Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 april 2010
gepubliceerd op 01 februari 2011

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, inzake het woon-werkverkeer en de financiële bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten van de werknemers

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2010012101
pub.
01/02/2011
prom.
19/04/2010
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

19 APRIL 2010. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, inzake het woon-werkverkeer en de financiële bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten van de werknemers (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, inzake het woon-werkverkeer en de financiële bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten van de werknemers.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 april 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2009 Woon-werkverkeer en financiële bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten van de werknemers (Overeenkomst geregistreerd op 26 oktober 2009 onder het nummer 95182/CO/319.01) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de inrichtingen en diensten die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap.

Onder "werknemers" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel. HOOFDSTUK II. - Algemeen kader

Art. 2.De ondertekenende partijen erkennen het belang van de mobiliteitsproblematiek. In dit kader wordt ernaar gestreefd het gebruik van andere vervoersmiddelen dan de privéauto te stimuleren, of gezamenlijke verplaatsingen na te streven, of andere maatregelen uit te werken die tegemoet komen aan de mobiliteitsproblematiek.

De ondertekenende partijen erkennen dat omwille van het specifieke karakter van, onder meer, onregelmatige uurregelingen en/of vestigingsplaats, alternatieven soms eerder in beperkte mate mogelijk zijn.

Art. 3.In de ondernemingsraad, of bij ontstentenis in het comité preventie en bescherming, of bij ontstentenis in de syndicale afvaardiging, wordt minimaal jaarlijks het mobiliteitsplan besproken.

Rekening houdend met de specifieke omstandigheden van elke voorziening, worden er in het mobiliteitsplan initiatieven en maatregelen voor een betere mobiliteit uitgewerkt, gestimuleerd en opgevolgd. HOOFDSTUK III. - Vaststelling van de financiële bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten van de werknemer

Art. 4.§ 1. Bij het gebruik van (gemeenschappelijk) openbaar vervoer en/of treinvervoer wordt verwezen naar de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19octies, gesloten op 20 februari 2009 in de Nationale Arbeidsraad. § 2. Met ingang van 1 september 2009 zijn de werkgevers ertoe gehouden voor wat betreft het treinvervoer of het gemengd vervoer NMBS/MIVB/DE LIJN/TEC, een overeenkomst, genaamd derdebetalersregeling, te sluiten met de NMBS, waardoor het vervoer onder deze derdebetalersregeling kosteloos is voor de werknemer. § 3. Bij een gecombineerd gebruik van openbare vervoermiddelen en een privé-vervoermiddel, wordt de financiële bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten van de werknemer bepaald volgens dit artikel voor wat betreft de afstand door de werknemer afgelegd met openbare vervoermiddelen, en volgens artikel 5 en artikel 9 voor wat betreft de afstand afgelegd met een privé-vervoermiddel.

Art. 5.§ 1. Bij het gebruik van een privévervoermiddel draagt de werkgever vanaf de derde kilometer bij in de vervoersonkosten van de werknemer, overeenkomstig vier vijfde deel van de bedragen in de tabel van artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19octies van 20 februari 2009 van de Nationale Arbeidsraad, voor het aantal kilometers afgelegd tussen de verblijfplaats van de werknemer en zijn/haar werkplaats.

Indien de werkgever voorziet in kosteloos vervoer voor de werknemer, met een vervoersmiddel dat eigendom is van de werkgever of er volledig van ten laste is, wordt met de "werkplaats" gelijkgesteld : de plaats van waar de werknemer van dit ingericht vervoer gebruik kan maken. § 2. Bij gebruik van verschillende privévervoermiddelen worden de afstanden samengeteld om het totaal aantal kilometers te bepalen met het oog op de verschuldigde bijdrage. § 3. Indien de werknemer, voor de uitoefening van zijn/haar werk op vraag van de werkgever, zich met zijn/haar privévervoermiddel naar de werkplaats begeeft om tijdens de arbeidstijd verplaatsingen om dienstredenen met dit privévervoermiddel te kunnen verrichten, draagt de werkgever vanaf de eerste kilometer bij in de vervoersonkosten van de werknemer, overeenkomstig vier vijfde deel van de bedragen in de tabel van artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19octies van 20 februari 2009 van de Nationale Arbeidsraad, voor het aantal kilometers afgelegd tussen de verblijfplaats van de werknemer en zijn/haar werkplaats.

