Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 17 september 2005
gepubliceerd op 13 oktober 2005

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen, betreffende de arbeidsorganisatie

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2005202309
pub.
13/10/2005
prom.
17/09/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 SEPTEMBER 2005. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen, betreffende de arbeidsorganisatie (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen, betreffende de arbeidsorganisatie.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 september 2005.

ALBERT Van Koningswege : Voor de Minister van Werk, afwezig : De Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, J. VANDE LANOTTE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2005 Arbeidsorganisatie (Overeenkomst geregistreerd op 27 juli 2005 onder het nummer 75767/CO/224)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de ondernemingen die afhangen van het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen en op de bedienden die zij tewerkstellen.

Onder "bedienden" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke bedienden bedoeld in de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001 houdende de functieclassificatie voor bedienden.

Art. 2.Op voorwaarde dat er terzake een collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten op ondernemingsniveau hebben de bedienden binnen het wettelijk kader de mogelijkheid te opteren voor uitbetaling van de tweede schijf van 65 overuren die gepresteerd zijn in het kader van buitengewone vermeerdering van werk (artikel 25 van de arbeidswet van 16 maart 1971) of van werkzaamheden ingevolge een onvoorziene noodzakelijkheid (artikel 26, § 1, 3°, van dezelfde wet).

Ondernemingen zonder syndicale afvaardiging kunnen deze keuzemogelijkheid invoeren door ze op te nemen in hun arbeidsreglement volgens de procedure bepaald in de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen. Na de wijziging van het arbeidsreglement dienen deze ondernemingen het paritair comité hiervan te informeren.

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2005 en treedt buiten werking op 31 december 2006.

Zij vervangt de bepalingen van hoofdstuk 5, afdeling 4, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende het protocol van sectoraal akkoord 2005-2006.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 september 2005.

Voor de Minister van Werk, afwezig : De Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, J. VANDE LANOTTE

^