Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 februari 2003
gepubliceerd op 05 juni 2003

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de jaarlijkse premie

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2003012087
pub.
05/06/2003
prom.
19/02/2003
ELI
eli/besluit/2003/02/19/2003012087/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 FEBRUARI 2003. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de jaarlijkse premie (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de jaarlijkse premie.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 februari 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de voedingsnijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001 Jaarlijkse premie (Overeenkomst geregistreerd op 31 mei 2001 onder het nummer 58070/CO/118) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen van de voedingsnijverheid met uitzondering van de volgende subsectoren : - bakkerijen en ambachtelijke banketbakkerijen; - groentennijverheid. § 2. Met "arbeiders" worden de mannelijke en vrouwelijke arbeiders bedoeld. HOOFDSTUK II. - Premies en toekenningsvoorwaarden

Art. 2.§ 1. In 2001 wordt een premie gelijk aan 5 820 BEF toegekend bij de eerste loonsuitbetaling die volgt op 30 juni. § 2. Vanaf 2002 wordt deze premie gelijk aan 145 EUR toegekend bij de eerste loonsuitbetaling die volgt op 30 juni.

Art. 3.De in artikel 2 bedoelde premie stemt overeen met een voltijdse prestatie.

Bij gedeeltelijke prestaties wordt zij pro rata temporis toegekend.

Art. 4.Behoudens gelijkwaardige schikkingen overeengekomen op ondernemingsvlak, wordt de premie vermeld in artikel 2 toegekend aan de arbeiders bedoeld in artikel 1 volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie.

De referentieperiode is de kalenderperiode die loopt van 1 juli van het jaar dat de uitkering voorafgaat tot 30 juni van het jaar van de uitkering.

Art. 5.De premie vermeldt in artikel 2 kan, op het niveau van de onderneming, het voorwerp uitmaken van gelijkwaardige voordelen wat ook de benaming ervan mogen zijn.

Paritair commentaar : De partijen bevelen de werkgevers aan om naar aanleiding van de omschakeling van de lonen in euro deze jaarlijkse premie, voor zover die als dusdanig nog toegekend wordt, om te zetten in het uurloon. HOOFDSTUK III. - Geldigheidsduur

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt deze van 30 april 1999, betreffende de jaarlijkse premie van de arbeiders tewerkgesteld in de voedingsnijverheid, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 13 november 2000 (Belgisch Staatsblad van 7 december 2000).

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur en heeft uitwerking op 5 april 2001.

Zij kan opgezegd worden mits een opzegging van drie maanden, per een ter post aangetekend schrijven, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid en aan de erin vertegenwoordigde organisaties.

Commentaar : De in artikel 2, § 1, vermelde premie bedraagt op 1 mei 2001 144,27 EUR. Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 19 februari 2003.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

^