Deze regeling heeft niet tot gevolg dat de werknemer kan worden verplicht tot het verrichten van verplaatsingen om dienstredenen met zijn privévervoermiddel.

De bepalingen van hoofdstuk V voor dienstverplaatsingen in opdracht van de werkgever, blijven onverkort van toepassing. § 4. Indien de werknemer, voor de uitvoering van zijn/haar werk op vraag van de werkgever, zich op eenzelfde arbeidsdag meer dan één keer van de woonplaats naar de werkplaats moet begeven, dan draagt de werkgever voor deze bijkomende verplaatsing(en) bij in de vervoersonkosten van de werknemer, op dezelfde wijze zoals voorzien in deze collectieve arbeidsovereenkomst. HOOFDSTUK IV. - Verdere modaliteiten inzake de toekenning van de financiële bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten van de werknemer bij gebruik van een privévervoermiddel

Art. 6.De financiële bijdrage van de werkgever geldt niet voor de dagen waarop de werknemer niet heeft gewerkt.

Art. 7.Om de financiële bijdrage van de werkgever in de vervoersonkosten van de werknemer te kunnen vaststellen, moet de werkgever de betrokken werknemer in tweevoud een verklaring op eer laten invullen en ondertekenen. Het model van deze verklaring op eer is in bijlage I bij deze collectieve arbeidsovereenkomst gevoegd. De werkgever stelt, na ondertekening, een exemplaar ter beschikking van de werknemer.

Art. 8.De financiële bijdrage van de werkgever wordt maandelijks betaald aan de werknemer. Deze bijdrage kan in onderling akkoord tussen de werkgever en de werknemer en in toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst forfaitair worden bepaald, met uitzondering van de tussenkomst in uitvoering van artikel 5, § 4. Het model van dit akkoord is in bijlage II van deze collectieve arbeidsovereenkomst gevoegd.

Eventuele rechtzettingen inzake de betaling van de financiële bijdrage van de werkgever worden verrekend met de eerstvolgende uitbetaling.

Art. 9.§ 1. Indien de werknemer gebruik maakt van een fiets als privévervoermiddel tussen de verblijfplaats en de werkplaats, draagt de werkgever bij in de vervoersonkosten van de werknemer met een financiële bijdrage van 0,15 EUR per afgelegde kilometer. Dit bedrag zal met ingang van 1 januari 2011 telkens worden aangepast overeenkomstig de evolutie van het overeenkomstig maximaal vrijgesteld bedrag in het kader van de inkomensbelastingen.

Deze bijdrage in geval van fietsvervoer vervangt de bijdrage zoals bepaald in artikel 4 en artikel 5 van deze collectieve arbeidsovereenkomst. § 2. De bijdrage, zoals bepaald in § 1, vervalt wanneer de werkgever in overeenkomst met de werknemer voorziet in het gebruik van een gebruiksklare en reglementair conforme fiets.

