Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 december 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 03/12/2003 numac 2003003533 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest en de SOFICO zijn voornemens uit de hand te verkopen : Stad La (...) Straat « du Trieu à Vallée », ter plaatse genaamd « Champ du Sart », een grond voor een oppervlakte(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/03/2003 pub. 03/12/2003 numac 2003000186 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in het kader van de invoeginterim type koninklijk besluit prom. 25/03/2003 pub. 03/12/2003 numac 2003000218 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 tot vaststelling van de financiële tussenkomst vanwege het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in de loonkost van een gerechtigde op maatschappelijke integratie die wordt tewerkgesteld in een doorstromingsprogramma en tot vaststelling van de tijdelijke vermindering of vrijstelling van werkgeversbijdragen type koninklijk besluit prom. 22/04/2003 pub. 03/12/2003 numac 2003000323 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 november 2002 tot toekenning van een verhoogde staatstoelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor specifieke initiatieven, gericht op sociale inschakeling, binnen de sociale economie, voor rechthebbenden op financiële maatschappelijke hulp type koninklijk besluit prom. 22/04/2003 pub. 03/12/2003 numac 2003000322 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 november 2002 tot vaststelling van de toelage, verstrekt aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, voor de omkadering en opleiding van rechthebbenden op financiële maatschappelijke hulp die bij overeenkomst worden tewerkgesteld bij een privé-onderneming type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 03/12/2003 numac 2003000345 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 7 februari 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2002 tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden, het bedrag en de duur van de toelage, verstrekt aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, voor een deeltijdse tewerkstelling met toepassing van artikel 60, § 7, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van een rechthebbende op financiële maatschappelijke hulp type koninklijk besluit prom. 09/11/2003 pub. 03/12/2003 numac 2003000855 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 1989 tot erkenning van de instellingen die gemachtigd zijn dotaties te ontvangen voor de financiering van de politieke partijen type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2003 numac 2003007262 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 4613 van 31 juli 2003 : **** bevorderd tot Commandeur in de ****, zal het militair ordeteken dragen en als houder van deze nieuwe onderscheiding, Op datum 21 juli 2003 : **** ****-majoor vlieger ****, ****.****.****. **** ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2003 numac 2003009893 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 19 november 2003 is Mevr. Burgue, F., licentiaat in de rechten, benoemd tot gerechtsdeurwaarder. Zij zal in het gerechtelijk arrondissement Hoei haar ambt uitoefenen en er moeten verblijven. type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2003 numac 2003014237 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Kabinet van Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand. - Ontslagen Bij koninklijk besluit van 12 augustus 2003, wordt de heer Johan De Ketelbutter bij het voleindigen van de dag van 11 juli 2003 Bij koninklijk besluit van 12 augustus 2003, wordt Mevr. Geertje Smet bij het voleindigen van d(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2003 numac 2003014239 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 28 september 2003, dat in werking treedt op 1 september 2003, wordt aan Mevr. Viviane Lemoine, eervol ontslag verleend uit haar functies van adviseur. Zij wordt gemachtigd aanspraak type koninklijk besluit prom. 19/11/2003 pub. 03/12/2003 numac 2003014255 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 houdende het reglement van de Lotto en de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 30/10/2003 pub. 03/12/2003 numac 2003014260 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type koninklijk besluit prom. 20/10/2003 pub. 03/12/2003 numac 2003014259 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 15 op de spoorlijn 53 Schellebelle-Leuven te Mechelen machtigt mits het aanleggen van een langsweg aansluitend op de bestaande wegenis waartoe, onverminderd de wetten op de ruimtelijke ordening, toestemming wordt verleend type koninklijk besluit prom. 30/10/2003 pub. 03/12/2003 numac 2003014261 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 maart 2002 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2003 type koninklijk besluit prom. 09/11/2003 pub. 03/12/2003 numac 2003014268 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot het verlenen van eervol ontslag en tot benoeming van een lid van de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht « Belgacom » type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2003 numac 2003014267 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 9 november 2003 wordt de heer Yves Parmentier aangesteld in de functie van Directeur van de directie « Wegvervoer » van het directoraat-generaal Vervoer te Land van de Federale Overheidsdiens Bij koninklijk besluit van 9 november 2003 wordt de heer Herman Verschueren aangesteld in de fu(...) type koninklijk besluit prom. 09/11/2003 pub. 03/12/2003 numac 2003021229 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot goedkeuring van de personeelsformatie van de diensten van de Hoge Raad voor de Justitie type koninklijk besluit prom. 12/11/2003 pub. 03/12/2003 numac 2003021230 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot goedkeuring van de taalkaders van de diensten van de Hoge Raad voor de Justitie type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2003 numac 2003022814 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel Bevorderingen tot de graad van sociaal inspecteur-directeur bij de Dienst voor administratieve controle Bij koninklijk besluit van 11 juli 2003 wordt de heer Perremans, Willy, Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2003 numac 2003022815 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden Bij koninklijk besluit van 26 augustus 2003, dat in werking treedt de dag van deze b 1° als werkende leden : a) algemeen