Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 april 2013
gepubliceerd op 04 november 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2011 betreffende het in rekening nemen van ervaring in het geldelijk statuut van de werknemers

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013012146
pub.
04/11/2013
prom.
19/04/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 APRIL 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2011 betreffende het in rekening nemen van ervaring in het geldelijk statuut van de werknemers (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Duitstalige Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisbestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2011 betreffende het in rekening nemen van ervaring in het geldelijk statuut van de werknemers diensten voor volwassen in moeilijkheden.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 april 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Duitstalige Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2012 Vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2011 betreffende het in rekening nemen van ervaring in het geldelijk statuut van de werknemers diensten voor volwassenen in moeilijkheden (Overeenkomst geregistreerd op 3 september 2012 onder het nummer 110889/CO/319.02) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de diensten in instellingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, van het Waals Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap. § 2. Onder « werknemers » wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel. HOOFDSTUK II. - Omschrijvingen

Art. 2.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst beoogt de begrippen anciënniteit en ervaring te preciseren die worden gebruikt in de collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende het geldelijk statuut en de anciënniteit, namelijk : - de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 102942 van 16 december 2010 betreffende de diensten AAJ en SAPE gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap; - de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 102943 van 16 december 2010 betreffende de diensten AWIPH en AED gesubsidieerd door het Waals Gewest; - de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 96972 van 11 juni 2009 betreffende de diensten gesubsidieerd door de Duitstalige Gemeenschap.

Ze omschrijft deze begrippen voor de sectoren die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Frans Gemeenschap, van het Waals Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap en die door de Franse Gemeenschapscommissie gesubsidieerd worden. § 2. Onder « ervaring » moet worden verstaan : de ervaring die wordt verworven in de loop van beroepsprestaties en gelijkgestelde prestaties en die intrinsiek wordt gevormd met de anciënniteit. § 3. De anciënniteit wordt gevormd door de beroepsprestaties en gelijkgestelde prestaties zoals bepaald in de hierbij gevoegde tabellen, volgens de verschillende subsidiërende overheden in de sector van het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Duitstalige Gemeenschap. § 4. De berekeningswijze van de anciënniteit wordt bepaald in de hierbij gevoegde tabellen, volgens de verschillende subsidiërende overheden die optreden in de sector van het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en - diensten van de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Duitstalige Gemeenschap. § 5. De tabellen als bijlage bepalen hoe de werkgever rekening moet houden met de prestaties om de anciënniteit te berekenen die als basis zal dienen voor het loon van de werknemers, zonder afbreuk te doen aan de gunstiger akkoorden gesloten onder de partijen. HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst : - heft op en vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108133 van 24 november 2011; - preciseert ter aanvulling de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 102943 en de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 96972; - wijzigt de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 102942 waarvan zij hoofdstuk VI « Berekening van de anciënniteit », artikel 11 annuleert en vervangt.

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2009 en wordt gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan worden opgezegd door de ondertekenaars per aangetekende brief gericht aan de voorzitster van het paritair subcomité met naleving van een opzeggingstermijn van drie maanden.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 19 april 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Bijlage 1 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Duitslage Gemeenschap, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2011 betreffende het in rekening nemen van ervaring in het geldelijk statuut van de werknemers diensten voor volwassenen in moeilijkheden Loonschaalanciënniteit sectoren Franse Gemeenschap (referentie collectieve arbeidsovereenkomst nr. 102942) Aaj - Saspe Prestaties en gelijkstellingen die in aanmerking worden genomen in de onderneming a) de anciënniteit is gelijk aan de effectieve prestaties krachtens de sociale wergeving;hieronder worden alle betaalde dagen verstaan (inclusief vakanties, feestdagen, de dagen klein verlet, de afwezigheidsdagen gedekt door het gewaarborgd loon); b) de periodes van moederschapsverlof en borstvoedingsverlof, profylactische verlof, de periodes van loopbaanonderbreking van maximaal één jaar, van tijdskrediet dat recht geeft op een onderbrekingsuitkering, de 10 dagen afwezigheid om dringende redenen;c) de duur van de arbeidsongeschiktheid van een werknemer zal eveneens worden gelijkgesteld;d) de verworven ervaring in het kader van de vervangingsovereenkomsten, de overeenkomsten van CST, TCT, ACS, APE PRIME, alsook de diensten gepresteerd als uitzendkracht;e) verlof zonder wedde van maximaal 15 dagen. Berekeningswijze Er wordt een maand geldelijke anciënniteit geteld per volledige maand prestaties, ongeacht de gepresteerde arbeidstijregeling.

