Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 maart 2018
gepubliceerd op 03 april 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de coördinatie van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017032030
pub.
03/04/2018
prom.
18/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MAART 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids overeenkomst van 3 juli 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 03/07/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017030484 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de coördinatie van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeids overeenkomst van 3 juli 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 03/07/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017030484 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de coördinatie van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid Collectieve arbeids overeenkomst van 3 juli 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 03/07/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017030484 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten Coördinatie van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken (Overeenkomst geregistreerd op 7 augustus 2017 onder het nummer 140872/CO/209) 1. Toepassingsgebied Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en hun werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bedienden die behoren tot het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid. 2. Voorwerp Art.2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in het kader van hoofdstuk II/1 "Regeling van schorsing van de uitvoering van de overeenkomst en regeling van gedeeltelijke arbeid" van titel III van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wijzigt en vervangt de collectieve arbeids overeenkomst van 7 december 2015Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 07/12/2015 pub. 21/01/2016 numac 2016022001 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening houdende uitvoering van de artikelen 9bis en 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten betreffende de coördinatie van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken, met registratienummer 132049/CO/209, rekening houdend met artikel 8 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2017 betreffende het nationaal akkoord 2017-2018, met registratienummer 140011/CO/209. 3. Werkzekerheid Art.3. Het doel van de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst is om ontslagen zo veel mogelijk te voorkomen en een maximale werkgelegenheid te behouden. Als ondanks de inspanningen de onderneming moet overgaan tot meervoudig ontslag, zullen de daartoe voorziene procedures van toepassing zijn. 4. Procedure Art.4. Bij gebrek aan werk voor de bedienden, wegens economische oorzaken, mag de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van de bediende geheel worden geschorst of kan een regeling van gedeeltelijke arbeid voor de bedienden met ten minste twee arbeidsdagen per week worden ingevoerd mits inachtneming van de procedure en voorwaarden voorzien in hoofdstuk II/1 van titel III van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten en mits inachtneming van de sectorale procedure opgenomen in onderstaande artikelen 7 of 8.

Art. 5.De economische criteria waaraan de onderneming moet voldoen opdat ze deze collectieve arbeidsovereenkomst kan toepassen, zijn deze die opgenomen zijn in artikel 77/1, § 4 van hoofdstuk II/1 van titel III van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Art. 6.Wanneer de onderneming deze collectieve arbeidsovereenkomst toepast, zal de duur van de volledige en gedeeltelijke schorsing van de arbeidsovereenkomst niet hoger zijn dan de maximale duur bepaald in artikel 77/7 van hoofdstuk II/1 van titel III van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Art. 7.§ 1. Voorafgaand aan de invoering van de regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of de regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische redenen, zal de onderneming met een vakbondsafvaardiging voor bedienden deze laatste informatie geven en met haar overleggen over : 1. de economische situatie die de onderneming noopt deze regeling door te voeren;2. het effect van de invoering van de regeling op de onderneming en op de toestand van de bedienden;3. de concrete toepassingsmodaliteiten van de invoering van de regeling;4. de recuperatie van de als dusdanig op ondernemingsvlak erkende meeruren en/of -dagen en, in voorkomend geval, de manier waarop deze uren of dagen zullen worden ingehaald;5. het effect van de invoering van de regeling om de werkgelegenheid maximaal te behouden. § 2. Dit overleg zal beginnen tegelijkertijd met de betekening van de kennisgeving aan het werkloosheidsbureau van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, zoals bepaald in artikel 77/3 van hoofdstuk II/1 van titel III van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten. § 3. Tijdens de periode van toepassing van de regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of de regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische redenen, zal om de twee weken een opvolging van de ingevoerde regeling gebeuren samen met de vakbondsafvaardiging voor bedienden. § 4. Ter gelegenheid van deze opvolging onderzoeken de werkgever en de vakbondsafvaardiging voor bedienden : - de ontwikkeling van de economische toestand van de onderneming; - het effect van de invoerde regeling; - de eventuele aanpassingen die aan de toepassing van de ingevoerde regeling moeten worden aangebracht. § 5. Zonder afbreuk te doen aan de toepassing van artikel 9 houdt het recht op overleg en opvolging geen blokkeringsrecht in.