geneeskundigen : - Dr. Lemye, Roland - Dr. Roex, Milh(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2003 numac 2003022850 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 12 augustus 2003 wordt, met ingang van 1 september 2003, aan de heer Praet, François, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van direc De heer Praet, F., wordt ertoe gemachtigd zijn pensioenaanspraken te laten gelden in het raam van d(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2003 numac 2003022939 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2003, wordt met ingang van 1 oktober 2003, aan de heer Lebas, Jean, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van sociaal inspe De heer Lebas, Jean, wordt ertoe gemachtigd zijn pensioenaanspraken te laten gelden in het raam van(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2003 numac 2003022960 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 12 augustus 2003 wordt de heer Goffin, Paul, adjunct-adviseur bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, met ingang van 1 januari 2004, eervol ontslag uit zijn ambt verleend. De type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2003 numac 2003023030 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 9 november 2003 wordt de heer De Meyer, Pierre Louis Jean, M.N., ingenieur-directeur bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 De heer de Meyer, Pierre Louis is ertoe gerechtigd, met ingang van 1 maart 2004, zijn aanspraken op(...) type koninklijk besluit prom. 30/10/2003 pub. 03/12/2003 numac 2003201130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen vanaf 55 jaar type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2003 numac 2003202065 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Erkenningen van laboratoria. - Koninklijk besluit van 31 maart 1992 Bij ministerieel besluit van 18 november 2003 is het laboratorium van de Divisie Inspectie van het Stafdepartement Welzijn van Def Bij ministerieel besluit van 18 november 2003 is het laboratorium van de N.V. Laboratoria Van V(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/12/2003 numac 2003011579 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Deze tekst vernietigt en vervangt degene die verschenen is in het Belgisch Staatsblad nr. 417 van 1 december 2003, bl. 57386, bericht nr. 2003/11533. Personeel en Organisatie. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit van 4 september 2003 wordt type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/12/2003 numac 2003014248 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vervoer te Land. - Ongeregeld vervoer Intrekking van een machtiging Bij ministerieel besluit van 13 oktober 2003 wordt de machtiging tot het exploiteren van ongeregeld vervoer, verleend aan de hiernavolgende onderneming, i(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/12/2003 numac 2003014250 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vervoer te Land. - Ongeregeld vervoer Intrekking van een machtiging Bij ministerieel besluit van 13 oktober 2003 wordt de machtiging tot het exploiteren van ongeregeld vervoer, verleend aan de hiernavolgende onderneming, i(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/12/2003 numac 2003014249 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vervoer te Land. - Ongeregeld vervoer Intrekking van een machtiging Bij ministerieel besluit van 13 oktober 2003 wordt de machtiging tot het exploiteren van ongeregeld vervoer, verleend aan de hiernavolgende onderneming, inget(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/12/2003 numac 2003014251 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vervoer te Land. - Ongeregeld vervoer Intrekking van een machtiging Bij ministerieel besluit van 13 oktober 2003 wordt de machtiging tot het exploiteren van ongeregeld vervoer, verleend aan de hiernavolgende onderneming, i(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type ministerieel besluit prom. 28/10/2003 pub. 03/12/2003 numac 2003014262 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 26 april 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden en van 28 oktober 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 28/10/2003 pub. 03/12/2003 numac 2003014264 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 21 september 2001 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 28/10/2003 pub. 03/12/2003 numac 2003014263 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 2 december 1998 houdende uitgifte van een nieuwe postwaarde type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/12/2003 numac 2003022888 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Dienst voor de oorlogsslachtoffers. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 3 september 2003 wordt benoemd als effectief lid van de Burgerlijke Invaliditeitscommissie van Brussel, tweede kamer, de heer Roger Brasseur, ondervoorzitter van de afd type ministerieel besluit prom. 03/11/2003 pub. 03/12/2003 numac 2003022989 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 03/11/2003 pub. 03/12/2003 numac 2003022990 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 03/11/2003 pub. 03/12/2003 numac 2003022991 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 03/11/2003 pub. 03/12/2003 numac 2003022992 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 28/11/2003 pub. 03/12/2003 numac 2003023049 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 03/12/2003 numac 2003023000 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Raad van State. - Vernietiging Het arrest nr. 120.537 uitgesproken door de Raad van State op 12 juni 2003 vernietigt in artikel 1 van het koninklijk besluit van 17 oktober 1991 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot be - de woorden « of 2 »; - het woord « tijdelijk »; - de woorden « - indien het ziekenhuis een (...) type arrest van de raad van state prom. -- pub. 03/12/2003 numac 2003023027 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Vernietiging door de Raad van State Het arrest nr. 123.691 van de Raad van State van 30 september 2003 vernietigt het koninklijk besluit van 15 juli 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 mei 1989 houdende nadere omschrijving van type arrest van de raad van state prom. -- pub. 03/12/2003 numac 2003023028 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Vernietiging door de Raad van State Het arrest nr. 123.691 van de Raad van State van 30 september 2003 vernietigt het koninklijk besluit van 15 juli 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de

