Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 december 2001
gepubliceerd op 05 maart 2002

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 1997 tot vaststelling van de Wetenschappelijke Raad van de Nationale Plantentuin van België

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2002016010
pub.
05/03/2002
prom.
19/12/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 DECEMBER 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 1997 tot vaststelling van de Wetenschappelijke Raad van de Nationale Plantentuin van België


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 april 1965 betreffende het statuut der wetenschappelijke inrichtingen van de Staat, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 1997 tot vaststelling van de samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van de Nationale Plantentuin van België, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 september 2001;

Op de voordracht van Onze Minister belast met Landbouw, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1, 2° van het koninklijk besluit van 10 juli 1997 tot vaststelling van de Wetenschappelijke Raad van de Nationale Plantentuin van België wordt door de volgende bepaling vervangen : « 2° De hierna vermelde wetenschappelijke personaliteiten : P. Meerts, Professor aan de « Faculté des Sciences » van de « Université libre de Bruxelles »;

E. Smets, Professor aan de Faculteit Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven;

A. Wilmotte, Doctor aan de "Faculté des Sciences" van de "Université de Liège".

Art. 2.Het artikel 3, 2° van hetzelfde besluit wordt door de volgende bepaling vervangen : « 2° De heer P. Meerts, voormeld, wordt tot Ondervoorzitter van de Wetenschappelijke Raad benoemd ».

Art. 3.De uittredende leden van de Wetenschappelijke Raad van de Nationale Plantentuin van België, die aangesteld werden bij hetzelfde besluit blijven in functie tot de datum van de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 4.Het koninklijk besluit van 12 september 2001 tot wijziging van de Wetenschappelijke Raad van de Nationale Plantentuin van Belgïe wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 6.Onze Minister met Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 december 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister belast met Landbouw, Mevr. A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

^