Art. 8.§ 1. Voorafgaand aan de invoering van de regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of de regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische redenen, moet de onderneming zonder vakbondsafvaardiging voor bedienden minstens 14 dagen vóór de invoering van de maatregel het volgende aan de voorzitter van het paritair comité meedelen : 1. de economische situatie die de onderneming noopt deze regeling in te voeren;2. het effect van de invoering van de regeling op de onderneming en op de toestand van de bedienden;3. de concrete toepassingsmodaliteiten van de regeling;4. de recuperatie van de als dusdanig op ondernemingsvlak erkende meeruren en/of - dagen en, in voorkomend geval, de manier waarop deze uren of dagen zullen worden ingehaald;5. het effect van de invoering van de regeling om de werkgelegenheid maximaal te behouden. De voorzitter van het paritair comité informeert op zijn beurt de woordvoerders van de in het paritair comité vertegenwoordigde organisaties. § 2. De mededeling aan de voorzitter van het paritair comité moet gebeuren op hetzelfde moment als de betekening van de kennisgeving aan het werkloosheidsbureau van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, zoals bepaald in artikel 77/3 van hoofdstuk II/1 van titel III van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten. § 3. Deze mededeling aan de voorzitter van het paritair comité moet gebeuren volgens het sectorale model dat als bijlage aan deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt toegevoegd.

Art. 9.§ 1. Wanneer de procedures zoals voorzien in artikel 7 of artikel 8 van deze collectieve arbeidsovereenkomst niet worden nageleefd, kan de meest gerede partij een spoedprocedure tot verzoening aanvragen bij het gewestelijk verzoeningsbureau teneinde de geschillen met betrekking tot het respect van de informatie- en overlegprocedure binnen de 3 werkdagen na de aanvraag te onderzoeken.

Indien echter omwille van omstandigheden buiten de wil van de partijen het onmogelijk is om binnen de 3 werkdagen te vergaderen, kan de termijn verlengd worden tot 7 werkdagen. § 2. Het verzoeningsbureau waakt tevens over de toepassing van het overleg. Om de procedure van informatie en overleg te doen nakomen, kan het verzoeningsbureau in voorkomend geval tijdelijk in de betrokken onderneming de toepassing van de regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of de regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische redenen schorsen. 5. Evaluatie Art.10. Het paritair comité zal maandelijks de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst in de ondernemingen van de sector opvolgen en evalueren. 6. Inkomensgarantie Art.11. § 1. De bediende die onderworpen is aan een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken, zal een toeslag ontvangen ten laste van de werkgever ten belope van 10 EUR per dag werkloosheid, zoals voorzien in het artikel 77/4, § 7 van hoofdstuk II/1 van titel III van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Het bedrag van 10 EUR, waarvan sprake hierboven, wordt vanaf 1 januari 2016 verhoogd tot 11 EUR. Het bedrag van 11 EUR, waarvan sprake hierboven, wordt vanaf 1 juli 2017 verhoogd tot 11,55 EUR. Daarenboven ontvangt hij ten laste van de werkgever 1 EUR : - per dag in een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken; - per elke volledige schijf van 50 EUR die het maandelijks loonplafond voorzien in het kader van de werkloosheidsreglementering overschrijdt.

Het bedrag van 1 EUR, waarvan sprake hierboven, wordt vanaf 1 april 2014 verhoogd tot 1,05 EUR. Het bedrag van 1,05 EUR, waarvan sprake hierboven, wordt vanaf 1 januari 2016 verhoogd tot 1,16 EUR. Het bedrag van 1,16 EUR, waarvan sprake hierboven, wordt vanaf 1 juli 2017 verhoogd tot 1,22 EUR. Onder "dag" wordt begrepen : elke dag waarvoor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening aan de bediende een werkloosheidsuitkering toekent.

Afwijkingen zijn enkel mogelijk mits collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op ondernemingsvlak. In ieder geval moet, onverminderd het artikel 77/4, § 7 van hoofdstuk II/1 van titel III van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten, het supplement minstens gelijk zijn aan de hierboven vermelde bedragen.

Elke 2 jaar in het tweede kwartaal en voor de eerste maal in 2013 zullen de sociale partners de aanpassing van het bedrag van 1 EUR onderzoeken. § 2. Het bruto belastbaar bedrag van de maandelijkse tijdelijke werkloosheidsuitkeringen verhoogd met de toegekende toeslagen mag de 100 pct. van het bruto belastbaar maandloon niet overschrijden. § 3. Onder "maandloon" wordt verstaan : het basismaandloon verhoogd met de premies waarvan de periodiciteit de maand niet overschrijdt. § 4. In geval van deeltijdse tewerkstelling van de bediende zullen de aanvullingen op dusdanige wijze toegekend worden dat de deeltijdse bediende een bruto belastbaar bedrag ontvangt dat proportioneel gelijk is aan wat een voltijdse bediende zou ontvangen. 7. Gelijkstelling Art.12. § 1. De periodes van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of de regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische redenen worden gelijkgesteld met arbeidsdagen voor de toepassing van : - de jaarlijkse vakantie (zowel vakantiedagen als vakantiegeld); - het recht op ecocheques; - de opzeggingstermijnen en -vergoedingen; - de eindejaarspremie, onder dezelfde voorwaarden als bij tijdelijke werkloosheid voor de arbeiders; - buitenwettelijke hospitalisatieverzekeringen; - alle andere gelijkstellingen die aan de arbeiders worden toegekend in geval van tijdelijke werkloosheid. § 2. Andere eventuele gelijkstellingen kunnen het voorwerp uitmaken van het voorafgaand overleg op ondernemingsvlak. 8. Opheffingsbepalingen Art.13. De collectieve arbeids overeenkomst van 7 december 2015Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 07/12/2015 pub. 21/01/2016 numac 2016022001 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening houdende uitvoering van de artikelen 9bis en 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten betreffende de coördinatie van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken, met registratienummer 132049/CO/209, wordt vanaf 1 juli 2017 opgeheven. 9. Inwerkingtreding Art.14. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur en treedt in werking op 1 juli 2017.