decreet

type decreet prom. -- pub. 03/12/2003 numac 2003033077 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Benoeming Met toepassing van artikel 18, § 3, laatste lid van het decreet van 16 december 1991 betreffende de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de K.M.O.'s, ingevoegd bij decreet van 14 februari 2000 wordt de heer

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 03/12/2003 numac 2003033076 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 15 mei 2003 worden volgende personen vanaf 1 juni 2003 tot leden met werkelijk stemrecht benoemd en dit bij toepassing van artikel 2 van het besluit van de Regering van d Centrum voor opleiding en voortgezette opleiding in de Middenstand en de K.M.O.'s Eupen Mevr. Re(...) type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 03/12/2003 numac 2003033097 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Aanwijzing Bij besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 18 september 2003 houdende aanwijzing van een verantwoordelijke rekenplichtige voor de dienst met afzonderlijk beheer « Begegnungszentrum Burg-Reuland », wordt Mevr. Nico type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 03/12/2003 numac 2003033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Toelating tot de stage Bij besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 18 september 2003 wordt de heer Patrick Bonni vanaf 1 oktober 2003 toegelaten tot de stage in de hoedanigheid van afgevaardigd directeur van het Instituut voo type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 03/12/2003 numac 2003033099 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 9 oktober 2003 tot wijziging van het besluit van 7 september 2000 houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van de dienst voor arbeidsbemiddeling van de Du

