Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 april 2013
gepubliceerd op 04 juli 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 april 2012 tot instelling van het stelsel van sectoraal aanvullend pensioen voor de bedienden uit de voedingsnijverheid

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013202180
pub.
04/07/2013
prom.
19/04/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 APRIL 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot aanpassing van de collectieve arbeids overeenkomst van 16 april 2012Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 16/04/2012 pub. 19/04/2012 numac 2012022144 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten tot instelling van het stelsel van sectoraal aanvullend pensioen voor de bedienden uit de voedingsnijverheid (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot aanpassing van de collectieve arbeids overeenkomst van 16 april 2012Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 16/04/2012 pub. 19/04/2012 numac 2012022144 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten tot instelling van het stelsel van sectoraal aanvullend pensioen voor de bedienden uit de voedingsnijverheid.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 april 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2012 Aanpassing van de collectieve arbeids overeenkomst van 16 april 2012Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 16/04/2012 pub. 19/04/2012 numac 2012022144 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten tot instelling van het stelsel van sectoraal aanvullend pensioen voor de bedienden uit de voedingsnijverheid (Overeenkomst geregistreerd op 29 oktober 2012 onder het nummer 111883/CO/220) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing op de werkgevers en hun bedienden die ressorteren onder het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid. § 2. Met "bedienden" worden de mannelijke en vrouwelijke bedienden bedoeld. HOOFDSTUK II. - Aanpassing van artikel 5.1.1. van de collectieve arbeids overeenkomst van 16 april 2012Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 16/04/2012 pub. 19/04/2012 numac 2012022144 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten tot invoering van het sociaal sectoraal pensioenstelsel

Art. 2.Artikel 5.1.1. van de collectieve arbeids overeenkomst van 16 april 2012Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 16/04/2012 pub. 19/04/2012 numac 2012022144 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten tot invoering van het sociaal sectoraal pensioenstelsel wordt vervangen als volgt : "De werkgever die artikel 4.2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst wil toepassen, dient ten laatste op 31 juli 2012 per aangetekend schrijven een verklaring en een actuarieel attest op te sturen naar de inrichter van het sociaal sectoraal pensioenstelsel. De datum van de poststempel geldt als bewijs.". HOOFDSTUK III. - Geldigheidsduur

Art. 3.De huidige collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2012 en is afgesloten voor onbepaalde duur.

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan door elk der partijen worden beëindigd, mits naleving van artikel 10 van de WAP en mits een opzeggingstermijn van zes maanden betekend per aangetekend schrijven, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid.

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst past de collectieve arbeidsovereenkomst aan van 16 april 2012 tot invoering van het sociaal sectoraal pensioenstelsel, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, geregistreerd op 26 april 2012 onder het nummer 109446/CO/220.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 19 april 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^