Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 september 2008
gepubliceerd op 21 november 2008

Koninklijk besluit tot intrekking van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende integratie in Niveau A van een bijzondere graad van het personeel van het Hoog Comité van Toezicht overgeheveld naar de Federale Overheidsdienst Justitie

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2008009930
pub.
21/11/2008
prom.
18/09/2008
ELI
eli/besluit/2008/09/18/2008009930/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

13 SEPTEMBER 2008. - Koninklijk besluit tot intrekking van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende integratie in Niveau A van een bijzondere graad van het personeel van het Hoog Comité van Toezicht overgeheveld naar de Federale Overheidsdienst Justitie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 juli 2004 tot vaststelling van de wedde van het personeel van het hoog Comité van Toezicht overgeheveld naar het Ministerie van Justitie;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende integratie in niveau A van een bijzondere graad van het personeel van het Hoog Comité van Toezicht overgeheveld naar de Federale Overheidsdienst Justitie;

Gelet op het ministerieel besluit van 8 december 1997 houdende de overplaatsing van ambtshalve van de personeelsleden van het Hoog Comité van Toezicht naar het Ministerie van Justitie;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Justitie, van 6 januari 2008;

Gelet op het protocol nr. 328 van 24 juni 2008 van het Sectorcomité III-Justitie;

Overwegende dat de integratie van een bijzondere graad van het personeel van het Hoog Comité van toezicht in de nieuwe loopbaan van niveau A slechts betrekking heeft op één enkele ambtenaar, dat dit dient geregeld te worden op basis van een individueel koninklijk besluit en niet op basis van een reglementair koninklijk besluit;

Overwegende dat het verband met de verworven rechten van deze ambtenaar als taaladjunct onvoldoende werd gespecificeerd;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende integratie in niveau A van een bijzondere graad van het personeel van het Hoog Comité van Toezicht overgeheveld naar de Federale Overheidsdienst Justitie, wordt ingetrokken.

Art. 2.Onze Minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 september 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, J. VANDEURZEN

^