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/09/2003 pub. 03/12/2003 numac 2003201670 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot organisatie van de aggregatie voor hoger secundair onderwijs in de Hogere Kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/09/2003 pub. 03/12/2003 numac 2003201712 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot inrichting van een bijkomende overgangsklas in het secundair onderwijs voor het schooljaar 2003-2004, in toepassing van het decreet van 14 juni 2001 betreffende de integratie van nieuwkomers in het onderwijs dat door de Franse Gemeenschap is ingericht of gesubsidieerd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/09/2003 pub. 03/12/2003 numac 2003201673 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model van de verklaring tot schuldvordering die aan de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap dient te worden toegezonden ter uitvoering van het decreet van 17 juli 2003 betreffende een bijdrage in de kosten voor het gebruik van openbare gemeenschappelijke vervoermiddelen en/of van de fiets door de personeelsleden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/09/2003 pub. 03/12/2003 numac 2003201674 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model van formulier voor de aanvraag tot betaling van de vergoeding voor het gebruik van een fiets op de weg van en naar het werk of een halte van een openbaar gemeenschappelijk vervoermiddel ter uitvoering van het decreet van 17 juli 2003 betreffende een bijdrage in de kosten voor het gebruik van openbare gemeenschappelijke vervoermiddelen en/of van de fiets door de personeelsleden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/09/2003 pub. 03/12/2003 numac 2003201722 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de gevallen van overmacht en de buitengewone omstandigheden bedoeld bij artikel 71 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003 houdende algemene reglementering inzake opvangvoorzieningen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/10/2003 pub. 03/12/2003 numac 2003201724 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/09/2003 pub. 03/12/2003 numac 2003201930 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003 houdende algemene reglementering inzake opvangvoorzieningen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2003 pub. 03/12/2003 numac 2003202016 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de lijst van de bodemsaneringen waarvan de uitvoering ambtshalve door de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest in de loop van 2004 zal worden begonnen of voortgezet

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/10/2003 pub. 03/12/2003 numac 2003202107 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 maart 1998 waarbij toelagen worden verleend voor de voorbereiding en de indiening van Europese onderzoeksprojecten

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/12/2003 numac 2003003526 bron federale overheidsdienst financien Directie invordering. - Bericht. - Aangifte en betaling van de bedrijfsvoorheffing. - Bepaling van het bedrag van het voorschot vierde trimester voor de schuldenaars die de bedrijfsvoorheffing per trimester moeten aangeven en betalen De toepassi Omdat het nog niet wettelijk geregeld is dat het voorschot gelijk mag zijn aan de werkelijk verschu(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 03/12/2003 numac 2003000395 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor nucleaire controle. - Kennisgeving. - Erkenningen van deskundigen bevoegd in de fysische controle van klasse I in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de besch Door een beslissing van het federaal Agentschap voor nucleaire controle, op datum van 3 april 2003,(...) type erkenning prom. -- pub. 03/12/2003 numac 2003000617 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor nucleaire controle. - Kennisgeving. - Erkenningen van deskundigen bevoegd in de fysische controle van klasse I in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de besch Door een beslissing van het federaal Agentschap voor nucleaire controle, op datum van 16 juli 2003,(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 03/12/2003 numac 2003003531 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1921 Officiële lijst van de loting nr. 270 van 14 november 2003 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

document

type document prom. -- pub. 03/12/2003 numac 2003009894 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Bergen De heer Franeau, J.-L., raadsheer in het hof van beroep te Bergen, is voor vast aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof op datum van 20 september 2003. De bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 25 november 20