Verandering van functie of van dienst De totale anciënniteit wordt behouden voor elk personeelslid in geval van bevordering naar een andere graad, van verandering van functie of van dienst, met uitzondering van het directiepersoneel.

Directiepersoneel Voor het directiepersoneel worden de vorige prestaties in de andere functie dan directie slechts in aanmerking genomen ten belope van 75 pct., deze vermindering is echter niet van toepassing : - voor de houders van een van de universitaire licenties in de sectoren van de humane wetenschappen; - wanneer deze een vermindering teweegbrengt van het loon in geval van bevordering tot de directiefunctie; in dit geval wordt het loon gekoppeld aan de vorige functie behouden.

Anciënniteit overgenomen bij de aanwerving Sectoren a) in één of meerder diensten die voornamelijk erkend of gesubsidieerd zijn op basis van de toepassingsbesluiten van de wet van 8 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de jeugdbescherming en de « Aide à la jeunesse », in de diensten van de Jeugdrechtbanken en van de Comités van de jeugdbescherming;b) in één of meerdere instellingen die erkend zijn voor de opvang van gehandicapte minderjarigen die geplaatst zijn ten laste van de bevoegde federale, communautaire of regionale instellingen;c) in een dienst erkend door een andere overheid in het kader van activiteiten die voornamelijk op kinderen gericht zijn. Uitgeoefende functies - voor de functie van opvoeder : alle vorige prestaties van opvoeder, psycholoog, sociaal assistent, onderwijzer, schooltoezicht; - voor de kinderverzorgsters : alle vorige prestaties van kinderverzorgster; - voor de functies van sociaal assistent, psycholoog, verpleger, administratief en onderhoudspersoneel : alle verige prestaties in dezelfde functie; - voor de directiefunctie : alle hierboven vermelde vorige prestaties, alsook de directieprestaties in de pedagogische, sociale en paramedische sectoren.

Niet-educatief personeel : nihil.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 19 april 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Bijlage 2 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2011 betreffende het in rekening nemen van ervaring in het geldelijk statuut van de werknemers diensten voor volwassenen in moeilijkheden Prestaties en gelijkstellingen die in aanmerking worden genomen in de onderneming

Awiph

AeD

a) de anciënniteit is gelijk aan de effectieve prestaties krachtens de sociale wergeving;hieronder worden alle betaalde dagen verstaan (inclusief vakanties, feestdagen, de dagen klein verlet, de afwezigheidsdagen gedekt door het gewaarborgd loon);

a) de anciënniteit is gelijk aan de effectieve prestaties krachtens de sociale wetgeving : hieronder worden alle betaalde dagen verstaan (inclusief vakanties, feestdagen, de dagen klein verlet, de afwezigheidsdagen gedekt door het gewaarborgd loon); b) de periodes van moederschapsverlof en borstvoedingsverlof, profyactisch verlof, de periodes van loopbaanonderbreking van maximaal één jaar, van tijdskrediet dat recht geeft op een onderbrekingsluitkering, de 10 dagen afwezigheid om dringende redenen; b) de periodes van moederschapsverlof en borstvoedingsverlof, profylactisch verlof, de periodes van loopbaanonderbreking van maximaal een jaar, van tijdskrediet dat recht geeft op een onderbrekingsuitkering, de 10 dagen afwezigheid om dringende redenen; c) de duur van de arbeidsongeschiktheid van een werknemer zal eveneens worden gelijkgesteld; c) de duur van de arbeidsongeschiktheid van een werknemer zal eveneens worden gelijkgesteld; d) de verworven ervaring in het kader van de vergangingsovereenkomsten, de overeenkomsten van CST, TCT, ACS, APE PRIME alsook de diensten gepresteerd als uitzendkracht. d) de verworven ervaring in het kader van de vervangingsovereenkomsten, de overeenkomsten van CST, TCT, ACS, APE PRIME alsook de diensten gepresteerd als uitzendkracht

