Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 19 februari 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000152 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement wat betreft de vermelding van de politieke partijen boven de kandidatenlijsten op de stembiljetten type wet prom. 19/02/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000151 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de kieswetgeving, wat betreft de vermelding van politieke partijen boven de kandidatenlijsten op de stembiljetten bij de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers, de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/02/2003 pub. 05/05/2003 numac 2003000111 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 13 december 2002 tot wijziging van het Kieswetboek evenals zijn bijlage type koninklijk besluit prom. 19/02/2003 pub. 12/03/2003 numac 2003009195 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 augustus 1998 houdende het statuut van het personeel van de buitendiensten van het Bestuur van de Veiligheid van de Staat type koninklijk besluit prom. 19/02/2003 pub. 05/06/2003 numac 2003012087 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de jaarlijkse premie type koninklijk besluit prom. 19/02/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003022121 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 28, § 4, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 19/02/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003022172 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de forfaitaire bijdrage die kan worden gevorderd van patiënten die zich aanmelden in een eenheid voor spoedgevallenzorg van een ziekenhuis type koninklijk besluit prom. 19/02/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003022177 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 19/02/2003 pub. 13/03/2003 numac 2003022200 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot intrekking van het koninklijk besluit van 22 oktober 2002 houdende ontslag en benoeming van een lid van de Profielencommissie voor de verstrekkingen van de tandheelkundigen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 19/02/2003 pub. 18/03/2003 numac 2003022205 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 225, § 3, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/02/2003 pub. 18/03/2003 numac 2003022222 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/02/2003 pub. 11/09/2003 numac 2003022451 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de bestuursovereenkomst voor de periode 2002-2004 tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 19/02/2003 pub. 03/03/2003 numac 2003200112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder werknemers ter beschikking kunnen worden gesteld van gebruikers in het kader van doorstromingsprogramma's

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/02/2003 pub. 03/03/2003 numac 2003003113 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 19/02/2003 pub. 17/07/2003 numac 2003027641 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer en ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 06 en 07 van organisatieafdeling 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 19/02/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003035264 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op kabeljauw in de i.c.e.s.-gebieden VIIb-k, VIII type ministerieel besluit prom. 19/02/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003035280 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de luchthavenvergoedingen voor de luchthaven Oostende type ministerieel besluit prom. 19/02/2003 pub. 22/07/2003 numac 2003035819 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schelvis in de i.c.e.s.-gebieden VIIb-k, VIII type ministerieel besluit prom. 19/02/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003200287 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de luchthavenvergoedingen voor de luchthaven Antwerpen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 19/02/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003000169 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief over de toepassing van artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type omzendbrief prom. 19/02/2003 pub. 09/10/2003 numac 2003000635 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief over de toepassing van artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling
^