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2003 numac 2003022512 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming bij mobiliteit Bij koninklijk besluit van 22 april 2003 wordt de heer Vaneycken, Sven, adjunct-adviseur bij de Rijksdienst voor de jaarlijkse vakantie, met ingang van 1 april 2003, via de vrijwillige mobiliteit, overgeplaa type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2003 numac 2003022782 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 8 juli 2003, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van het Comité van de verzekeri type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2003 numac 2003022845 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 augustus 2003 wordt de heer Goffaux, Pierre, met ingang van 1 december 2002, op het Frans kader, in vast dienstverband benoemd tot de graad van adjunct-adviseur in de voorlopige cel van de Fe De datum van ranginneming voor bevordering wordt bepaald op 1 december 2001. (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2003 numac 2003022851 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor administratieve controle. - Hernieuwingen van mandaten. - Benoemingen van leden Bij koninklijk besluit van 12 augustus 2003 worden hernieuwd voor een termijn va 1° de heren Demarrée, S. en Duvillier, G., in de hoedanigheid van werkende leden, als vertegenwoord(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2003 numac 2003022883 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van mandaten. - Ontslagen en benoemingen van leden Bij koninklijk besluit van 7 september 2003 worden hernieuwd voor een term - Mevr. Vermeersch, C., en de heren Coulon, D., Van Damme, I. en Van Nieuwenhove, A., in de hoedani(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2003 numac 2003022882 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Personeel. - Benoeming van een financieel inspecteur Bij koninklijk besluit van 7 september 2003, wordt de heer Thibaud De Borggraef, met ingang van 1 februari 2003, me Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2003 numac 2003022910 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor zieke- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor administratieve controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 septembr Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd bij genoemd Comité, Mevr. D'Hoeraene, G., in de hoedanigheid v(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2003 numac 2003022911 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Beheercomité. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 september 2003 dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2002 : - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van lid van het Beh - wordt Mevr. Wien De Geyter benoemd tot effectief lid van het Beheerscomité van voornoemde Hulpkas(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2003 numac 2003022912 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen Personeel. - Benoeming van een financieel inspecteur Bij koninklijk besluit van 28 september 2003, wordt de heer Abdeltif Bouidida, met ingang van 1 mei 2003, met datum va Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2003 numac 2003022956 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van mandaten. - Ontslagen en benoemingen van leden Bij koninklijk besluit van 9 oktober 2003, worden hernieuwd voor een termi - Mevr. Rosman, S. en de heer Clerinx, P., in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden, als vert(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2003 numac 2003022957 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 oktober 2003, dat in Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd bij genoemd Beheerscomité, Mevr. D'Hoerane, G., in de hoedanig(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2003 numac 2003023023 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Technisch comité voor de preventie, ingesteld bij het Fonds voor arbeidsongevallen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 9 november 2003 dat in werking treedt de dag waarop het is ondertekend, worden benoemd als lid van het technisch comité

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 03/12/2003 numac 2003022996 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming. - Erratum In de bekendmaking bij uittreksel van het koninklijk besluit van 7 mei 2003, in het Belgisch Staatsblad van 18 juni 2003, blz. 32521, dient men te lezen : in de Nederlandse tekst, « Federale Overheidsdienst V Het erratum betreffende het koninklijk besluit van 7 mei 2003, gepubliceerd in het Belgisch Staats(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/12/2003 numac 2003202146 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van administratief agent bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Leuven De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en So(...) Voorwaarden : 1° volle achttien jaar oud zijn; 2° geslaagd zijn voor een vergelijkend examen (...)

document

type document prom. -- pub. 03/12/2003 numac 2002033117 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Benoemingen In artikel 2, punt 1, van het belsuit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 5 december 2002 houdende wijziging van het besluit 4678/EX/IV/B/II van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende benoeming van de werk type document prom. -- pub. 03/12/2003 numac 2003018102 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Het Directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas keurde tarieven voor de distributienetbeheerders voor elektriciteit goed, geldig voor de hierna aangeduide periode Tarieven distributie elektriciteit (...) ALE, AIESH, AV/GHA, INTERGEM, IMEWO, IVERLEK, GASELWEST, SIBELGAS NOORD. De tarieven kunnen geco(...) type document prom. -- pub. 03/12/2003 numac 2003020183 bron brusselse hoofdstedelijke raad Commissievergaderingen Agenda Woensdag 3 december 2003, om 15 uur (*) Commissie voor de Infrastructuur, belast met Openbare Werken en Verkeerswezen - Interpellatie van Mevr. F(...) - Interpellatie van de heer Jean-Pierre Cornelissen (F) tot de heren Jos Chabert, Minister van de B(...)
^