Berekeningswijze

Berekeningswijze

Er wordt een maand geldelijke anciënniteit geteld per volledige maand prestaties, ongeacht de gepresteerde arbeidstijdregeling. De gedeelten van aangevatte maanden worden in rekening genomen vanaf de 15e prestatiedag, ongeacht de gepresteerde arbeidstijdregeling, de maand beoogd door deze prestaties wordt volledig in rekening genomen.

Verandering van functie of van dienst

Verandering van functie of van dienst

De totale anciënniteit wordt behouden voor elke personeelslid in geval van bevordering naar een andere graad, van verandering van functie of van dienst.

De totale anciënniteit wordt behouden voor elke personeelslid in geval van bevordering naar een andere graad, van verandering van functie of van dienst.

Anciënniteit overgenomen bij de aanwerving

a) in de erkende of geconventioneerde instellingen door het AWIPH, het ex Fonds 81, het ex FCIPPH; In instellingen die erkend of gesubsidieerd worden door een overheid van Belgisch recht, van buitenlands recht, of van internationaal recht.

b) in de erkende of geconventioneerde instellingen door de Cocof en de Cocom; c) de diensten van « Aide à la jeunesse » en van ex « Protection de la jeunesse »;d) het « ONE »; e) de erkende PMS-centra

f) de erkende en geconventioneerde instellingen door de Algemene Directie van Sociale Zaken en Gezondheid van het Federaal Ministerie van Sociale Zaken, van Volksgezondheid en Leefmilieu; g) de instellingen die erkend en geconventioneerd zijn voor de Algemene Directie van Sociale Actie en Gezondheid van het Ministerie van het Waalse Gewest

h) de scholen voor Bijzonder Onderwijs; i) de instellingen die een overeenkomst hebben verkregen met het RIZIV. Uitgeoefende functies

Uitgeoefende functies

Alle ingenomen functies worden in aanmerking genomen, zonder onderscheid.

Alle ingenomen functies worden in aanmerking genomen, zonder onderscheid.

Niet educatief personeel

Niet-educatief personeel

Voor het niet educatief personeel buiten de directeurs en sociaal assistenten, elke dienst die tevoren werd gepresteerd, ongeacht de sector, in een gelijkaardige functie.

Nihil.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 19 april 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Bijlage 3 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2011 betreffende het in rekening nemen van ervaring in het geldelijk statuut van de werknemers diensten voor volwassenen in moeilijkheden.

Loonschaalanciënniteit sectoren Franse gemeenschapscommissie (Brussels Gewest)

HANDIC

AeD

Prestaties en gelijkstellingen die in aanmerking worden genomen in de onderneming

a) de anciënniteit is gelijk aan de effectieve prestaties krachtens de sociale wetgeving;hieronder worden alle betaalde dagen verstaan (inclusief vakanties, feestdagen, de dagen klein verlet, de afwezigheidsdagen gedekt door het gewaarborgd loon);

a) de anciënniteit is gelijk aan de effectieve prestaties krachtens de sociale wetgeving;hieronder worden alle betaalde dagen verstaan (inclusief vakanties, feestdagen, de dagen klein verlet, de afwezigheidsdagen gedekt door het gewaarborgd loon);

