Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 december 2001
gepubliceerd op 29 december 2001

Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen

bron
ministerie van financien
numac
2001003660
pub.
29/12/2001
prom.
19/12/2001
ELI
eli/besluit/2001/12/19/2001003660/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 DECEMBER 2001. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen, inzonderheid op artikel 42;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 december 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 7 december 2001;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de voormelde wet in werking moet treden bij de afsluiting van de jaarrekeningen die worden afgesloten vanaf 31 december 2001;

Gelet het advies van de Raad van State, gegeven op 19 december 2001, met toepassing van artikel 84, alinéa 1, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voordracht van Onze Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De artikelen 2 tot 21 en 32 tot 41 van de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen treden in werking op de datum van publicatie van onderhavig besluit in het Belgisch Staatsblad met dien verstande dat de eerste verdeelbare winst deze is van het boekjaar met afsluitdatum ten vroegste op 31 december 2001.

Art. 2.De artikelen 22 tot 28 en 30 van dezelfde wet treden in werking vanaf het aanslagjaar 2002.

Art. 3.Artikel 29 van dezelfde wet is van toepassing op de dividenden toegekend of betaalbaar gesteld vanaf 1 januari 2002.

Art. 4.Artikel 31 van dezelfde wet treedt in werking vanaf 1 januari 2002.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 6.Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 december 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, D. REYNDERS

^