Zij kan worden opgezegd mits een aangetekend schrijven aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid en mits respect van een opzegperiode van 6 maanden.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 18 maart 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Bijlage aan de collectieve arbeids overeenkomst van 3 juli 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 03/07/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017030484 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de coördinatie van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken Sectoraal model van notificatie economische werkloosheid aan het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid voor ondernemingen zonder syndicale delegatie Aangetekend Plaats, datum 20....

Mevrouw Sonja Broucke Voorzitster PC 209 FOD WASO Ernest Blérotstraat 1 1070 Brussel Mevrouw de voorzitster, Notificatie aan het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid van de invoering van een regime van schorsing van de arbeidsovereenkomst voor bedienden wegens werkgebrek bij de onderneming (naam, adres, ondernemingsnummer) : . . . . . . . . . .

Onze onderneming wenst gebruik te maken van de maatregelen betreffende tijdelijke werkloosheid bij gebrek aan werk om economische redenen in toepassing van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten en de collectieve arbeids overeenkomst van 3 juli 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 03/07/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017030484 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten betreffende een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken, gesloten in het Paritair Comité 209 voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid.

Bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging bezorgen wij u hieronder de notificatie waarin wordt voorzien door artikel 8, § 1 van de bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst. 1. Economische toestand die de onderneming ertoe aanzet schorsingsmaatregelen in te voeren o Vermindering van de omzet of de productie met minstens 10 pct.in de zin van artikel 77/1, § 4, 1° van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten; o Tijdelijke economische werkloosheid van minstens 10 pct. in de zin van artikel 77/1, § 4, 2° van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten; o Vermindering bestellingen met minstens 10 pct. in de zin van artikel 77/1, § 4, 3° van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten.

Toe te voegen als bijlage : formulier C106A (met bijlagen) dat heden werd overgemaakt aan het werkloosheidsbureau van de RVA. 2. Weerslag van de invoering van de regeling op de onderneming en op de situatie van de bedienden - Weerslag op de onderneming : - Weerslag op de situatie van de bedienden : 3.Concrete modaliteiten van de regeling van schorsing van de arbeidsovereenkomst - Aard van de schorsing : o Volledige schorsing; o Gedeeltelijke schorsing. - Duurtijd van de volledige of gedeeltelijke schorsing (maximum 16 weken/jaar in geval van volledige schorsing en 26 weken/jaar in geval van gedeeltelijke schorsing). - Aantal betrokken bedienden op het moment van de notificatie. - Aanvullende vergoeding per dag (minimum deze voorzien in artikel 11 van de collectieve arbeids overeenkomst van 3 juli 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 03/07/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017030484 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten). - Voorziene duurtijd van dit ondernemingsregime : o Onbepaalde duur vanaf . . . . . o Bepaalde duur vanaf . . . . . tot . . . . . 4. Recuperatie van de overuren of extra dagen die als dusdanig op ondernemingsvlak erkend zijn en, in voorkomend geval, de manier waarop deze uren of dagen zullen worden gerecupereerd : o De onderneming verklaart dat er geen uren of dagen moeten worden gerecupereerd; o De onderneming verklaart dat er uren of dagen moeten worden gerecupereerd door de hierna vermelde personen en dat de recuperatiemaatregelen de volgende zijn : - Te recupereren periode : - Recuperatiemodaliteiten : 5. Weerslag van de voorgenomen maatregelen om de tewerkstelling maximaal te behouden (omschrijving) De onderneming bevestigt dat, met het oog op het maximale behoud van tewerkstelling, de hierna beschreven maatregelen werden genomen : Voor de onderneming, (Datum, naam en handtekening) Bijlage : formulier C106A (met bijlagen) dat heden werd overgemaakt aan het werkloosheidsbureau van de RVA. Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 18 maart 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^