b) de periodes van moederschapsverlof en borstvoedingsverlof, profylactisch verlof, de periodes van loopbaanonderbreking van maximaal één jaar, van tijdskrediet dat recht geeft op een onderbrekingsuitkering, de 10 dagen afwezigheid om dringende redenen; b) de periodes van moederschapsverlof en borstvoedingsverlof, profylactisch verlof, de periodes van loopbaanonderbreking van maximaal een jaar, van tijdskrediet dat recht geeft op een onderbrekingsuitkering, de 10 dagen afwezigheid om dringende redenen; c) de duur van de arbeidsongeschiktheid van een werknemer zal eveneens worden gelijkgesteld; c) de duur van de arbeidsongeschiktheid van een werknemer zal eveneens worden gelijkgesteld; d) de verworven ervaring in het kader van de vervangingsovereenkomsten, de overeenkomsten van CSI, TCT, ACS, APE PRIME alsook de diensten gepresteerd als uitzendkracht. d) de verworven ervaring in het kader van de vervangingsovereenkomsten, de overeenkomsten van CST, TCT, ACS, APE PRIME alsook de diensten gepresteerd als uitzendkracht. Berekeningswijze

Berekeningswijze

De arbeidsperiodes en de gelijkgestelde dagen worden opgeteld in volledige jaren en maanden.

De arbeidsperiodes en de gelijkgestelde dagen worden opgeteld in volledige jaren en maanden.

Verandering van functie of van dienst

Verandering van functie of van dienst

De totale anciënniteit wordt behouden voor ieder personeelslid in geval van bevordering naar een andere graad, van verandering van functie of van dienst.

De totale anciënniteit wordt behouden voor ieder personeelslid in geval van bevordering naar een andere graad, van verandering van functie of van dienst.

Anciënniteit overgenomen bij de aanwerving

Anciënniteit overgenomen bij de aanwerving

Anciënniteit overgenomen bij de aanwerving

De periodes gepresteerd door de werknemer, in België of in het buitenland, in een voltijdse of deeltijdse betrekking binnen de erkende of gesubsidieerde instellingen die behoort tot de sectoren :

De periodes gepresteerd door de werknemer, in België of in het buitenland in een voltijdse of deeltijdse betrekking binnen de erkende of gesubsidieerde instellingen die behoort tot de sectoren :

a) gezondheid; a) gezondheid; b) personenhulp; b) personenhulp; c) gehandicaptenbeleid; c) gehandicaptenbeleid; d) het kindbeleid; d) het kindbeleid; e) jeugd; e) jeugd; f) jeugdzorg; f) jeugdzorg; g) permanente opvoeding; g) permanente opvoeding; h) cultuur; h) cultuur; i) onderwijs en

i) onderwijs en

j) socioprofessionele herinschakeling. j) socioprofessionele herinschakeling. Uitgeoefende functies

Uitgeoefende functies

Alle ingenomen functies worden in aanmerking genomen, zonder onderscheid.

Alle ingenomen functies worden in aanmerking genomen, zonder onderscheid.

Niet-educatief personeel

Niet-educatief personeel

Voor het administratief, boekhoudkundig en arbeiderspersoneel, worden de arbeids- en gelijkgestelde dagen verworven door de werknemer bij werkgevers in België of in het buitenland, die ressorteren onder een andere sector dan die welke hierboven vermeld zijn ook in rekening genomen, ongeacht de ingenomen functie, met een maximum van 10 jaar.

Voor het administratief, boekhoudkundig en arbeiderspersoneel, worden de arbeids- en gelijkgestelde dagen verworven door de werknemer bij werkgevers in België of in het buitenland, die ressorteren onder een andere sector dan die welke hierboven vermeld zijn ook in rekening genomen, ongeacht de ingenomen functie, met een maximum van 10 jaar.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 19 april 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Bijlage 4 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisbestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2011 betreffende het in rekening nemen van ervaring in het geldelijk statuut van de werknemers diensten voor volwassenen in moeilijkheden Loonschaalanciënniteit sectoren Duitstalige Gemeenschap (referentie collectieve arbeidsovereenkomst nr. 96972) Prestaties en gelijkstellingen die in rekening worden genomen in de onderneming De effectieve prestaties en de gelijkgestelde periodes krachtens de sociale wetgeving, zie « wet van 28 juni 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/06/1971 pub. 26/02/2010 numac 2010000090 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, gecoördineerd op 28 juni 1971. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers » en de artikelen 36 en 16 tot 19 van het « koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers ». - in geval van periodes van volledige loopbaanonderbreking van maximaal een jaar tijdskrediet. In het geval van een gedeeltelijke loopbaanonderbreking, wordt geheel de periode in aanmerking genomen, aangezien de werknemer deeltijds aan het werk blijft. De afwezigheid om dringende redenen wordt in aanmerking genomen. Het voltijds verlof zonder wedde wordt niet in aanmerking genomen; - geen vermindering voor afwezigheden van de werknemer in onderbreking als vrijwillig brandweerman; - de verworven ervaring in het kader van artikel 60, § 7, door middel van een overeenkomst met het O.C.M.W. voor rekening van de werkgever wordt in aanmerking genomen.

