Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 december 2017
gepubliceerd op 10 januari 2018

Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2017014391
pub.
10/01/2018
prom.
19/12/2017
ELI
eli/besluit/2017/12/19/2017014391/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 DECEMBER 2017. - Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 10 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030544 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 sluiten houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 12 december 2017;

Gelet op de Ministerraad van 14 december 2017;

Overwegende dat op het programma 03-41-1, op de basisallocatie 41.10.01.00.04, van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 een provisioneel vastleggingskrediet van 339.239.000 euro en een provisioneel vereffeningskrediet van 326.559.000 euro is ingeschreven, bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme;

Overwegende dat op de secties 01 - Dotaties en activiteiten van de koninklijke familie; 02 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister; 12 - FOD Justitie; 13 - FOD Binnenlandse Zaken; 14 - FOD Buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking; 16 - Ministerie van Landsverdediging; 17 - Federale Politie en geïntegreerde werking; 25 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en 32 - Economie, KMO, Middenstand en Energie van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 geen enkel krediet is uitgetrokken om de uitgaven te dekken in verband met de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme;

Op de voordracht van Onze Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een vastleggingskrediet van 37.099.049 euro en vereffeningskrediet van 17.586.788 euro worden afgenomen van het provisioneel krediet, ingeschreven op het programma 03-41-1 (basisallocatie 41.10.01.00.04) van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017, en wordt verdeeld overeenkomstig de bijgevoegde tabel.

De in deze tabel vermelde bedragen worden gevoegd bij de kredieten die onder de betrokken programma's en basisallocaties zijn uitgetrokken voor het begrotingsjaar 2017.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De minister bevoegd voor Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 december 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, S. WILMES

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^