Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 april 2010
gepubliceerd op 13 juli 2010

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de vervoerkosten van de werknemers

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2010012085
pub.
13/07/2010
prom.
19/04/2010
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

19 APRIL 2010. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de vervoerkosten van de werknemers (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de vervoerkosten van de werknemers.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 april 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2009 Vervoerkosten van werknemers (Overeenkomst geregistreerd op 26 oktober 2009 onder het nummer 95210/CO/202) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de bedienden van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202), met uitsluiting van het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 202.01). HOOFDSTUK II. - Verplaatsingen wegens dienstredenen

Art. 2.De terugbetaling van de verplaatsingskosten om dienstredenen valt volledig ten laste van de onderneming.

Nochtans wordt de tegemoetkoming in de verplaatsingen met een persoonlijke wagen geregeld op basis van het ministerieel besluit van 12 december 1984 tot wijziging van bijlage I van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten. Deze tegemoetkoming wordt beperkt tot het bedrag dat er in voorkomt voor de voertuigen met 7 PK belastbaar vermogen. HOOFDSTUK III. - Verplaatsingen tussen woonst en arbeidsplaats met een openbaar gemeenschappelijk vervoermiddel

Art. 3.Een tussenkomst van de werkgevers in de vervoerkosten wordt toegekend aan de bedienden die regelmatig een openbaar gemeenschappelijk vervoermiddel gebruiken over een afstand van tenminste 2 km.

Art. 4.Wat het door de NMBS georganiseerde vervoer betreft, wordt de tussenkomst van de werkgever in de prijs van het gebruikte vervoerbewijs berekend op basis van het barema, dat is opgenomen in bijlage van het koninklijk besluit dat getroffen werd in uitvoering van de wet van 27 juli 1962 tot vaststelling van een werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de NMBS ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden.

De tussenkomst van de werkgever wordt ten opzichte van dit barema verhoogd tot 80 pct. gemiddeld, vanaf 1 juli 2009 (bijlage).

Art. 5.Voor wat betreft het gemeenschappelijk openbaar vervoer, met uitzondering van het treinvervoer, zal de bijdrage van de werkgever in de prijs van de abonnementen voor de verplaatsingen vanaf 2 km, berekend vanaf de vertrekhalte, vastgesteld worden volgens de hierna vastgestelde modaliteiten : a) wanneer de prijs van het vervoer in verhouding tot de afstand staat, is de bijdrage van de werkgever gelijk aan de werkgeverstussenkomst in de prijs van de treinkaart geldend als sociaal abonnement voor een overeenstemmende afstand, zonder evenwel 80 pct.van de werkelijke vervoerprijs te overschrijden; b) wanneer de prijs een eenheidsprijs is, ongeacht de afstand, wordt de bijdrage van de werkgever forfaitair vastgesteld en bedraagt zij 80 pct.van de effectief door de werknemer betaalde prijs, zonder evenwel het bedrag van de werkgeverstussenkomst in de prijs van de treinkaart geldend als sociaal abonnement voor een afstand van 7 km te overschrijden.

Art. 6.Ingeval de werknemer gebruik maakt van een combinatie van de trein en één of meerdere andere gemeenschappelijke openbare vervoermiddelen dan de trein, en er wordt slechts één vervoerbewijs afgeleverd voor het geheel van de afstand - zonder dat in dit vervoerbewijs een onderverdeling wordt gemaakt per gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel - zal de bijdrage van de werkgever gelijk zijn aan de werkgeverstussenkomst in de prijs van de treinkaart geldend als sociaal abonnement, zoals hoger bepaald.

In elk ander geval, dat de werknemer meer dan één gemeenschappelijk vervoermiddel gebruikt dan voorzien in het vorige artikel, wordt de bijdrage van de werkgever voor het geheel van de afstand als volgt berekend : nadat met betrekking tot elk afzonderlijk gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel, waarvan de werknemer gebruik maakt, de bijdrage van de werkgever is berekend overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 3, 4 en 5 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst, worden de aldus bekomen bedragen bij elkaar opgeteld om de bijdrage van de werkgever voor het geheel van de afgelegde afstand vast te stellen.

Art. 7.De bijdrage van de werkgever in de door de werknemers gedragen vervoerkosten zal maandelijks betaald worden, voor de werknemers met een maandabonnement of ter gelegenheid van de betaalperiode die in de onderneming gebruikelijk is voor de vervoerbewijzen voor een week geldig zijn.

