Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 januari 1999
gepubliceerd op 04 februari 1999

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 1970 tot vaststelling van het aantal rechters en raadsheren in sociale zaken en van de wijze van voordracht van de kandidaten

bron
ministerie van justitie
numac
1999012048
pub.
04/02/1999
prom.
19/01/1999
ELI
eli/besluit/1999/01/19/1999012048/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 JANUARI 1999. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 1970 tot vaststelling van het aantal rechters en raadsheren in sociale zaken en van de wijze van voordracht van de kandidaten (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek;

Gelet op de wet van 7 juli 1969 tot vaststelling van de personeelsformatie van de arbeidshoven en -rechtbanken, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op artikel 186, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij de wet van 7 juli 1969, de koninklijke besluiten van 12 september 1974, 11 augustus 1982, en op de artikelen 198, 199, 201 en 216 van hetzelfde Wetboek;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 april 1970 tot vaststelling van het aantal rechters en raadsheren in sociale zaken en van de wijze van voordracht van de kandidaten, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij koninklijk besluit van 18 februari 1994;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het kader van de sociale raadsheren en rechters van het Arbeidshof te Luik en van de Arbeidsrechtbanken die ervan afhangen spoedig moet worden vergroot om de procedure van hernieuwing van dit kader aan te vangen begin 1999;

Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid, van Onze Minister van Justitie, en van Onze Minister van Landbouw en van Kleine en Middelgrote Ondernemingen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 7 april 1970 tot vaststelling van het aantal rechters en raadsheren in sociale zaken en van de wijze van voordracht van de kandidaten, wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Artikel 1.De formatie van de raadsheren en rechters in sociale zaken, leden van de arbeidshoven en -rechtbanken, wordt vastgesteld als volgt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 november 1999.

Art. 3.Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Onze Minister van Justitie en Onze Minister van Landbouw en van Kleine en Middelgrote Ondernemingen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 januari 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET De Minister van Justitie, T. VAN PARYS De Minister van Landbouw en van Kleine en Middelgrote Ondernemingen, K. PINXTEN _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 juli 1969, Belgisch Staatsblad van 30 december 1969. Koninklijk besluit van 7 april 1970, Belgisch Staatsblad van 24 april 1970.

Koniklijk besluit van 18 februari 1994, Belgisch Staatsblad van 26 februari 1994.

^