Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 maart 2018
gepubliceerd op 03 april 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de vorming

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017206980
pub.
03/04/2018
prom.
18/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MAART 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de vorming (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de vorming.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017 Vorming (Overeenkomst geregistreerd op 19 oktober 2017 onder het nummer 142074/CO/113.04) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en arbeiders van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen.

De termen "arbeider", "hij", "zijn",... verwijzen naar arbeiders en arbeidsters.

Art. 2.Onderhavige nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst terzake wordt gesloten ter uitvoering van de wet van 5 maart 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende werkbaar en wendbaar werk sluiten betreffende werkbaar en wendbaar werk, hoofdstuk 2, afdeling 1 "investeren in opleiding". HOOFDSTUK II. - Inhoud van de vorming

Art. 3.Wanneer arbeiders in dienst komen van een in artikel 1 bedoelde onderneming, zal bijzondere aandacht worden besteed aan de veiligheid bij het onthaal van deze nieuwe arbeiders. Een basisopleiding in de veiligheidsaspecten dient plaats te hebben binnen de eerste week van de tewerkstelling. Deze veiligheidsopleiding staat in functie tot de taak en de opdracht van de arbeider. Vooreerst zal een veiligheidsinitiatie in de directe omgeving van de werkpost worden gegeven, vervolgens zal de veiligheidsproblematiek van de gehele onderneming aan bod komen en dit in overleg met de preventieadviseur en de leden van het CPBW (desgevallend de syndicale afvaardiging). Dit onthaal geldt ook in geval van arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en contracten van uitzendarbeid.

Art. 4.De permanente vorming wordt georganiseerd om de werkgelegenheid van de arbeiders binnen de onderneming zo maximaal mogelijk te garanderen en hun kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Art. 5.Deze inspanning heeft tevens tot doel de interne polyvalentiegraad te verhogen. HOOFDSTUK III. - Aantal vormingsdagen

Art. 6.De dagen die worden voorzien zijn : - een opleidingsinspanning van 4 dagen gemiddeld in de sector per jaar en per voltijds equivalent gedurende de periode 2017-2018; - een verhoging van het aantal opleidingsdagen met één dag zodat de opleidingsinspanning vanaf het jaar 2022 5 dagen gemiddeld in de sector per jaar en per voltijds equivalent bedraagt.

De verwezenlijking draagt bij aan de doelstelling van gemiddeld 5 opleidingsdagen per jaar per voltijds equivalent op interprofessioneel niveau.

Art. 7.De praktische verwezenlijking wordt uitgewerkt op het vlak van de ondernemingen van de sector zoals onder meer beschreven in de artikelen 3 tot 5.

De opleiding en vorming gegeven aan arbeiders tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd of een contract van uitzendarbeid komt in aanmerking.

Gezien het specifieke karakter van de industriële activiteiten en het belang van de fases waarin nieuwe machines en installaties worden geplaatst of verbeterd, kan de jaarlijkse inspanning benaderd worden op basis van een 2-jaarlijks gemiddelde. HOOFDSTUK IV. - Rapport

Art. 8.Jaarlijks wordt op het vlak van de ondernemingen van de sector een vormingsplan en een vormingsrapport opgesteld. Eénmaal per jaar wordt binnen de ondernemingsraad het vormingsplan en -rapport besproken. Vervolgens wordt een eindverslag neergelegd in het paritair subcomité. HOOFDSTUK V. - Geldigheid

Art. 9.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een bepaalde duur. Ze treedt in werking op 1 januari 2017 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2018.

Zij wordt neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de algemeen verbindende kracht bij koninklijk besluit wordt gevraagd.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 18 maart 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^