Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 december 2007
gepubliceerd op 27 december 2007

Koninklijk besluit tot wijziging van bijlage IIIbis van het KB/WIB 92 op het stuk van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2007003570
pub.
27/12/2007
prom.
19/12/2007
ELI
eli/besluit/2007/12/19/2007003570/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

19 DECEMBER 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van bijlage IIIbis van het KB/WIB 92 op het stuk van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het besluit dat ter ondertekening aan Uwe Majesteit wordt voorgelegd, strekt ertoe de bijlage IIIbis van het KB/WIB 92 zoals laatst gewijzigd bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 7 augustus 2007 tot wijziging van bijlage IIIbis van het KB/WIB 92 op het stuk van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing, aan te passen.

In bijlage IIIbis werd bij koninklijk besluit van 8 juni 2007 een code "46" ingevoegd met vermelding "profit sector" terwijl uit de tekst van artikel 2757 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 duidelijk blijkt dat de ganse privésector (profit- en non-profit sector) wordt beoogd.

Aangezien hierdoor de juiste toepassing van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in het gedrang wordt gebracht, is het nodig dit zo snel mogelijk te verbeteren.

Artikel 1 van dit besluit past dienovereenkomstig de bijlage IIIbis van het KB/WIB 92 aan.

Artikel 2 legt de inwerkingtreding vast op 1 oktober 2007.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, De zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS

19 DECEMBER 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van bijlage IIIbis van het KB/WIB 92 op het stuk van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing (1) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzonderheid op de artikelen : - 250; - 2757, ingevoegd bij de wet van 17 mei 2007; - 300, § 1; - 312;

Gelet op het KB/WIB 92, inzonderheid : - artikel 952, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 22 augustus 2006 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 december 2006, 21 december 2006, 12 maart 2007 en 8 juni 2007; - bijlage IIIbis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 22 augustus 2006 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 december 2006, 12 maart 2007, 8 juni 2007 en 7 augustus 2007;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 17 september 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 18 december 2007;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat : - de bijlage IIIbis van het KB/WIB 92 laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 augustus 2007 tot wijziging van bijlage IIIbis van het KB/WIB 92 op het stuk van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing, de indruk geeft dat artikel 2757 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 slechts van toepassing zou zijn op de profitsector; - hierdoor de juiste toepassing van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in het gedrang wordt gebracht; - het nodig is dit zo snel mogelijk te verbeteren; - dit besluit ten spoedigste ter kennis moet worden gebracht van de schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing; - het dus dringend moet worden getroffen;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In bijlage IIIbis van het KB/WIB 92, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 22 augustus 2006 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 december 2006, 12 maart 2007, 8 juni 2007 en 7 augustus 2007, worden de woorden "46 profit sector (Art 2757, WIB 92)" vervangen door de woorden "46 algemene regel (Art 2757, WIB 92)".

Art. 2.Dit besluit is van toepassing op de bezoldigingen die worden betaald of toegekend vanaf 1 oktober 2007.

Art. 3.Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 december 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992; Wet van 17 mei 2007, Belgisch Staatsblad van 19 juni 2007;

Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973;

Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, Belgisch Staatsblad van 13 september 1993;

Koninklijk besluit van 22 augustus 2006, Belgisch Staatsblad van 28 augustus 2006;

Koninklijk besluit van 11 december 2006, Belgisch Staatsblad van 18 december 2006;

Koninklijk besluit van 21 december 2006, Belgisch Staatsblad van 29 december 2006;

Koninklijk besluit van 12 maart 2007, Belgisch Staatsblad van 20 maart 2007;

Koninklijk besluit van 8 juni 2007, Belgisch Staatsblad van 19 juni 2007;

Koninklijk besluit van 7 augustus 2007, Belgisch Staatsblad van 14 augustus 2007.

^