loterij maakt, op elke door haar nuttig geachte wijze, de modaliteiten verbonden aan het gebruik van promotionele formulieren bekend. ».

Art. 2.In artikel 14, tweede lid, 2°, van hetzelfde besluit, worden de aantallen « 2, 4, 6, 8, 10 of 20 » vervangen door het woord « verschillende ».

Art. 3.In artikel 24, § 2, tweede lid, 2°, van hetzelfde besluit, worden de aantallen « 2, 4, 6, 8, 10 of 20 » vervangen door het woord « verschillende ».

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 december 2003.

Art. 5.De Minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 november 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Overheidsbedrijven, J. VANDE LANOTTE

^