Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 juni 2009
gepubliceerd op 31 juli 2009

- Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Centrum voor Informatie en Onderzoek omtrent Voedselintolerantie en -hygiëne voor de uitwerking van brochures, de verbetering van zijn internetsite en de uitwerking van een specifieke rubriek op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in verband met voedselallergieën

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2009024236
pub.
31/07/2009
prom.
19/06/2009
ELI
eli/besluit/2009/06/19/2009024236/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

19 JUNI 2009.- Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Centrum voor Informatie en Onderzoek omtrent Voedselintolerantie en -hygiëne (CIRIHA) voor de uitwerking van brochures, de verbetering van zijn internetsite en de uitwerking van een specifieke rubriek op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in verband met voedselallergieën


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 17 juli 1991, artikelen 55 tot 58;

Gelet op de wet van 13 januari 2009 houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2009, het programma 25.54.3, en de wetten tot aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2009;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 15 mei 2009;

Overwegende dat het CIRIHA een ruime ervaring heeft in het kader van de problematiek van ongewenste reacties op voedingsmiddelen, gezonde voeding en voeding in de praktijk;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Er wordt een toelage van vierenveertigduizend euro ( euro 44.000) toegekend aan het CIRIHA voor de uitwerking van brochures voor consumenten en gezondheidswerkers inzake sulfietintolerantie, de actualisering van eerdere brochures, de verbetering van de informatie beschikbaar op zijn internetsite en de uitwerking van een specifieke rubriek in verband met voedselallergieën op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Art. 2.De regels voor de uitvoering van de studie, die maximum 1 jaar zal duren vanaf de kennisgeving van dit besluit, zijn vastgesteld overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Art. 3.Deze toelage zal aangerekend worden op laste van de basisallocatie 54.31.33.00.03.09 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2009.

Art. 4.Die toelage zal op het bankrekeningnummer 068-2206666-40 van de Haute Ecole Lucia de Brouckère met de mededeling 'fgov-ciriha' worden gestort als volgt: - Een eerste schijf van tweeëntwintigduizend euro ( euro 22.000) zal worden gestort na kennisgeving van dit besluit en op grond van een schuldverklaring van het CIRIHA. - Het saldo van de toelage zal worden vereffend na de beëindiging van de studie, op voorlegging van het eindrapport voor elke opdracht die in de bijlage is beschreven en van een schuldverklaring die een overzicht bevat van de opgelopen kosten en van een exemplaar van de vereiste stavingdocumenten (facturen, loonfiches, etc.).

De schuldverklaringen moeten door de studieverantwoordelijke in naam van de directeur van het CIRIHA worden ondertekend en waar en oprecht worden verklaard. Die stukken moeten worden voorgelegd aan de Minister van Volksgezondheid, ter attentie van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding, Dienst Voedingsmiddelen, Dierenvoeders en andere Consumptieproducten, Victor Hortaplein 40, bus 10, 1060 BRUSSEL.

Art. 5.De Minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 juni 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

Bijlage bij het koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Centrum voor Informatie en Onderzoek omtrent Voedselintolerantie en -hygiëne (CIRIHA) voor de uitwerking van brochures, de verbetering van zijn internetsite en de uitwerking van een specifieke rubriek op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in verband met voedselallergieën. ° Uitwerking van brochures inzake sulfietintolerantie voor consumenten en gezondheidswerkers en de actualisering van eerdere brochures Voorafgaand wetenschappelijk en wetgevend onderzoek (sulfiet, eieren, pinda's en melk) : - De bestaande wetenschappelijke gegevens over deze allergieën en intoleranties inventariseren en synthetiseren (prevalentie, primaire en secundaire allergenen, allergeendrempels, symptomatologie, kruisallergie...); - Een inventaris en een vergelijkende studie maken van de nomenclatuur die gebruikt wordt door de wetenschappers en die bestemd is voor de patiënten en een lijst opstellen van de meest geschikte terminologie; - Bepalen om welke technologische redenen (ingrediënten, additieven, drager van aroma's of additieven,...) de voedingsindustrie deze ingrediënten en stoffen gebruikt; - Op basis van de wetgeving (Belgische, Europese en Codex Alimentarius) een lijst maken van de categorieën voedingsmiddelen die deze ingrediënten en stoffen kunnen bevatten.

Dit voorafgaand onderzoek dient om de brochure voor de wetenschappers en de allergische consumenten uit te werken en om de vragen van de gezondheidswerkers te beantwoorden en hen te helpen bij het volgen van een gerichte wetenschappelijke aanpak.

Publicatie en distributie van de brochures : Voor de consumenten, de bovenstaande kennis in verband met allergieën bundelen in een zelfde document. Het model van de publicatie moet identiek zijn aan de eerder verspreide publicaties. De brochure zal worden gepubliceerd in A5-formaat.

Het werk zal erin bestaan : - contact op te nemen met de onderaannemer voor de vertaling; - in te staan voor de coördinatie met de gekozen drukker (lay-out, illustratie, verbetering van de opmaak ...); - de verspreiding te coördineren, via de site, de verenigingen van allergische consumenten, de gezondheidswerkers...

De brochures voor de consumenten zullen gratis verspreid worden.

Portkosten zullen door de Haute Ecole Lucia de Brouckère gevraagd worden aan de bestemmeling (in de vorm van een storting van 2.60 euro voor 5 tot 10 exemplaren en 3.20 euro voor 11 tot 20 exemplaren; voor meer exemplaren geldt een prijs volgens het gewicht).

Voor de gezondheidswerkers zal de informatie verspreid worden via de website www.ciriha.org.

Het werk van de diëtist zal erin bestaan : - teksten op te stellen op basis van wetenschappelijke gegevens en de wetgeving; - contact op te nemen met de onderaannemer voor de vertaling; - de verspreiding te coördineren, via de site en de gezondheidswerkers. ° Hulp aan gezondheidswerkers en allergische patiënten via de websites : www.ciriha.org en www.befid.org Het werk zal erin bestaan : - specifiek te antwoorden op de vragen die particulieren en gezondheidswerkers zich stellen over die allergieën; - voor de allergische consumenten : de bestaande informatie te herzien en de site aan te vullen met info over intolerantie voor sulfieten; - voor de gezondheidswerkers : te zorgen voor concrete en nuttige informatie, zowel vanuit wetenschappelijk als vanuit praktisch oogpunt. ° Uitwerking van een specifieke rubriek over voedselallergieën op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Het werk zal bestaan in het voorbereiden van de tekst en de lay-out van een rubriek waarin de belangrijkste informatie op wetenschappelijk, reglementair en informatief niveau in verband met allergieën zal worden vermeld.

Deze rubriek zal onder meer het volgende bevatten : - een wetenschappelijk overzicht van de allergieën en voedselintoleranties; - een gedetailleerd overzicht van de wetgeving ter zake; - links naar relevante instellingen en organismen (FAVV, CIRIHA, Prévention des allergies ASBL, OIVO, FEVIA, en andere nog te bepalen organismen); - de mogelijkheid om de brochures en andere informatie te downloaden.

Deze rubriek zal worden opgenomen op de website www.health.fgov.be, rubriek "Voedselveiligheid".

Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 19 juni 2009 houdende toekenning van een toelage aan het Centrum voor Informatie en Onderzoek omtrent Voedselintolerantie en -hygiëne (CIRIHA) voor de uitwerking van brochures, de verbetering van zijn internetsite en de uitwerking van een specifieke rubriek op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in verband met voedselallergieën.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

^