Berekeningswijze Enkel de volledige kalendermaanden worden in rekening genomen voor de berekening van de anciënniteit Verandering van functie of van dienst De volledige anciënniteit wordt behouden voor elk personeelslid in geval van bevordering naar een andere graad, van verandering van functie of van dienst.

Directiepersoneel De totale anciënniteit wordt behouden in geval van bevordering naar de directiefunctie.

Anciënniteit overgenomen bij de aanwerving De berekening van de anciënniteit die de berekening van het loon bepaalt hangt af van de uit te oefenen functie in de instelling en van de vorige functies en activiteitssectoren. De tewerkstelling in de volgende sectoren wordt gevaloriseerd : - ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen; - diensten voor thuiszorg en/of begeleiding (EUDOMOS); - bejaardentehuizen, rust- en verzorgingstehuizen; - centra voor geestelijke gezondheidszorg; - diensten voor gezondheidsopvoeding of diensten voor profylactische geneeskunde; - verenigingen actief op het gebied van profylactische geneeskunde; - diensten voor sportgeneeskunde; - diensten voor medisch schooltoezicht (= 2 Gesundheitszentren der DG in Sankt Vith und Eupen); - diensten voor arbeidsgeneeskunde; - diensten voor kinderopvang (KITZ, RZKB = Regionales Zentrum für Kleinkindbetreuung); - diensten voor gezins- en/of bejaardenhulp; - vluchthuizen voor vrouwen; - openbare centra voor maatschappelijk welzijn; - adviesdiensten voor bejaarden; - adviesdiensten voor moederschap en/of sexuele opvoeding; - diensten voor jeugdzorg (begeleiding, huisvesting, sociale diensten) (Mozaik - Zentrum für sozial-pädagogische Kinder- und Jugendbetreuung); - diensten en instelling voor gehandicapten; - diensten voor gezinsraadpleging; - diensten voor integratie van migranten, Rode Kruis; - diensten voor sociale integratie van gevangenen; - kindercreches; - Ephata (vanaf januari 2012, aangezien gesubsidieerd door de sociale vanaf die datum); - Patienten Rat und Treff.

Uitgeoefende functies : Voor de kaderfuncties worden de minstens haltijds gepresteerde jaren in aanmerking genomen : - wanneer de dienstjaren voltijds of deeltijds worden gepresteerd in de sector van de personaliseerbare materies, worden zij voor 100 pct. in aanmerking genomen als er gelijke of hogere kwalificatie is dan de huidige tewerkstelling; - wanneer de dienstjaren voltijds of deeltijds worden gepresteerd in de sector van de personaliseerbare materies, worden zij voor 50 pct. in aanmerking genomen als er een kwalificatie is die lager dan de huidige tewerkstelling wanneer de tewerkstelling lager is dan een haltijdse betrekking wort de hierboven beschreven anciënniteit op een proportionele manier berekend.

Niet-educatief personeel Dezelfde regels als voor het kaderpersoneel zijn van toepassing voor de arbeiders en het administratief personeel. Bovendien neemt men voor de eerste geschoolde arbeider en voor het administratief personeel de dienstjaren die tenminste halftijds werden gepresteerd bij alle werkgevers voor 100 pct. in aanmerking als de kwalificatie gelijk of hoger was dan de toekomstige tewerkstelling. Wanneer de tewerkstelling lager is dan helftijds, wordt de hierboven omschreven anciënniteit op een proportionele manier berekend.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 19 april 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^