De werknemers leggen aan de werkgevers een ondertekende verklaring voor waarin verzekerd wordt dat zij geregeld over een afstand gelijk aan of hoger dan 2 km een gemeenschappelijk openbaar vervoer benutten om zich van hun woonplaats naar hun plaats van tewerkstelling te begeven; bovendien preciseren zij, indien mogelijk, het aantal effectief gereden kilometers. Zij zullen ervoor zorgen iedere wijziging van deze toestand in de kortst mogelijke tijd mede te delen.

De werkgevers mogen op elk ogenblik nagaan of deze verklaring met de werkelijkheid strookt.

De tussenkomst van de werkgever in de vervoerkosten zal betaald worden op voorlegging van de vervoerbewijzen, uitgereikt door de NMBS en/of andere maatschappijen van gemeenschappelijk openbaar vervoer. HOOFDSTUK IV. - Verplaatsingen tussen woonst en arbeidsplaats met een individueel vervoermiddel

Art. 8.Een tussenkomst van de werkgevers in de vervoerkosten wordt toegekend aan de bedienden wier totale bruto jaarwedde niet hoger ligt dan 29.747,22 EUR en die regelmatig hun individueel vervoermiddel gebruiken over een afstand van tenminste 2 km.

Tussen 1 juli 2009 en 31 januari 2010 is de tussenkomst van de werkgever gelijk aan 66 pct. gemiddeld van het barema, dat is opgenomen in bijlage van het koninklijk besluit van 1 april 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/04/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009002024 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vaststelling van het bedrag van de werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden sluiten tot vaststelling van een werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de NMBS ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden (bijlage).

Vanaf 1 februari 2010 zal de tussenkomst van de werkgever gelijk zijn aan 70 pct. gemiddeld van het barema, dat is opgenomen in bijlage van het koninklijk besluit dat, voor 2010, het bedrag van een werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de NMBS ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden zal vaststellen.

De evolutie van de berekeningsbasis zal opnieuw besproken worden in het kader van de sectoronderhandelingen 2011-2012.

Het toekennen van dit voordeel is onderworpen aan het ondertekenen door de bediende van een verklaring zeggende dat hij regelmatig gebruik maakt van een individueel vervoermiddel om zich van zijn woonplaats naar zijn werkplaats te begeven, en dit over een afstand van minstens 2 km.

Overeenkomstig artikel 9 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19octies kan de werknemer op elk ogenblik nagaan of deze verklaring met de werkelijkheid strookt. HOOFDSTUK V. - Fietsvergoeding

Art. 9.Er wordt een vergoeding van 0,10 EUR per kilometer ingesteld voor de verplaatsingen per fiets ten belope van de werkelijk afgelegde afstand tussen de woonplaats en het werk. HOOFDSTUK VI. - Slotbepalingen

Art. 10.De collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 1990 tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden worden vervangen.

Art. 11.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2009. Zij is gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de bedienden uit de detailhandel in voedingswaren.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 19 april 2010.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de vervoerkosten van de werknemers Openbaar vervoer

Afstand - Distance (km)


Wekelijkse kaart - Carte hebdomadaire (*)

Maandelijkse kaart Carte mensuelle (*)

Deeltijds Temps partiel (railflex)

Per dag Par jour

Treinkaart- prijzen (100 pct.) Prix cartes train (100 p.c.)

Openbaar vervoer 1 juli 2009 Transport public 1er juillet 2009

PC/ CP 202-311-312 (max 80 pct./p.c.)

Treinkaart prijzen (100 pct.) Prix cartes train (100 p.c.)

PC/ CP 202-311-312 (max 80 pct./p.c.)

Treinkaart- prijzen (100 pct.) Prix cartes train (100 p.c.)

PC/ CP 202-311-312 (max 80 pct./p.c.)

PC/ CP 202-311-312 (max 80 pct./p.c.)

1

7,70

76 pct./p.c.

5,84

25,5

19,34

-

-

0,89

2

8,50

76 pct./p.c.

6,50

28,5

21,79

-

-

1,01

3

9,40

76 pct./p.c.

7,18

31,00

23,68

10,30

7,87

1,09

4

10,20

76 pct./p.c.

