Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 juli 2018
gepubliceerd op 01 augustus 2018

Koninklijk besluit houdende toekenning van een allocatie aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en aan de Nationale Arbeidsraad voor het begrotingsjaar 2018

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018031607
pub.
01/08/2018
prom.
18/07/2018
ELI
eli/besluit/2018/07/18/2018031607/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

18 JULI 2018. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een allocatie aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en aan de Nationale Arbeidsraad voor het begrotingsjaar 2018


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 mei 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/05/2015 pub. 22/05/2015 numac 2015022177 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot oprichting van een Nationaal Pensioencomité, een Kenniscentrum en een Academische Raad sluiten tot oprichting van een Nationaal Pensioencomité, een Kenniscentrum en een Academische Raad, artikel 4;

Gelet op de wet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017031994 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgaven- begroting voor het begrotingsjaar 2018 type wet prom. 22/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017014325 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 - FOD Sociale Zekerheid, op de basisallocatie 24 57 51 41 40 01;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 19 juni 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 29 juni 2018;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, de Minister van Pensioenen en de Minister van Middenstand, Zelfstandigen, K.M.O.'s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een allocatie ten bedrage van 388.000 euro (driehonderdachtentachtig duizend euro) aan te rekenen ten laste van de basisallocatie 24.57.51.41.40.01 van de begroting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2018, wordt aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Blijde Inkomstlaan 17-21 - 1040 Brussel (ondernemingsnummer 0206.733.130 en rekeningnummer IBAN BE02 6790 2630 0740) en aan de Nationale Arbeidsraad - Blijde Inkomstlaan 17-21 - 1040 Brussel (ondernemingsnummer 0206.733.229 en rekeningnummer IBAN BE17 6790 5090 7721) verleend voor hun opdracht als secretariaat van het Nationaal Pensioencomité, zoals ingesteld door de wet van 21 mei 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/05/2015 pub. 22/05/2015 numac 2015022177 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot oprichting van een Nationaal Pensioencomité, een Kenniscentrum en een Academische Raad sluiten tot oprichting van een Nationaal Pensioencomité, een Kenniscentrum en een Academische Raad als volgt: Aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven : 171.000 euro Aan de Nationale Arbeidsraad : 217.000 euro

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag van zijn ondertekening.

Art. 3.De minister bevoegd voor Sociale Zaken en de voor pensioenen bevoegde minister of ministers zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 juli 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, M. DE BLOCK De Minister van Pensioenen, D. BACQUELAINE De Minister van Zelfstandigen, D. DUCARME

^