Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 juli 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/06/2008 pub. 13/07/2010 numac 2008015124 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met volgende Internationale Akten : 1ø Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk Belgi en de Regering van het Koninkrijk Thailand inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken; 2ø Verdrag tussen het Koninkrijk Belgi en het Koninkrijk Thailand betreffende de overbrenging van gevonniste personen en betreffende de samenwerking in het kader van de strafuitvoering, ondertekend te Bangkok op 12 november 2005 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/06/2010 pub. 13/07/2010 numac 2010003414 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van de FOD Mobiliteit en Transport, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 13/07/2010 numac 2010012085 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de vervoerkosten van de werknemers type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 13/07/2010 numac 2010012088 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het conventioneel brugpensioen op 56 jaar met een beroepsverleden van tenminste 40 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 13/07/2010 numac 2010012089 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2009, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2010 numac 2010015132 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Personeel. - Aanduiding Bij koninklijk besluit van 7 mei 2010 wordt het mandaat van de heer Dominique de Crombrugghe de Looringhe als « Bijzonder Evaluator » zoals beschreven in het koninklijk besluit van 17 februari 200 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 2 mei 2010. Overeenkomstig de gecoördineerde wetten (...) type koninklijk besluit prom. 25/06/2010 pub. 13/07/2010 numac 2010021072 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende de statuten van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen type koninklijk besluit prom. 23/06/2010 pub. 13/07/2010 numac 2010024227 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de mariene strategie voor de Belgische zeegebieden type koninklijk besluit prom. 23/06/2010 pub. 13/07/2010 numac 2010024228 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling van een kader voor het bereiken van een goede oppervlaktewatertoestand type koninklijk besluit prom. 13/06/2010 pub. 13/07/2010 numac 2010024218 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende een toelage aan bepaalde wetenschappelijke verenigingen van huisartsgeneeskunde teneinde de wetenschappelijke ondersteuning van de huisartsen in het kader van de uitvoering van het nationale plan ter bestrijding van intrafamiliaal geweld te ondersteunen tijdens de periode van 1 augustus 2009 tot 31 juli 2010 type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 13/07/2010 numac 2010201497 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de vormingsinitiatieven type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 13/07/2010 numac 2010201527 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden, werkgelegenheid en inspanningen inzake vorming en opleiding van risicogroepen voor 2009-2010 type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 13/07/2010 numac 2010201534 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde bedienden die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of ouder zijn type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 13/07/2010 numac 2010201570 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de tewerkstelling en de vorming van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 13/07/2010 numac 2010201574 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de beroepsopleiding type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 13/07/2010 numac 2010201893 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 13/07/2010 numac 2010201903 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 13/07/2010 numac 2010201904 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, houdende akkoord van sociale vrede 2009

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/07/2010 numac 2010000406 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking, bij uittreksel, van het besluit houdende erkenning van de NV E. DE KOCK, als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 18 juni 2010 werd de NV E. DE KOCK erkend als ophaler van gevaarlijke (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/07/2010 numac 2010203692 bron waalse overheidsdienst Energie Bij ministerieel besluit van 11 juni 2010, dat in werking treedt op 11 juni 2010, wordt de heer Thomas Lallemand, woonachtig rue Trieux des Mines 23, te 5020 Daussoulx, als zonneboilerinstallateur erkend. Deze erkenning (...) Bij ministerieel besluit van 11 juni 2010, dat in werking treedt op 11 juni 2010, wordt de venn(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/07/2010 numac 2010203697 bron waalse overheidsdienst Huisvesting Bij ministerieel besluit van 14 juni 2010 worden de volgende personen vanaf de dag waarop dit besluit bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt voor vijf jaar erkend als auditeur in het kader van de procedure i Erkennings- nummer Naam Voornaam Ad(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/06/2010 pub. 13/07/2010 numac 2010031334 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toekenning van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de onderneming GAS NATURAL EUROPE SAS