7,74

34,00

25,80

12,00

9,11

1,19

5

11,00

76 pct./p.c.

8,40

36,50

27,87

13,30

10,16

1,29

6

11,70

76 pct./p.c.

8,94

39,00

29,80

14,30

10,93

1,38

7

12,40

76 pct./p.c.

9,38

41,50

31,39

15,30

11,57

1,45

8

13,10

76 pct./p.c.

9,92

43,50

32,94

16,10

12,19

1,52

9

13,80

76 pct./p.c.

10,46

46,00

34,87

16,80

12,73

1,61

10

14,50

76 pct./p.c.

11,00

48,50

36,79

17,50

13,28

1,70

11

15,20

77 pct./p.c.

11,64

51,00

39,06

18,20

13,94

1,80

12

15,90

77 pct./p.c.

12,18

53,00

40,60

18,80

14,40

1,87

13

16,60

77 pct./p.c.

12,72

55,00

42,14

19,50

14,94

1,94

14

17,30

77 pct./p.c.

13,26

58,00

44,46

20,10

15,41

2,05

15

18,00

77 pct./p.c.

13,80

60,00

46,00

20,70

15,87

2,12

16

18,70

77 pct./p.c.

14,44

62,00

47,88

21,30

16,45

2,21

17

19,40

77 pct./p.c.

14,98

65,00

50,19

21,90

16,91

2,32

18

20,10

77 pct./p.c.

15,52

67,00

51,73

22,50

17,37

2,39

19

20,90

77 pct./p.c.

16,18

70,00

54,19

23,10

17,88

2,50

20

21,60

77 pct./p.c.

16,72

72,00

55,73

23,70

18,35

2,57

21

22,30

77 pct./p.c.

17,26

74,00

57,28

24,30

18,81

2,64

22

23,00

77 pct./p.c.

17,80

77,00

59,59

24,90

19,27

2,75

23

23,70

78 pct./p.c.

18,44

79,00

61,47

25,50

19,84

2,84

24

24,40

78 pct./p.c.

18,98

81,00

63,01

26,00

20,22

2,91

25

25,00

78 pct./p.c.

19,40

84,00

65,18

26,50

20,56

3,01

26

26,00

78 pct./p.c.

20,20

86,00

66,82

27,50

21,37

3,08

27

26,50

78 pct./p.c.

20,60

88,00

68,41

28,00

21,77

3,16

28

27,00

78 pct./p.c.

21,00

91,00

70,78

28,50

22,17

3,27

29

28,00

78 pct./p.c.

21,80

93,00

72,41

29,00

22,58

3,34

30

28,50

78 pct./p.c.

22,20

95,00

74,00

29,50

22,98

3,41

31-33

29,50

78 pct./p.c.

23,10

99,00

77,52

30,50

23,88

3,58

34-36

31,50

79 pct./p.c.

24,90

105,00

83,00

32,50

25,69

3,83

37-39

33,00

80 pct./p.c.

26,30

111,00

88,46

34,00

27,10

4,08

40-42

35,00

80 pct./p.c.

28,00

116,00

92,80

36,00

28,80

4,28

43-45

36,50

81 pct./p.c.

29,50

122,00

98,60

37,50

30,31

4,55

46-48

38,50

81 pct./p.c.

31,30

128,00

104,06

39,00

31,71

4,80

49-51

40,00

82 pct./p.c.

32,70

134,00

109,55

41,00

33,52

5,06

52-54

41,50

81 pct./p.c.

33,80

138,00

112,40

42,50

34,61

5,19

55-57

42,50

82 pct./p.c.

35,00

142,00

116,94

44,00

36,24

5,40

58-60

44,00

83 pct./p.c.

36,30

146,00

120,45

45,50

37,54

5,56

61-65

45,50

83 pct./p.c.

37,60

151,00

124,78

47,50

39,25

5,76

66-70

47,50

83 pct./p.c.

39,50

158,00

131,39

50,00

41,58

6,06

71-75

49,50

83 pct./p.c.

40,90

165,00

136,33

53,00

43,79

6,29

76-80

52,00

83 pct./p.c.

43,40

172,00

143,55

55,00

45,90

6,62

81-85

54,00

83 pct./p.c.

44,80

179,00

148,50

58,00

48,12

6,85

86-90

56,00

83 pct./p.c.