De bijdrage, zoals bepaald in § 1 vervalt eveneens wanneer de werkgever in de plaats daarvan voor de betrokken werknemers een formule van fietsleasing of fietsverhuur ten laste neemt. HOOFDSTUK V. - Vaststelling van de vergoeding van de werkgever voor het gebruik door de werknemer van persoonlijke vervoermiddelen om dienstredenen

Art. 10.§ 1. De werknemer die om dienstredenen gebruik maakt van zijn persoonlijk gemotoriseerd privévervoermiddel, en voor zover door de hiërarchische verantwoordelijke of zijn/haar gemachtigde hiervoor toelating is verleend, heeft recht op een vergoeding berekend op basis van de afgelegde kilometers. § 2. De werknemer die om dienstredenen gebruik maakt van een fiets als persoonlijk privévervoermiddel, en voor zover door de hiërarchische verantwoordelijke of zijn/haar gemachtigde hiervoor toelating is verleend, heeft recht op een vergoeding van 0,15 EUR per afgelegde kilometer. Dit bedrag zal met ingang van 1 januari 2011 telkens worden aangepast overeenkomstig de evolutie van het overeenkomstig maximaal vrijgesteld bedrag in het kader van de inkomensbelastingen. Artikel 9, § 2 is van overeenkomstige toepassing.

Art. 11.De vergoeding per kilometer voor het gebruik om dienstredenen van een persoonlijk gemotoriseerd privévervoermiddel is het bedrag zoals vastgesteld in uitvoering van artikel 13 van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten, meer bepaald met betrekking tot de personen die niet tot het Rijkspersoneel behoren. HOOFDSTUK VI. - Slotbepalingen

Art. 12.Op het niveau van de onderneming kunnen bij collectieve arbeidsovereenkomst afwijkende regelingen overeengekomen worden, onder meer rekening houdende met de bepalingen van artikelen 2 en 3 van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 13.Wanneer in een instelling of dienst, bij het sluiten van deze collectieve arbeidsovereenkomst, reeds gunstigere regelingen bestaan, blijven deze regelingen onverminderd van toepassing.

Art. 14.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang vanaf 1 juli 2009 en is gesloten voor onbepaalde tijd. Zij kan worden opgezegd door elk van de partijen, mits een opzegtermijn van zes maanden gericht bij een ter post aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 19 april 2010.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

Bijlage I aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, inzake het woon-werkverkeer en de financiële bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten van de werknemers Verklaring op eer Naam en voornaam : Adres : Woonplaats : Ik, ondergetekende . . . . . verklaar op mijn eer mij regelmatig van mijn verblijfplaats naar het werk te begeven : - per . . . . . - over een afstand van . . . . . kilometer.

Ik verbind er mij toe elke wijziging inzake vervoermiddel en/of afstand onmiddellijk aan mijn werkgever bekend te maken.

Opgemaakt in 2 originele exemplaren, waarvan één voor de werkgever en één voor de werknemer, Te : . . . . .

Op : . . . . .

Handtekening van de werknemer : Handtekening van de werkgever : Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 19 april 2010.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

Bijlage II aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, inzake het woon-werkverkeer en de financiële bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten van de werknemers OVEREENKOMST Tussen de werknemer Naam en voornaam : Adres Woonplaats : en de werkgever . . . . . . . . . . . . . . . wordt overeengekomen dat in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2009 inzake het woon-werkverkeer en de financiële bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten van de werknemers, de financiële bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten voor het woon-werkverkeer van de werknemer vastgesteld wordt op . . . . . EUR per gewerkte dag/week/maand/jaar (schrappen wat niet past).

Het bedrag van de financiële bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten voor het woon-werkverkeer van de werknemer wordt automatisch aangepast in toepassing van de bepalingen van genoemde collectieve arbeidsovereenkomst.

Deze overeenkomst neemt een einde indien : - in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2009 inzake het woon-werkverkeer en de financiële bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten van de werknemers, de financiële bijdrage van de werkgeverin de vervoerskosten voor het woon-werkverkeer van de werknemer gewijzigd dient te worden - werknemer en/of werkgever hiertoe verzoeken.

Opgemaakt in 2 originele exemplaren, waarvan één voor de werkgever en één voor de werknemer, Te : . . . . .

Op : . . . . .

Handtekening van de werknemer : Handtekening van de werkgever : Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 19 april 2010.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

^