Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 maart 2018
gepubliceerd op 29 maart 2018

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2012 betreffende de indiening van een aanvraag tot onderbrekingsuitkering via elektronische weg

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018201285
pub.
29/03/2018
prom.
18/03/2018
ELI
eli/besluit/2018/03/18/2018201285/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

18 MAART 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/07/2012 pub. 13/07/2012 numac 2012203376 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de indiening van een aanvraag tot onderbrekingsuitkering via elektronische weg sluiten betreffende de indiening van een aanvraag tot onderbrekingsuitkering via elektronische weg


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type besluitwet prom. 28/12/1944 pub. 01/12/2009 numac 2009000782 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit-wet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, artikel 7, § 1, derde lid, l) en zb) gewijzigd bij de wetten van 10 augustus 2001 en 27 april 2007; Gelet op de herstel wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende sociale bepalingen, artikel 100, derde lid, artikel 100bis, § 4, tweede lid, artikel 102, § 1, tweede lid en artikel 103quater, tweede lid;

Gelet op de programmawet van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201505 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, artikel 59, tweede lid;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, gegeven op 21 september 2017;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 november 2017;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 8 december 2017;

Gelet op het artikel 8 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is dit besluit vrijgesteld van een regelgevingsimpactanalyse omdat het bepalingen van autoregulering betreft;

Gelet op het advies nr. 62.853/1 van de Raad van State, gegeven op 14 februari 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.- Het opschrift van het koninklijk besluit van 1 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/07/2012 pub. 13/07/2012 numac 2012203376 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de indiening van een aanvraag tot onderbrekingsuitkering via elektronische weg sluiten betreffende de indiening van een aanvraag tot onderbrekingsuitkering via elektronische weg wordt vervangen als volgt : "Koninklijk besluit betreffende de indiening van een aanvraag tot onderbrekingsuitkering via elektronische weg en betreffende de bevoegdheid om beslissingen te nemen".

Art. 2.- In het koninklijk besluit van 1 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/07/2012 pub. 13/07/2012 numac 2012203376 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de indiening van een aanvraag tot onderbrekingsuitkering via elektronische weg sluiten betreffende de indiening van een aanvraag tot onderbrekingsuitkering via elektronische weg wordt een artikel 2/1 ingevoegd luidend als volgt : "

Art. 2/1.- Dit artikel is van toepassing op elke beslissing betreffende het recht op onderbrekingsuitkeringen, genomen krachtens de besluiten in uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, l) en zb) van de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type besluitwet prom. 28/12/1944 pub. 01/12/2009 numac 2009000782 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit-wet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, van artikel 100, derde lid, artikel 100bis, § 4, tweede lid, artikel 102, § 1, tweede lid en artikel 103quater, tweede lid, van de herstel wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende sociale bepalingen en van artikel 59, tweede lid, van de programmawet van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201505 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten.

De in het eerste lid bedoelde beslissingen worden genomen door de directeur van het werkloosheidsbureau van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, bedoeld in de artikelen 1, 5° en 142 van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 06/11/2020 numac 2020015855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel V type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 14/12/2020 numac 2020043849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VI type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 01/10/2021 numac 2021033177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel VII sluiten houdende de werkloosheidsreglementering, in wiens ambtsgebied de werknemer zijn hoofdverblijfplaats heeft, of door de door hem aangewezen personeelsleden van het werkloosheidsbureau.

In afwijking van het vorige lid kunnen, indien dit met het oog op de tijdige behandeling van de dossiers noodzakelijk is, de beslissingen eveneens worden genomen door de personeelsleden van een ander werkloosheidsbureau, binnen de perken van de aan hen door hun directeur verleende bevoegdheden. Deze personeelsleden handelen in voorkomend geval onder gezag van de directeur bedoeld in het tweede lid.".

Art. 3.- Dit besluit treedt in werking op 1 april 2018.

Art. 4.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS

^