46,70

186,00

155,11

60,00

50,04

7,16

91-95

58,00

84 pct./p.c.

48,60

192,00

160,88

62,00

51,95

7,42

96-100

60,00

83 pct./p.c.

50,00

199,00

165,83

65,00

54,17

7,65

101-105

62,00

84 pct./p.c.

51,90

206,00

172,44

67,00

56,09

7,96

106-110

64,00

84 pct./p.c.

53,80

213,00

179,05

69,00

58,00

8,26

111-115

66,00

84 pct./p.c.

55,70

220,00

185,67

71,00

59,92

8,57

116-120

68,00

85 pct./p.c.

57,60

227,00

192,28

73,00

61,84

8,87

121-125

70,00

84 pct./p.c.

59,00

233,00

196,39

76,00

64,06

9,06

126-130

72,00

85 pct./p.c.

60,90

240,00

203,00

78,00

65,98

9,37

131-135

74,00

85 pct./p.c.

62,80

247,00

209,62

80,00

67,89

9,67

136-140

76,00

84 pct./p.c.

64,20

254,00

214,56

81,00

68,42

9,90

141-145

78,00

85 pct./p.c.

66,60

261,00

222,85

83,00

70,87

10,28

146-150

81,00

85 pct./p.c.

69,20

270,00

230,67

86,00

73,47

10,64

151-155

82,00

85 pct./p.c.

69,40

274,00

231,90

-

-

10,70

156-160

84,00

85 pct./p.c.

71,80

281,00

240,19

-

-

11,08

161-165

86,00

85 pct./p.c.

73,20

288,00

245,13

-

-

11,31

166-170

88,00

85 pct./p.c.

74,60

295,00

250,08

-

-

11,54

171-175

91,00

85 pct./p.c.

77,20

302,00

256,20

-

-

11,82

176-180

93,00

85 pct./p.c.

78,60

309,00

261,15

-

-

12,05

181-185

95,00

85 pct./p.c.

81,00

315,00

268,58

-

-

12,39

186-190

97,00

85 pct./p.c.

82,40

322,00

273,53

-

-

12,62

191-195

99,00

85 pct./p.c.

83,80

329,00

278,49

-

-

12,85

196-200

101,00

85 pct./p.c.

86,20

336,00

286,76

-

-

13,23


* Eveneens geldig voor treinkaarten in gemengd verkeer NMBS/TEC of DE LIJN. Afstanden NMBS beperkt tot 150 km.

Privaat vervoer

Afstand Distance (km)

Wekelijkse kaart Carte hebdomadaire (*)

Maandelijkse kaart Carte mensuelle (*)

Deeltijds Temps partiel (railflex)

Per dag Par jour

Treinkaart- prijzen (100 pct.) Prix cartes train (100 p.c.)

Tussenkomst werkgever Intervention employeur (max 66 pct./p.c.)

Treinkaart- prijzen (100 pct.) Prix cartes train (100 p.c.)

Tussenkomst werkgever Intervention employeur (max 66 pct./p.c.)

Treinkaart- prijzen (100 pct.) Prix cartes train (100 p.c.)

Tussenkomst werkgever Intervention employeur (max 66 pct./p.c.)

Tussenkomst werkgever Intervention employeur (max 66 pct./p.c.)