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/06/2010 pub. 13/07/2010 numac 2010035465 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/2010 pub. 13/07/2010 numac 2010035472 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 25/03/2010 pub. 13/07/2010 numac 2010031312 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het besluit van 11 december 2008 tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor boekhoudkundige normen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2010 pub. 13/07/2010 numac 2010203626 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de wijzigingen in het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming. - Syntra Vlaanderen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 13/07/2010 numac 2010203696 bron waalse overheidsdienst Landbouw Bij besluit van de Waalse Regering, van 10 juni 2010, wordt de VZW "CEB", rue du Bordia 4, te 5030 Gembloux, vanaf 1 april 2010 tot 31 maart 2011 erkend als pilootcentrum in de sector biologische landbouw en tuinbouw. type besluit van de waalse regering prom. 01/07/2010 pub. 13/07/2010 numac 2010203731 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanpassing, wat "Wallonie-Bruxelles International" betreft, van de bedragen bedoeld in het koninklijk besluit van 8 april 1954 ter regeling van de modaliteiten van controle vanwege de inspecteurs van financiën op sommige instellingen van openbaar nut type besluit van de waalse regering prom. 01/07/2010 pub. 13/07/2010 numac 2010203734 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 97ter, 2°, van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen type besluit van de waalse regering prom. 01/07/2010 pub. 13/07/2010 numac 2010203735 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de ecoboni op de voertuigen van natuurlijke personen beperkt worden tot de voertuigen waarvan de waarde niet hoger is dan een bepaald bedrag

omzendbrief

type omzendbrief prom. 18/05/2009 pub. 13/07/2010 numac 2010000403 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief betreffende het doorgeven van oproepen en informatie van HC100 naar CIC101 bij monodisciplinaire medische oproepen, met als doel de naleving van het medisch beroepsgeheim

bericht

type bericht prom. 06/07/2010 pub. 13/07/2010 numac 2010000413 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Dienst Vreemdelingenzaken. - Bericht aan de Dames en Heren Burgemeesters van het Rijk betreffende het specifieke geval van het **** afgeleverd tijdens de zomervakantie van 2010 aan de vreemdelingen die naar België terugkeren om hun procedure voor **** die ingesteld werd op grond van artikelen 10, 10bis, 40bis of 40ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, voort te zetten type bericht prom. -- pub. 13/07/2010 numac 2010018266 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Cyriel Coen, Martha Vermeulen, Marc Vermeulen, Nancy Sall Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 15 april 2010. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 13/07/2010 numac 2010018268 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De gemeente Hamme, vertegenwoordigd door haar college van Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 april 2010. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 13/07/2010 numac 2010018269 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW Boma, met maatschappelijke zetel te 9070 Destelber Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 196.548/XII-6207. Voor de Hoofdgriffier, G.(...) type bericht prom. -- pub. 13/07/2010 numac 2010018267 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Antoine Vanschoenwinkel, Magda Vanschoenwinkel, Gerda Mar Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 7 april 2010. Deze zaak is ingesch(...)

erkenning

type erkenning prom. 25/06/2010 pub. 13/07/2010 numac 2010018249 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing tot wijziging van de beslissing van 30 juli 2008 van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten type erkenning prom. 25/06/2010 pub. 13/07/2010 numac 2010018248 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

erratum

type erratum prom. 07/05/2010 pub. 13/07/2010 numac 2010014142 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 13/07/2010 numac 2010203785 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige bibliothecaris-documentalisten. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige bibliothecaris-documentalisten (niveau B) voor de FOD Sociale Zekerheid (AFG10020) werd afgesloten op 29 juni 2010.(...) Er zijn 3 geslaagden. (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2010 numac 2010022320 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen die in een ziekenhuis worden verricht en de verpleegdagen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2010 numac 2010203687 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 juni 2010 wordt Mevr. Andreina Marredda, stagedoend attaché, met ingang van 1 maart 2010, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met als titel attaché bij de Federale Overheidsdienst Werk Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdel(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 13/07/2010 numac 2010203783 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** specialisten invordering. - Uitslag De vergelijkende selectie van **** specialisten invordering (niveau ****) voor de **** **** (****10817) werd afgesloten op (...) Er zijn 31 geslaagden. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een ****(...)

document

type document prom. 05/07/2010 pub. 13/07/2010 numac 2010000411 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken BELEUR 2010 type document prom. 12/05/2010 pub. 13/07/2010 numac 2010011280 bron belgisch interventie- en restitutiebureau Delegatie van handtekeningen type document prom. -- pub. 13/07/2010 numac 2010203739 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechtelijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Charleroi Op 21 juni 2010 werd de heer Tinsy, Adrien, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Charleroi, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het ambt van plaat
^