Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 maart 2007
gepubliceerd op 28 maart 2007

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot aanwijzing van de organisaties bedoeld in artikel 4, 2° en 3°, van het koninklijk besluit van 6 februari 2007 houdende oprichting van de Federale Raad voor de Meerwaardeneconomie

bron
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie
numac
2007002048
pub.
28/03/2007
prom.
19/03/2007
ELI
eli/besluit/2007/03/19/2007002048/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot aanwijzing van de organisaties bedoeld in artikel 4, 2° en 3°, van het koninklijk besluit van 6 februari 2007 houdende oprichting van de Federale Raad voor de Meerwaardeneconomie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 12 van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie, goedgekeurd bij de wet van 10 mei 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 februari 2007 houdende oprichting van een Federale Raad voor de Meerwaardeneconomie, inzonderheid op artikel 6, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot aanwijzing van de organisaties bedoeld in artikel 4, 2° en 3°, van het koninklijk besluit van 6 februari 2007 houdende oprichting van de Federale Raad voor de Meerwaardeneconomie;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 13 maart 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 16 maart 2007;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting en Consumentenzaken en van Onze Staatssecretaris voor Sociale economie en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 3 van het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot aanwijzing van de organisaties bedoeld in artikel 4, 2° en 3°, van het koninklijk besluit van 6 februari 2007 houdende oprichting van de Federale Raad voor de Meerwaardeneconomie, wordt vervangen als volgt : «

Art. 3.Als organisaties die de beschutte en de sociale werkplaatsen vertegenwoordigen worden aangewezen : - Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen (VLAB) VZW, Goossensvest 34, 3300 Tienen; - Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling (SST) VZW, Land Van Waaslaan 2, bus 2, 9000 Gent; - Entente wallonne des Entreprises de Travail adapté ASBL, route de Philippeville 421, 6010 Couillet; - Fédération bruxelloise des Entreprises de Travail adapté ASBL, Trassersweg 347, 1120 Brussel. ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister bevoegd voor Sociale Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 maart 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Vice Eerste-Minister, Minister van Begroting en Consumentenzaken, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE De Staatssecretaris voor Sociale Economie, Mevr. E. VAN WEERT

^