1

7,70

4,73

25,5

15,73

-

-


2

8,50

5,28

28,5

17,60

-

-


3

9,40

5,83

31,00

19,14

10,30

6,38

0,88

4

10,20

6,27

34,00

20,90

12,00

7,37

0,96

5

11,00

6,82

36,50

22,44

13,30

8,14

1,04

6

11,70

7,26

39,00

23,98

14,30

8,80

1,11

7

12,40

7,59

41,50

25,52

15,30

9,46

1,18

8

13,10

8,03

43,50

26,84

16,10

9,90

1,24

9

13,80

8,47

46,00

28,60

16,80

10,34

1,32

10

14,50

8,91

48,50

29,70

17,50

10,78

1,37

11

15,20

9,46

51,00

31,90

18,20

11,33

1,47

12

15,90

9,90

53,00

33,00

18,80

11,66

1,52

13

16,60

10,34

55,00

34,10

19,50

12,21

1,57

14

17,30

10,78

58,00

36,30

20,10

12,54

1,68

15

18,00

11,22

60,00

37,40

20,70

12,98

1,73

16

18,70

11,77

62,00

39,05

21,30

13,31

1,80

17

19,40

12,21

65,00

40,70

21,90

13,75

1,88

18

20,10

12,65

67,00

41,80

22,50

14,08

1,93

19

20,90

13,20

70,00

44,00

23,10

14,52

2,03

20

21,60

13,64

72,00

45,10

23,70

14,96

2,08

21

22,30

14,08

74,00

46,75

24,30

15,29

2,16

22

23,00

14,52

77,00

48,40

24,90

15,73

2,23

23

23,70

15,07

79,00

50,05

25,50

16,17

2,31

24

24,40

15,51

81,00

51,15

26,00

16,50

2,36

25

25,00

15,84

84,00

53,35

26,50

16,83

2,46

26

26,00

16,50

86,00

54,45

27,50

17,49

2,51

27

26,50

16,83

88,00

56,10

28,00

17,82

2,59

28

27,00

17,16

91,00

58,30

28,50

18,15

2,69

29

28,00

17,82

93,00

59,40

29,00

18,48

2,74

30

28,50

18,15

95,00

60,50

29,50

18,81

2,79

31-33

29,50

18,92

99,00

63,80

30,50

19,58

2,94

34-36

31,50

20,46

105,00

68,20

32,50

21,12

3,15

37-39

33,00

21,67

111,00

72,60

34,00

22,33

3,35

40-42

35,00

23,10

116,00

77,00

36,00

23,76

3,55

43-45

36,50

24,42

122,00

81,40

37,50

25,08

3,76

46-48

38,50

25,96

128,00

85,80

39,00

26,29

3,96

49-51

40,00

27,17

134,00

91,30

41,00

28,05

4,21

52-54

41,50

28,05

138,00

94,60

42,50

29,15

4,37

55-57

42,50

29,15

142,00

96,80

44,00

30,25

4,47

58-60

44,00

30,25

146,00

100,10

45,50

31,35

4,62

61-65

45,50

31,35

151,00

103,40

47,50

32,45

4,77

66-70

47,50

33,00

158,00

108,90

50,00

34,65

5,03

71-75

49,50

34,10

165,00

114,40

53,00

36,85

5,28

76-80

52,00

36,30

172,00

118,80

55,00

37,95

5,48

81-85

54,00

37,40

179,00

124,30

58,00

40,15

5,74

86-90

56,00

39,05

186,00

129,80

60,00

41,80

5,99

91-95

58,00

40,70

192,00

134,20

62,00

43,45

6,19

96-100

60,00

41,80

199,00

139,70

65,00

45,65

6,45

101-105

62,00

43,45

206,00

145,20

67,00

47,30

6,70

106-110

64,00

45,10

213,00

150,70

69,00

48,40

6,95

111-115

66,00

46,75

220,00

155,10

71,00

50,05

7,16

116-120

68,00

48,40

227,00

160,60

73,00

51,70

7,41

121-125

70,00

49,50

233,00

165,00

76,00

53,90

7,61

126-130

72,00

51,15

240,00

170,50

78,00

55,00

7,87

131-135

74,00

52,80

247,00

176,00

80,00

57,20

8,12

136-140

76,00

53,90

254,00

181,50

81,00

57,20

8,38

141-145

78,00

56,10

261,00

185,90

83,00

59,40

8,58

146-150

81,00

58,30

270,00

192,50

86,00

61,60

8,88

151-155

82,00

58,30

274,00

195,80

-

-

9,04

156-160

84,00

60,50

281,00

200,20

-

-

9,24

161-165

86,00

61,60

288,00

205,70

-

-

9,49

166-170

88,00

62,70

295,00

210,10

-

-

9,70

171-175

91,00

64,90

302,00

215,60

-

-

9,95

176-180

93,00

66,00

309,00

221,10

-

-

10,20

181-185

95,00

68,20

315,00

224,40

-

-

10,36

186-190

97,00

69,30

322,00

229,90

-

-

10,61

191-195

99,00

70,40

329,00

235,40

-

-

10,86

196-200

101,00

72,60

336,00

239,80

-

-

11,07


* Eveneens geldig voor treinkaarten in gemengd verkeer NMBS/TEC of DE LIJN. Afstanden NMBS beperkt tot 150 km.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 19 april 2010.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

^